ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 9Drukuj informację Ogłoszenie numer: 9

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: podinspektor/inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki mieszkaniowej

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Rynek 7, 66-300 Międzyrzecz

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej

Data udostępnienia: 2023-08-25

Ogłoszono dnia: 2023-08-25

Termin składania dokumentów: 2023-09-20 14:00:00

Nr ogłoszenia: 9

Id ogłoszenia: WOA.210.9.2023

Zlecający: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wymagania kwalifikacyjne:
  INSPEKTOR
  *  wykształcenie wyższe i co najmniej 3 - letni staż pracy,
  *  wykształcenie średnie i co najmniej 5 – letni staż pracy,
  PODINSPEKTOR
  *  wykształcenie wyższe,
  *  wykształcenie średnie i co najmniej 3 – letni staż pracy,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo z winy umyślnej,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość następujących aktów prawnych:
  - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  - ustawa o odpadach
  - ustawa prawo ochrony środowiska
  - ustawa o pracownikach samorządowych
  - ustawa o samorządzie gminnym
  - ustawa kodeks postępowania administracyjnego
  - ustawa o ochronie praw lokatorów i zmianie kodeksu cywilnego
  - ustawa o dostępie do informacji publicznej
  - ustawa o ochronie danych osobowych
  - ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
  - ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
 2. znajomość zagadnień związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem mieszkaniowym (procedura przydziału, wykazy osób oczekujących)  
 3. znajomość zasad funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego,
 4. umiejętność biegłej obsługi komputera, programów komputerowych oraz innych urządzeń biurowych,
 5. zdolności interpersonalne: komunikatywność, samodzielność w wykonywaniu zadań,
 6. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywana pracę, rzetelność i staranność,
 7. umiejętność pracy pod presją czasu.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieszkaniową,
 2. prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska naturalnego (ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony przed hałasem),
 3. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem szaletami miejskimi,
 4. prowadzenie spraw związanych z centralną ewidencją emisyjności budynków,
 5. prowadzenie spraw związanych z wypłatą wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Stanowisko pracy mieści się w  budynku użyteczności publicznej – administracyjnym, w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 7.  
Pomieszczenie pracy  znajduje się na I piętrze, które wyposażone jest w typowe urządzenia oraz środki do pracy biurowej. Dodatkowym narzędziem pracy jest komputer wraz  z urządzeniami peryferyjnymi, w tym monitor ekranowy, który wykorzystywany będzie powyżej 4 godz. dziennie.
W procesie pracy tworzone będą dokumenty w formie elektronicznej i papierowej.
W przeważającej części dnia pracy, praca siedząca (statyczna), z obciążeniem układu mięśniowo -szkieletowego oraz narządu wzroku. 
Praca z dużym, stałym dopływem informacji.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

9,21%

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) curriculum Vitae, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy - RODO dostępna pod adresem:
http://bip.miedzyrzecz.pl/system/pobierz.php?plik=WOA-klauzula-rodo-praca.pdf&id=7427&stats=true
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagany staż pracy  (kopie świadectw szkolnych, dyplomów, świadectw pracy, w przypadku zatrudnienia- zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności,
6) oświadczenia o:
- stanie zdrowia,
- niekaralności,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej,
- o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 
Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV  powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.
Wszystkie dokumenty przedkładane przez kandydata w naborze muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-09-20 14:00:00
b. Sposób:
Oferty należy kierować w zamkniętych kopertach z dopiskiem WGK w terminie do 20 września 2023 r. do godziny 1400  (liczy się data wpływu do Urzędu).
c. Miejsce:
Oferty należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Międzyrzecza.
O przebiegu dalszych prac kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.
Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.miedzyrzecz.pl) oraz tablicy informacyjnej tut. Urzędu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Śnieg
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-25 13:19:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-25 13:19:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-29 11:35:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
456 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony