ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 7Drukuj informację Ogłoszenie numer: 7

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: inspektor/podinspektor ds. użytkowania wieczystego i opłat adiacenckich

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Wydział Gospodarki Mieniem, ul. Rynek 7, 66-300 Międzyrzecz

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem

Data udostępnienia: 2021-09-08

Ogłoszono dnia: 2021-09-08

Termin składania dokumentów: 2021-09-20 14:00:00

Nr ogłoszenia: 7

Id ogłoszenia: WOA.210.7.2021

Zlecający: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wymagania kwalifikacyjne:
  dot. inspektora:
  * wykształcenie średnie i co najmniej 5 letni staż pracy,
  dot. podinspektora
  * wykształcenie średnie i co najmniej 3 letni staż pracy,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo z winy umyślnej,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość aktów prawnych:
  - ustawa o gospodarce nieruchomościami,
  - kodeks cywilny (użytkowanie wieczyste),
  - ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność nieruchomości (z 2005 r. oraz z 2018 r.),
  - kodeks postępowania administracyjnego,
 2. znajomość zasad funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego,
 3. umiejętność biegłej obsługi komputera, programów komputerowych oraz innych urządzeń biurowych,
 4. zdolności interpersonalne: komunikatywność, samodzielność w wykonywaniu zadań,
 5. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność,
 6. umiejętność pracy pod presją czasu,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie aktualnej ewidencji nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, w tym kontrola i nadzór, a także aktualizacja opłat rocznych. 
 2. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 3. Prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w oparciu o ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność.
 4. Prowadzenie spraw związanych z nabyciem, zakupem, zamianą, sprzedażą nieruchomości gminnych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 5. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem i naliczaniem opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej.
 6. Umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty wierzytelności gminy, które nie podlegają przepisom ustawy Ordynacja podatkowa (należności z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu).
 7. Współpraca z Wydziałem Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu oraz kancelariami notarialnymi.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Stanowisko pracy mieści się w  budynku użyteczności publicznej – administracyjnym, w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 7.  
Pomieszczenie pracy, znajduje się na I piętrze, które wyposażone jest w typowe urządzenia oraz środki do pracy biurowej. Dodatkowym narzędziem pracy jest komputer wraz  z urządzeniami peryferyjnymi, w tym monitor ekranowy, który wykorzystywany będzie powyżej 4 godz. dziennie.
W procesie pracy tworzone będą dokumenty w formie elektronicznej i papierowej.
W przeważającej części dnia pracy, praca siedząca (statyczna), z obciążeniem układu mięśniowo szkieletowego oraz narządu wzroku. Pracownik będzie miał częsty kontakt z interesantami.
Praca z dużym, stałym dopływem informacji.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

7,23%

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) curriculum Vitae, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy - RODO dostępna pod adresem:
http://bip.miedzyrzecz.pl/system/pobierz.php?plik=WOA-klauzula-rodo-praca.pdf&id=7427&stats=true
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagany staż pracy  (kopie świadectw szkolnych, dyplomów, świadectw pracy, w przypadku zatrudnienia – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności,
6) oświadczenia o:
- stanie zdrowia,
- niekaralności,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej,
- o korzystaniu z pełni praw publicznych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-09-20 14:00:00
b. Sposób:
Oferty należy kierować w zamkniętych kopertach z dopiskiem INSPEKTOR/PODINSPEKTOR WGM w terminie do 20 września 2021 r. do godziny 1400  (liczy się data wpływu do urzędu).
c. Miejsce:
Oferty należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Międzyrzecza. Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.
Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane/dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby, które spełnią wymagania niezbędne i złożą komplet dokumentów będą informowane telefonicznie lub pisemnie o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu rekrutacji oraz o  terminie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru kontaktowego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.miedzyrzecz.pl) oraz tablicy informacyjnej tut. Urzędu. Kontakt: Urząd Miejski Wydział Organizacyjno - Administracyjny - tel. 95 742 69 40.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-08 20:58:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-08 20:58:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-08 20:58:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
285 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony