ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: inspektor ds. pożytku publicznego i funduszy społecznych

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Rynek 7, 66-300 Międzyrzecz

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Spraw Społecznych

Data udostępnienia: 2022-07-25

Ogłoszono dnia: 2022-07-25

Termin składania dokumentów: 2022-08-12 14:00:00

Nr ogłoszenia: 11

Id ogłoszenia: WOA.210.11.2022

Zlecający: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a)wymagania kwalifikacyjne: 
* wykształcenie wyższe  i co najmniej 3 – letni staż pracy,
* wykształcenie średnie i co najmniej 5 – letni staż pracy,
b) obywatelstwo polskie,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) niekaralność za przestępstwo z winy umyślnej,
e) nieposzlakowana opinia,
f) stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 
b. Wymagania dodatkowe:
a)znajomość aktów prawnych:
- ustawa o samorządzie gminnym,
- ustawa o sporcie,
- ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- ustawa o usługach turystycznych,
- ustawa prawo wodne
- rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia     i udostepnienia rejestru instytucji kultury, 
- ustawa o finansach publicznych,
- Kodeks postępowania administracyjnego,
-  ustawa o ochronie danych osobowych,
b)znajomość zasad funkcjonowania samorządu,
c)umiejętność biegłej obsługi komputera, programów komputerowych oraz innych urządzeń biurowych,
d)zdolności interpersonalne: komunikatywność, samodzielność w wykonywaniu zadań,
e)obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywana pracę, rzetelność i staranność,
f)umiejętność pracy pod presją czasu. 
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.Prowadzenie zadań i spraw z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w tym m.in. rozliczanie i kontrola zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
2.Prowadzenie zadań określonych w ustawie o sporcie,
3.Prowadzenie ewidencji kąpielisk oraz ewidencji innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie,
4.Prowadzenie rejestru instytucji kultury,
5.Przygotowywanie propozycji projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza,
6.Przygotowanie materiałów niezbędnych do udzielania dotacji, planowania i uruchamiania środków finansowych na zadania bieżące dla jednostek organizacyjnych gminy z zakresu oświaty, kultury i sportu,
7.Nawiązywanie kontaktów i współpraca z instytucjami dysponującymi środkami Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych źródeł finansowych przeznaczonych na aktywizację,
8.Realizowanie zadań wynikających z programu „Karta Weterana”.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Stanowisko pracy mieści się w  budynku użyteczności publicznej – administracyjnym, w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.   
Pomieszczenie pracy, znajduje się na parterze, które wyposażone jest w typowe urządzenia oraz środki do pracy biurowej. Dodatkowym narzędziem pracy jest komputer wraz  z urządzeniami peryferyjnymi, w tym monitor ekranowy, który wykorzystywany będzie powyżej 4 godz. dziennie.
W procesie pracy tworzone będą dokumenty w formie elektronicznej i papierowej. 
W przeważającej części dnia pracy, praca siedząca (statyczna), z obciążeniem układu mięśniowo szkieletowego oraz narządu wzroku.  
Praca z dużym, stałym dopływem informacji.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6,98%

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) curriculum Vitae, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy - RODO dostępna pod adresem: 
http://bip.miedzyrzecz.pl/system/pobierz.php?plik=WOA-klauzula-rodo-praca.pdf&id=7427&stats=true
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagany staż pracy  (kopie świadectw szkolnych, dyplomów, świadectw pracy, w przypadku zatrudnienia- zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności,
6) oświadczenia o:
- stanie zdrowia,
- niekaralności,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej,
- o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV  powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.
Wszystkie dokumenty przedkładane przez kandydata w naborze muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-08-12 14:00:00
b. Sposób:
Oferty należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
w zamkniętych kopertach z dopiskiem INSPEKTOR WSS w terminie
do 12 sierpnia 2022 r. do godziny 1400  (liczy się data wpływu do Urzędu).
c. Miejsce:
 
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Międzyrzecza.
Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.
 
Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane/dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby, które spełnią wymagania niezbędne i złożą komplet dokumentów będą informowane telefonicznie lub pisemnie o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu rekrutacji oraz o  terminie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru kontaktowego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.miedzyrzecz.pl) oraz tablicy informacyjnej tut. Urzędu.
Kontakt: Urząd Miejski Wydział Organizacyjno - Administracyjny - tel. 95 742 69 40

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Kierztan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-25 10:12:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Matla
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-25 10:16:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-25 14:14:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1064 raz(y)