ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 5Drukuj informację Ogłoszenie numer: 5

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: radca prawny

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

Data udostępnienia: 2023-05-08

Ogłoszono dnia: 2023-05-08

Termin składania dokumentów: 2023-05-22 14:00:00

Nr ogłoszenia: 5

Id ogłoszenia: WOA.210.5.2023

Zlecający: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a)  wymagania kwalifikacyjne:
*  wykształcenie wyższe prawnicze,
*  wpis na listę radców prawnych,
b)  obywatelstwo polskie,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d)  niekaralność za przestępstwo z winy umyślnej,
e)  nieposzlakowana opinia,
f)  stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych,
  2. znajomość przepisów i praktyka w ich stosowaniu w zakresie zadań realizowanych przez Gminę,
  3. doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na  rzecz jednostek samorządu terytorialnego,
  4. obsługa komputera i pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej
  5. zdolności negocjacyjne,
  6. umiejętność pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

    1)  Świadczenie pomocy prawnej, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez organy Gminy.
    2) Reprezentowanie Gminy i Urzędu w procesach sądowych lub innych postępowaniach.
    3)  Udział w sesjach Rady Miejskiej.
    4)  Informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Urzędu.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Stanowisko pracy znajduje się w  budynku użyteczności publicznej – administracyjnym w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1.  
Pomieszczenie pracy, znajduje się na pierwszym piętrze, wyposażone jest w typowe urządzenia oraz środki do pracy biurowej. Dodatkowym narzędziem pracy jest komputer wraz z urządzeniami peryferyjnymi, w tym monitor ekranowy, który wykorzystywany będzie do 4 godz. dziennie.
W procesie pracy tworzone będą dokumenty w formie elektronicznej i papierowej.
W przeważającej części dnia pracy, praca siedząca (statyczna), z obciążeniem układu mięśniowo szkieletowego oraz narządu wzroku. 
Pracownik będzie miał częsty kontakt z pracownikami, praca z dużym, stałym dopływem informacji. 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

9,17%

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;
2) curriculum Vitae, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
3) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy - RODO dostępna pod adresem:
http://bip.miedzyrzecz.pl/system/pobierz.php?plik=WOA-klauzula-rodo-praca.pdf&id=7427&stats=true
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy (kopie świadectw szkolnych, dyplomów, świadectw pracy, w przypadku zatrudnienia – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu);
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane  uprawnienia;
6) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności;
7) oświadczenia o:
- stanie zdrowia,
- niekaralności,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej,
- o korzystaniu z pełni praw publicznych,
            8) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 
Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV  powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.
Wszystkie dokumenty przedkładane przez kandydata w naborze muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-05-22 14:00:00
b. Sposób:
Oferty należy kierować w zamkniętych kopertach z dopiskiem  Radca prawny w terminie do 22 maja 2023 r. do godziny 1400  (liczy się data wpływu do Urzędu).
c. Miejsce:
Oferty należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

VII. Informacje dodatkowe:

Zatrudnienie: od 1 lipca 2023 roku.
 
Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Międzyrzecza.
Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.
 
Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane/dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby, które spełnią wymagania niezbędne i złożą komplet dokumentów będą informowane telefonicznie lub pisemnie o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu rekrutacji oraz o terminie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru kontaktowego.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.miedzyrzecz.pl) oraz tablicy informacyjnej tut. Urzędu.
Kontakt: Urząd Miejski Wydział Organizacyjno - Administracyjny - tel. 95 742 69 40.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Śnieg
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-08 16:53:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-08 16:54:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-16 12:08:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
802 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony