ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 7Drukuj informację Ogłoszenie numer: 7

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: podinspektor ds. inwestycji

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Realizacji Inwestycji

Data udostępnienia: 2023-05-22

Ogłoszono dnia: 2023-05-22

Termin składania dokumentów: 2023-06-16 14:00:00

Nr ogłoszenia: 7

Id ogłoszenia: WOA.210.7.2023

Zlecający: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wymagania kwalifikacyjne:
  *wykształcenie wyższe,
  * wykształcenie średnie i co najmniej – 3 letni staż pracy;
  (Mile widziane osoby z wykształceniem kierunkowym: rewitalizacja, budownictwo, architektura, nieruchomości i pokrewne, jak również osoby w trakcie studiów zaocznych i wieczorowych studiujący ww. kierunki);
 2. obywatelstwo polskie;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. niekaralność za przestępstwo z winy umyślnej;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość aktów prawnych:
  - ustawa o samorządzie gminnym,
  - ustawa o pracownikach samorządowych,
  - ustawa kodeks postępowania administracyjnego,
  - ustawa Prawo budowlane,
  - ustawa Prawo zamówień publicznych,
 2. wiedza z dziedziny prawa budowlanego, warunków technicznych;
 3. znajomość zasad funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego;
 4. umiejętność biegłej obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych;
 5. zdolności interpersonalne: komunikatywność, samodzielność w wykonywaniu zadań, umiejętność pracy zespołowej;
 6. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność, terminowość;
 7. umiejętność pracy pod presją czasu.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Elektroniczna obsługa dokumentów.
 2. Udział w przygotowaniu oraz przygotowanie dokumentów do przetargów związanych z zakresem działania Wydziału.
 3. Przygotowywanie umów związanych z inwestycjami prowadzonymi przez Wydział.
 4. Zgłaszanie Projektantowi zastrzeżeń do projektów, zgłaszanych przez Wykonawców lub inwestora oraz dokonywanie z nim stosownych wyjaśnień.
 5. Uczestniczenie w procesie związanym z uzyskaniem pozwoleń na budowę
  i rozbiórkę.
 6. Dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części określonej w umowie z Wykonawcą,
 7. Przygotowywanie ocen, analiz, informacji i projektów dla Burmistrza i Rady Miejskiej oraz innych uprawnionych organów,
 8. Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Stanowisko pracy znajduje się w budynku użyteczności publicznej – administracyjnym w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu przy Rynek 1.
Pomieszczenie pracy znajduje się na II piętrze, wyposażone jest w typowe urządzenia oraz środki do pracy biurowej. Podstawowym narzędziem pracy będzie komputer wraz z urządzeniami peryferyjnymi, w tym monitor ekranowy, który wykorzystywany będzie ponad 4 godz. dziennie.
W procesie pracy tworzone będą dokumenty w formie elektronicznej i papierowej.
W przeważającej części dnia pracy, praca siedząca (statyczna), z obciążeniem układu mięśniowo szkieletowego oraz narządu wzroku.
Okresowe przebywanie na otwartej przestrzeni w różnych warunkach atmosferycznych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

9,17%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. curriculum Vitae, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
 3. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy - RODO dostępna pod adresem:
  http://bip.miedzyrzecz.pl/system/pobierz.php?plik=WOA-klauzula-rodo-praca.pdf&id=7427&stats=true;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagany staż pracy (kopie świadectw szkolnych, dyplomów, świadectw pracy, w przypadku zatrudnienia – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu);
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie;
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności;
 7. oświadczenia o:
  - stanie zdrowia,
  - niekaralności,
  - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  - korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.
 
Wszystkie dokumenty przedkładane przez kandydata w naborze muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-06-16 14:00:00
b. Sposób:
Oferty należy kierować w zamkniętych kopertach z dopiskiem podinspektor WRI w terminie do 16 czerwca 2023 r. do godziny 1400 (liczy się data wpływu do Urzędu).
c. Miejsce:
Oferty należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Międzyrzecza.
Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.
 
Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane/dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby, które spełnią wymagania niezbędne i złożą komplet dokumentów będą informowane telefonicznie lub pisemnie o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu rekrutacji oraz o terminie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru kontaktowego.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.miedzyrzecz.pl) oraz tablicy informacyjnej tut. Urzędu.
Kontakt: Urząd Miejski Wydział Organizacyjno - Administracyjny - tel. 95 742 69 40.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Śnieg
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-22 16:50:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-22 16:50:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Wydrych
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-10 14:21:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1598 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony