ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRPG.271.8.2015 - Rozbudowa parkingu przy PKO BP w MiędzyrzeczuDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRPG.271.8.2015 - Rozbudowa parkingu przy PKO BP w Międzyrzeczu

Szczegóły informacji

WRPG.271.8.2015 - Rozbudowa parkingu przy PKO BP w Międzyrzeczu

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 175854 - 2015

Termin składania ofert / wniosków: 2015-07-29 14:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2015-07-29 14:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

Ogłoszono dnia: 2015-07-14 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz: Rozbudowa parkingu przy PKO BP w Międzyrzeczu
Numer ogłoszenia: 227260 - 2015; data zamieszczenia: 02.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 175854 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa parkingu przy PKO BP w Międzyrzeczu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa parkingu wraz z oświetleniem i przebudową istniejącej kolizji sieci elektroenergetycznych. Przebudowa inwestycja obejmuje swym zakresem również przebudowę istniejącego chodnika. 1. Zakres robót obejmuje: 1) Budowę 18 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych o wymiarach odpowiednio 2,5 x 5,0 m oraz 3,6 x 5,0 m wraz z placem manewrowym o wymiarach 25,5 x 5,0 m, z kostki betonowej kolor grafitowy o powierzchni 358 m2, 2) Wykonanie przebudowy istniejącego chodnika z kostki betonowej kolor grafitowy/szary o powierzchni 443 m2, 3) Wykonanie korekty łuku poziomego wraz z nawierzchnią bitumiczną w miejscu wykonanej korekty o powierzchni 0,5 m2, 4) Usunięcie kolizji z majątkiem elektroenergetycznym ENEA Operator Sp. z o. o. pozostającym w kolizji z realizacją budowy parkingu samochodowego, 5) Wykonanie oświetlenia projektowanego parkingu (3 szt. słupów oświetleniowych) w tym zastąpienie opraw ulicznych sodowych projektowanego oświetlenia drogowego na oprawy LED o minimalnej trwałości oprawy 100.000 godzin, o podobnym natężeniu oświetlenia spełniające wymogi PN dotyczących oświetlenia drogowego oraz spełniające warunki jakościowe oświetlenia, 6) Humusowanie warstwa grubości 15 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odległości 15km wraz z ułożeniem trawy z rolki o powierzchni 33 m2, 7) Wykonanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania. 2. Szczegółowe postanowienia: 1) Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez biuro projektowe TMG Tomasz Grześkowiak, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, 2) Z uwagi na realizację przedmiotowej inwestycji w obrębie terenów podlegających ochronie konserwatorskiej, Zamawiający powoła nadzór archeologiczny, 3) Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się z miejscem prowadzenia robót, 4) Wywóz ziemi i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do dalszego wykorzystania wraz z ich utylizacją w miejsce wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy, zgodnie z ustawą o odpadach, 5) Materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wbudowania należy przewieźć na plac magazynowy wskazany przez Zamawiającego, na odległość do 2 km, w taki sposób aby nie uległy zniszczeniu. Przewożony materiał należy zdać za pokwitowaniem w celu ilościowego rozliczenia Wykonawcy z tych materiałów, 6) W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym również koszty zagospodarowania, zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy, zapewnienia na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów BHP, właściwego zagospodarowania materiałów rozbiórkowych zgodnie z ustawą o odpadach, koszty niezbędnych badań i sprawdzeń, uporządkowania terenu po zakończeniu robót, opracowania mapy geodezyjnej powykonawczej wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi oraz innych kosztów niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia. 7) Dołączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiar robót służy jedynie jako pomoc do sporządzenia oferty! Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. 3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia minimum 3-letniej gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia oraz zobowiązuje się do zapewnienia pełnej funkcjonalności całości przedmiotu zamówienia poprzez bezpłatne usuwanie usterek w zakresie udzielonej przez siebie gwarancji.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1, 45.31.61.10-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Firma INSTALKO Paweł Strzelczyk, ul. Rolna 24A, 66-300 Międzyrzecz, kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 124959,57 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 135767,20
 • Oferta z najniższą ceną: 135767,20 / Oferta z najwyższą ceną: 141540,90
 • Waluta: PLN.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 05.08.2015 r.
WRPG.271.8.2015                                                                                                                    
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Rozbudowa parkingu przy PKO BP w Międzyrzeczu”
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                                   UL. RYNEK 1
                                                   66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7420228
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
Firma INSTALKO Paweł Strzelczyk, ul. Rolna 24A, 66-300 Międzyrzecz.
Oferta nr 2 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jej cena nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 1 wykonawca.
Ocenie podlegała 1 oferta, która otrzymała następującą ocenę:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
(w zł)
Okres gwarancji (miesiące)
Punktacja kryterium cena
Punktacja kryterium okres gwarancji
Łączna punktacja
1
MARTEX
Marcin Kancelarczyk,
Os. Kasztelańskie 13A/4, 66-300 Międzyrzecz
141540,90 zł
36
-
-
-
2
Firma INSTALKO
Paweł Strzelczyk,
ul. Rolna 24A,
66-300 Międzyrzecz
135767,20 zł
36
98
2
100
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz: Rozbudowa parkingu przy PKO BP w Międzyrzeczu
Numer ogłoszenia: 175854 - 2015; data zamieszczenia: 14.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
V
zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz , ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyrzecz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa parkingu przy PKO BP w Międzyrzeczu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa parkingu wraz z oświetleniem i przebudową istniejącej kolizji sieci elektroenergetycznych. Przebudowa inwestycja obejmuje swym zakresem również przebudowę istniejącego chodnika. 1. Zakres robót obejmuje: 1) Budowę 18 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych o wymiarach odpowiednio 2,5 x 5,0 m oraz 3,6 x 5,0 m wraz z placem manewrowym o wymiarach 25,5 x 5,0 m, z kostki betonowej kolor grafitowy o powierzchni 358 m2, 2) Wykonanie przebudowy istniejącego chodnika z kostki betonowej kolor grafitowy/szary o powierzchni 443 m2, 3) Wykonanie korekty łuku poziomego wraz z nawierzchnią bitumiczną w miejscu wykonanej korekty o powierzchni 0,5 m2, 4) Usunięcie kolizji z majątkiem elektroenergetycznym ENEA Operator Sp. z o. o. pozostającym w kolizji z realizacją budowy parkingu samochodowego, 5) Wykonanie oświetlenia projektowanego parkingu (3 szt. słupów oświetleniowych) w tym zastąpienie opraw ulicznych sodowych projektowanego oświetlenia drogowego na oprawy LED o minimalnej trwałości oprawy 100.000 godzin, o podobnym natężeniu oświetlenia spełniające wymogi PN dotyczących oświetlenia drogowego oraz spełniające warunki jakościowe oświetlenia, 6) Humusowanie warstwa grubości 15 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odległości 15km wraz z ułożeniem trawy z rolki o powierzchni 33 m2, 7) Wykonanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania. 2. Szczegółowe postanowienia: 1) Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez biuro projektowe TMG Tomasz Grześkowiak, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, 2) Z uwagi na realizację przedmiotowej inwestycji w obrębie terenów podlegających ochronie konserwatorskiej, Zamawiający powoła nadzór archeologiczny, 3) Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się z miejscem prowadzenia robót, 4) Wywóz ziemi i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do dalszego wykorzystania wraz z ich utylizacją w miejsce wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy, zgodnie z ustawą o odpadach, 5) Materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wbudowania należy przewieźć na plac magazynowy wskazany przez Zamawiającego, na odległość do 2 km, w taki sposób aby nie uległy zniszczeniu. Przewożony materiał należy zdać za pokwitowaniem w celu ilościowego rozliczenia Wykonawcy z tych materiałów, 6) W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym również koszty zagospodarowania, zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy, zapewnienia na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów BHP, właściwego zagospodarowania materiałów rozbiórkowych zgodnie z ustawą o odpadach, koszty niezbędnych badań i sprawdzeń, uporządkowania terenu po zakończeniu robót, opracowania mapy geodezyjnej powykonawczej wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi oraz innych kosztów niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia. 7) Dołączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiar robót służy jedynie jako pomoc do sporządzenia oferty! Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. 3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia minimum 3-letniej gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia oraz zobowiązuje się do zapewnienia pełnej funkcjonalności całości przedmiotu zamówienia poprzez bezpłatne usuwanie usterek w zakresie udzielonej przez siebie gwarancji.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1, 45.31.61.10-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w realizacji: a) co najmniej dwóch zamówień w zakresie budowy, przebudowy lub remontu nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni minimum 1600 m2 oraz b) co najmniej dwóch zamówień polegających na budowie lub przebudowie oświetlenia dróg, placów lub parków o długości linii kablowej co najmniej 500 m (łącznie). Powyższe roboty muszą być potwierdzone dowodami wydanymi przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1049) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane w następujących specjalnościach: Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane branży drogowej, Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane branży elektrycznej. Uwaga: Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie:
  Należy ująć w wykazie jedynie roboty, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ, 2)wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy pzp wg załącznika Nr 2 do SIWZ, 3) pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego, 4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Gwarancja - 2
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Strony przewidują warunki zmiany sposobu wykonania zamówienia lub umówionego terminu wykonania zamówienia: 1) termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec zmianie jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych równolegle z zamówieniem podstawowym, 2) termin i przedmiot zamówienia może ulec zmianie z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, 3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 4) z powodu okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniu szkody w znacznych rozmiarach, 5) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.miedzyrzecz.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2015 godzina 14:00, miejsce: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-14 10:45:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-14 10:48:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-02 12:46:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1467 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony