ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: podinspektor/inspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Wydział Finansowo-Budżetowy, ul. Rynek 7, 66-300 Międzyrzecz

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Finansowo-Budżetowy

Data udostępnienia: 2022-05-13

Ogłoszono dnia: 2022-05-13

Termin składania dokumentów: 2022-05-25 14:00:00

Nr ogłoszenia: 3

Id ogłoszenia: WOA.210.3.2022

Zlecający: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wymagania kwalifikacyjne:
  PODINSPEKTOR
  *  wykształcenie wyższe,
  *  wykształcenie średnie i co najmniej 3 – letni staż pracy,
  INSPEKTOR
  *  wykształcenie wyższe i co najmniej 3 - letni staż pracy,
  *  wykształcenie średnie i co najmniej 5 – letni staż pracy,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo z winy umyślnej,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość aktów prawnych:
  - ustaw o rachunkowości,
  - ustawa o podatku od towarów i usług,
  - ustawa o finansach publicznych,
  - ustawa – Ordynacja podatkowa,
 2. znajomość zasad funkcjonowania samorządu,
 3. umiejętność biegłej obsługi komputera, programów komputerowych oraz innych urządzeń biurowych,
 4. zdolności interpersonalne: komunikatywność, samodzielność w wykonywaniu zadań,
 5. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywana pracę, rzetelność i staranność,
 6. umiejętność pracy pod presją czasu.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych organu gminy i częściowo jednostki Urzędu, a w szczególności:
a) otwieranie, prowadzenie i zamykanie księgi rachunkowej,
b) sprawdzanie prawidłowości i kompletności dokumentów niezbędnych do księgowania,
c)  sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
d)  ujmowanie w księdze rachunkowej zdarzeń gospodarczych zgodnie z obowiązującym zakładowym planem kont i zasadami określonymi w zakładowej polityce rachunkowości oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
e)   kontrola prawidłowości zadekretowania dokumentów,
f)   uzgadnianie obrotów i sald kont analitycznych i syntetycznych,
g)   uzgadnianie obrotów i sald z pomocniczymi księgami,
h) uzgadnianie obrotów i sald kont z innymi danymi potwierdzającymi prawidłowość dokonanych operacji.
 
 1. Prowadzenie ewidencji księgowej rachunków wyodrębnionych do realizacji zadań finansowanych ze środków zewnętrznych.
 2. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych zgodnie z przyjętymi procedurami wewnętrznymi.
 3. Współdziałanie w sporządzaniu sprawozdań finansowych.
 4. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, będącymi dysponentami środków budżetowych.
 5. Rozliczanie jednostek budżetowych w zakresie wykonanych dochodów i wydatków na podstawie okresowych sprawozdań złożonych przez te jednostki.
 6. Rozliczanie pod względem formalno-rachunkowym dotacji udzielanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie dostarczonych przez wydział merytoryczny, właściwy do udzielenia dotacji,  dokumentów potwierdzających wykonanie zadania.
 7. Przygotowywanie informacji i zestawień niezbędnych do sporządzania sprawozdawczości.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Stanowisko pracy mieści się w  budynku użyteczności publicznej – administracyjnym, w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 7.  
Pomieszczenie pracy  znajduje się na parterze, które wyposażone jest w typowe urządzenia oraz środki do pracy biurowej. Dodatkowym narzędziem pracy jest komputer wraz  z urządzeniami peryferyjnymi, w tym monitor ekranowy, który wykorzystywany będzie powyżej 4 godz. dziennie.
W procesie pracy tworzone będą dokumenty w formie elektronicznej i papierowej.
W przeważającej części dnia pracy, praca siedząca (statyczna), z obciążeniem układu mięśniowo -szkieletowego oraz narządu wzroku. 
Praca z dużym, stałym dopływem informacji.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6,98%

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) curriculum Vitae, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy - RODO dostępna pod adresem:
http://bip.miedzyrzecz.pl/system/pobierz.php?plik=WOA-klauzula-rodo-praca.pdf&id=7427&stats=true
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagany staż pracy  (kopie świadectw szkolnych, dyplomów, świadectw pracy, w przypadku zatrudnienia- zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności,
6) oświadczenia o:
- stanie zdrowia,
- niekaralności,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej,
- o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 
Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV  powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.
Wszystkie dokumenty przedkładane przez kandydata w naborze muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-05-25 14:00:00
b. Sposób:
Oferty należy kierować w zamkniętych kopertach z dopiskiem INSPEKTOR/PODINSPEKTOR WFB w terminie do 25 maja 2022 r. do godziny 1400  (liczy się data wpływu do Urzędu).
c. Miejsce:
Oferty należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Międzyrzecza.
O przebiegu dalszych prac kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.
Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.miedzyrzecz.pl) oraz tablicy informacyjnej tut. Urzędu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Remigiusz Lorenz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-13 10:29:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-13 10:50:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-31 20:52:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1999 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony