ˆ

Aktualne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.3.2020 - Budowa klubu dziecięcego przy ulicy Zachodniej w MiędzyrzeczuDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.3.2020 - Budowa klubu dziecięcego przy ulicy Zachodniej w Międzyrzeczu

Szczegóły informacji

WRG.271.3.2020 - Budowa klubu dziecięcego przy ulicy Zachodniej w Międzyrzeczu

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 511539-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-02-26 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-02-26 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz – pok. 201 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2020-02-11 przez Tomasz Dembowy

Treść:

 
Ogłoszenie nr 510063659-N-2020 z dnia 14-04-2020 r.
Gmina Międzyrzecz: Budowa klubu dziecięcego przy ulicy Zachodniej w Międzyrzeczu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny oraz Rządowego Programu Maluch+
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 511539-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa klubu dziecięcego przy ulicy Zachodniej w Międzyrzeczu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.3.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa w systemie zaprojektuj i wybuduj klubu dziecięcego przy ulicy Zachodniej (na terenie obecnego Przedszkola nr 4) w Międzyrzeczu. 2. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje: 1) Kompleksowe wykonanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem opinii / decyzji / uzgodnień niezbędnych do uzyskania, w imieniu Zamawiającego, decyzji pozwolenia na budowę budynku klubu dziecięcego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. 2) Realizacja robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową i uzyskane pozwolenie na budowę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 71320000-7, 71248000-8, 45111200-0, 45210000-2, 45300000-0, 45311200-2, 45330000-9, 45400000-1, 45112723-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2007530.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Usługowy Zakład Ogólnobudowlany „NOR-BUD” Norbert Chudy
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żytnia 7
Kod pocztowy: 64-305
Miejscowość: Bolewice
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2964300.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2964300.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2964300.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, dnia 3 kwietnia 2020 r.
WRG.271.3.2020                                                                                                                
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa klubu dziecięcego przy ulicy Zachodniej w Międzyrzeczu.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
 
Usługowy Zakład Ogólnobudowlany „NOR-BUD” Norbert Chudy
ul. Żytnia 7, 64-305 Bolewice
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 1 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, ponieważ Zamawiający zwiększył tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
W niniejszym postępowaniu wpłynęła 1 oferta:
 
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Pkt
Okres gwarancji
i rękojmi
Pkt
Łączna punktacja
Usługowy Zakład Ogólnobudowlany „NOR-BUD” Norbert Chudy
ul. Żytnia 7, 64-305 Bolewice
2 964 300 zł
60
60 miesięcy
40
100
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Międzyrzecz, 27 lutego 2020 r.
WRG.271.3.2020
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: Budowa klubu dziecięcego przy ulicy Zachodniej w Międzyrzeczu.
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 800 000,00 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Okres gwarancji
Warunki płatności
1
Usługowy Zakład Ogólnobudowlany „NOR-BUD” Norbert Chudy,
ul. Żytnia 7, 64-305 Bolewice
2 964 300,00 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Termin realizacji zamówienia: 30.10.2020 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 21.02.2020 r.
WRG.271.3.2020
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ. Odpowiedzi zamieszczone zostały w zamieszczone w załącznikach.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 511539-N-2020 z dnia 2020-02-11 r.
Gmina Międzyrzecz: Budowa klubu dziecięcego przy ulicy Zachodniej w Międzyrzeczu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny oraz Rządowego Programu Maluch+

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-11 14:31:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-11 14:34:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-14 14:54:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1840 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony