ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 10Drukuj informację Ogłoszenie numer: 10

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: inspektor ds. obrotu nieruchomościami i ewidencji środków trwałych

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Wydział Gospodarki Mieniem, ul. Rynek 7, 66-300 Międzyrzecz

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem

Data udostępnienia: 2023-09-06

Ogłoszono dnia: 2023-09-06

Termin składania dokumentów: 2023-09-22 14:00:00

Nr ogłoszenia: 10

Id ogłoszenia: WOA.210.10.2023

Zlecający: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wymagania kwalifikacyjne:
  INSPEKTOR
  *  wykształcenie wyższe i co najmniej 3 - letni staż pracy,
  *  wykształcenie średnie i co najmniej 5 – letni staż pracy,
  (mile widziane osoby z wykształceniem kierunkowym: gospodarka nieruchomościami, prawo, ekonomia, administracja publiczna i pokrewne, jak również osoby w trakcie studiów zaocznych i wieczorowych studiujący ww. kierunki);
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo z winy umyślnej,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość następujących aktów prawnych:
  - ustawa o gospodarce nieruchomościami,
  - kodeks cywilny (najem i dzierżawa, służebności),
  - kodeks postępowania administracyjnego,
  - ustawa o rachunkowości (środki trwałe),
  - klasyfikacja środków trwałych,
  ustawa o podatku od towarów i usług,
 2. znajomość zasad funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego,
 3. umiejętność biegłej obsługi komputera, programów komputerowych oraz innych urządzeń biurowych,
 4. zdolności interpersonalne: komunikatywność, samodzielność w wykonywaniu zadań,
 5. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywana pracę, rzetelność i staranność,
 6. umiejętność pracy pod presją czasu.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie ewidencji szczegółowej środków trwałych,
 2. naliczanie i fakturowanie podatku od towarów i usług od dzierżawy i najmu mienia komunalnego,
 3.  przygotowywanie umów najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości będących własnością Gminy Międzyrzecz,
 4.  przygotowywanie dokumentacji do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych będących własnością Gminy Międzyrzecz,
 5.  uzgodnienia własności działek gminnych z inwestorami, którzy budują na nich urządzenia infrastruktury technicznej oraz sporządzanie oświadczeń dotyczących zgody na dysponowanie działkami gminnymi na cele budowlane,
 6.  regulowanie stanu prawnego nieruchomości gminnych, w stosunku co do których stwierdzono bezumowne korzystanie,
 7. obciążanie nieruchomości gminnych służebnością przesyłu lub służebnościami gruntowym,
 8. współpraca z kancelariami notarialnymi, sądami i innymi organami administracji publicznej oraz samorządowej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Stanowisko pracy mieści się w  budynku użyteczności publicznej – administracyjnym, w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 7.  
Pomieszczenie pracy  znajduje się na I piętrze, które wyposażone jest w typowe urządzenia oraz środki do pracy biurowej. Dodatkowym narzędziem pracy jest komputer wraz  z urządzeniami peryferyjnymi, w tym monitor ekranowy, który wykorzystywany będzie powyżej 4 godz. dziennie.
W procesie pracy tworzone będą dokumenty w formie elektronicznej i papierowej.
W przeważającej części dnia pracy, praca siedząca (statyczna), z obciążeniem układu mięśniowo -szkieletowego oraz narządu wzroku. 
Praca z dużym, stałym dopływem informacji.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

9,21%

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) curriculum Vitae, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy - RODO dostępna pod adresem:
http://bip.miedzyrzecz.pl/system/pobierz.php?plik=WOA-klauzula-rodo-praca.pdf&id=7427&stats=true
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagany staż pracy  (kopie świadectw szkolnych, dyplomów, świadectw pracy, w przypadku zatrudnienia- zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności,
6) oświadczenia o:
- stanie zdrowia,
- niekaralności,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej,
- o korzystaniu z pełni praw publicznych,
          7) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 
Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV  powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.
Wszystkie dokumenty przedkładane przez kandydata w naborze muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-09-22 14:00:00
b. Sposób:
Oferty należy kierować w zamkniętych kopertach z dopiskiem WGM – środki trwałe w terminie do 22 września 2023 r. do godziny 1400  (liczy się data wpływu do Urzędu).
c. Miejsce:
Oferty należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Międzyrzecza.
O przebiegu dalszych prac kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.
Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.miedzyrzecz.pl) oraz tablicy informacyjnej tut. Urzędu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-06 13:59:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-06 13:59:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-28 13:38:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
260 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony