ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Aktualne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.8.2020 - Budowa szaletu miejskiego Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.8.2020 - Budowa szaletu miejskiego

Szczegóły informacji

WRG.271.8.2020 - Budowa szaletu miejskiego

Status: ogłoszony

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 554220-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-07-09 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-07-09 13:15:00

Ogłoszono dnia: 2020-06-24 przez Katarzyna Szadkowska

Treść:

Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert z udziałem Wykonawców, w związku z okolicznościami wywołanymi epidemią COVID-19, sesja otwarcia ofert odbędzie się poprzez transmisję online na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem:  
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Międzyrzecz, 26 czerwca 2020 r.
WRG.271.8.2020
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:
 1. Pkt. 15.1. SIWZ – zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ – zgodnie z pkt. 10 formularza ofertowego wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego  wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto) przed podpisaniem umowy.
 3. Załącznik nr 6 do SIWZ zgodnie z § 14 ust. 1 wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.
 4. Załącznik nr 6 do SIWZ zgodnie z § 17 ust. 1 lit. b Strony dopuszczają możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany w sposobie spełnienia świadczenia w przypadku:
 • konieczności zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w przypadkach będących następstwem usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
 • zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
 • zmian zakresu robót budowlanych, które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania z przyczyn technicznych, a polegających na obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia, zastosowania rozwiązań zastępczych lub równoważnych, wykonania dodatkowych prac projektowych i robót budowlanych lub też
  w sytuacji kiedy ww. rozwiązania okażą się bardziej korzystne dla interesu publicznego,
 • zmian z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych umożliwiających zmianę sposobu wykonania przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania techniczne lub projektowe z korzyścią dla interesu publicznego.
Z uwagi na fakt, że zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 
Modyfikacja SIWZ zamieszczona została w załącznikach – zmiany naniesiono kolorem czerwonym
_______________________________________________________________________________________________________________________________
 
Ogłoszenie nr 540112902-N-2020 z dnia 26-06-2020 r.
Międzyrzecz: Budowa szaletu miejskiego
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 554220-N-2020
Data: 24/06/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: b) zmiany w sposobie spełnienia świadczenia w przypadku: - konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w przypadkach będących następstwem usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, - zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, może nastąpić, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, - zmiany w zakresie realizacji inwestycji które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania z przyczyn technicznych a polegających na obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia zastosowania rozwiązań zastępczych lub równoważnych, wykonania dodatkowych prac projektowych lub też w sytuacji kiedy w/w rozwiązania okażą się bardziej korzystne dla interesu publicznego. Zmiana zakresu prac określona w SIWZ jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami wymaganiami technicznymi oraz normami prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w sposób zgodny z SIWZ, - zmiany z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych umożliwiających zmianę sposobu wykonania przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania techniczne lub projektowe z korzyścią dla interesu publicznego.
W ogłoszeniu powinno być: b) zmiany w sposobie spełnienia świadczenia w przypadku: - konieczności zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w przypadkach będących następstwem usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, - zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, - zmian zakresu robót budowlanych, które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania z przyczyn technicznych, a polegających na obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia, zastosowania rozwiązań zastępczych lub równoważnych, wykonania dodatkowych prac projektowych i robót budowlanych lub też w sytuacji kiedy ww. rozwiązania okażą się bardziej korzystne dla interesu publicznego, - zmian z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych umożliwiających zmianę sposobu wykonania przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania techniczne lub projektowe z korzyścią dla interesu publicznego.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Ogłoszenie nr 554220-N-2020 z dnia 2020-06-24 r.
 
Gmina Międzyrzecz: Budowa szaletu miejskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Szadkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-24 13:51:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Szadkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-24 13:54:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-26 14:15:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
171 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony