ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: inspektor ds. ochrony środowiska i spraw mieszkaniowych

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Rynek 7, 66-300 Międzyrzecz

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej

Data udostępnienia: 2022-01-10

Ogłoszono dnia: 2022-01-10

Termin składania dokumentów: 2022-01-21 14:00:00

Nr ogłoszenia: 1

Id ogłoszenia: WOA.210.1.2022

Zlecający: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wymagania kwalifikacyjne:
  * wykształcenie wyższe i co najmniej - 3 letni staż pracy,
  * wykształcenie średnie i co najmniej - 5 letni staż pracy,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo z winy umyślnej,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość aktów prawnych:
  - ustawa o samorządzie gminnym,
  - ustawa o pracownikach samorządowych,
  - ustawa oochronie danych osobowych,
  - ustawa o dostępie do informacji publicznej,
  - ustawa Prawo ochrony środowiska,
  - ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  - ustawa o odpadach,
  - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 2. znajomość zasad funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego,
 3. umiejętność biegłej obsługi komputera, programów komputerowych oraz innych urządzeń biurowych,
 4. zdolności interpersonalne: komunikatywność, samodzielność w wykonywaniu zadań,
 5. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność,
 6. umiejętność pracy pod presją czasu.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieszkaniową,
 2. prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska naturalnego( ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony przed hałasem),
 3. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki ściekami,
 4. prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami niebezpiecznymi,
 5. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem szaletami miejskimi,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Stanowisko pracy znajduje się w budynku użyteczności publicznej – administracyjnym w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 7.  
Pomieszczenie pracy, znajduje się na I piętrze, wyposażone jest w typowe urządzenia oraz środki do pracy biurowej. Podstawowym narzędziem pracy będzie komputer wraz z urządzeniami peryferyjnymi, w tym monitor ekranowy, który wykorzystywany będzie ponad 4 godz. dziennie.
W procesie pracy tworzone będą dokumenty w formie elektronicznej i papierowej.
W przeważającej części dnia pracy, praca siedząca (statyczna), z obciążeniem układu mięśniowo szkieletowego oraz narządu wzroku. 
Okresowe przebywanie na otwartej przestrzeni w różnych warunkach atmosferycznych.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2021 roku wyniósł 7,14%.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

7,14%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. curriculum Vitae, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 3. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy - RODO dostępna pod adresem:
  http://bip.miedzyrzecz.pl/system/pobierz.php?plik=WOA-klauzula-rodo-praca.pdf&id=7427&stats=true
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagany staż pracy (kopie świadectw szkolnych, dyplomów, świadectw pracy, w przypadku zatrudnienia – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności,
 7. oświadczenia o:
  - stanie zdrowia,
  - niekaralności,
  - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej,
  - o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.
 
Wszystkie dokumenty przedkładane przez kandydata w naborze muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-01-21 14:00:00
b. Sposób:
Oferty należy kierować w zamkniętych kopertach z dopiskiem inspektor WGK w terminie do 21 stycznia 2022 r. do godziny 1400 (liczy się data wpływu do Urzędu).
c. Miejsce:
Oferty należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez burmistrza Międzyrzecza.
Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.

Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane/dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby, które spełnią wymagania niezbędne i złożą komplet dokumentów będą informowane telefonicznie lub pisemnie o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu rekrutacji oraz o terminie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru kontaktowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.miedzyrzecz.pl) oraz tablicy informacyjnej tut. Urzędu.
Kontakt: Urząd Miejski Wydział Organizacyjno - Administracyjny - tel. 95 742 69 40.

Załączniki