ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRPG.271.9.2015 - Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj mikroinstalacji prosumenckich w ramach projektu pn. Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy MiędzyrzeczDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRPG.271.9.2015 - Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj mikroinstalacji prosumenckich w ramach projektu pn. Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Międzyrzecz

Szczegóły informacji

WRPG.271.9.2015 - Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj mikroinstalacji prosumenckich w ramach projektu pn. Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Międzyrzecz

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 184800 - 2015

Termin składania ofert / wniosków: 2015-08-05 14:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2015-08-05 14:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz.

Ogłoszono dnia: 2015-07-21 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj mikroinstalacji prosumenckich w ramach projektu pn. Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Międzyrzecz
Numer ogłoszenia: 233042 - 2015; data zamieszczenia: 08.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 184800 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj mikroinstalacji prosumenckich w ramach projektu pn. Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Międzyrzecz.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie mikroinstalacji prosumenckich w ramach projektu pn. Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Międzyrzecz na wybranych obiektach z terenu gminy Międzyrzecz. Wykaz obiektów: a. Obiekty użyteczności publicznej: - Szkoła Podstawowa w Bukowcu - montaż paneli fotowoltaicznych 10kW, inwerter 10kW; - Szkoła Podstawowa w Kaławie- montaż paneli fotowoltaicznych 10kW, inwerter 10kW; - Baza turystyczno-kulturalna w Pniewie - montaż paneli fotowoltaicznych 10kW, inwerter 10kW, i pompa ciepła 7,5kW; b. Obiekty osób fizycznych - łącznie projekt obejmuje 25 zestawów o mocy elektrycznej paneli fotowoltaiczny 3 kW, inwerter 5kW dla użytkowników prywatnych w następujących miejscowościach położonych na terenie gminy Międzyrzecz: - Bukowiec - 2 obiekty; - Pniewo - 1 obiekt; - Międzyrzecz-Wybudowanie - 3 obiekty; - Kęszyca - 2 obiekty; - Gorzyca - 2 obiekty; - Wysoka - 1 obiekt; - Święty Wojciech - 6 obiektów; - Pieski - 1 obiekt; - Kęszyca Leśna - 2 obiekty; - Bobowicko - 3 obiekty; - Kęszyca Kolonia - 1 obiekt; - Wyszanowo - 1 obiekt; 3.2. Do podstawowych zadań Wykonawcy należy (przedmiot zamówienia): 3.2.1 Wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej i uzgodnienie jej z właścicielem budynku, (4 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej - CD) dla każdego z budynków odrębnie na podstawie załączonych Programów Funkcjonalno-Użytkowych 2) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), Wszelkie uzgodnienia dotyczące zaprojektowanej instalacji przed przedstawieniem ich Zamawiającemu muszą zostać skosztorysowane i uzgodnione z właścicielem nieruchomości i potwierdzone protokołem uzgodnień lub oświadczeniem właściciela o wyrażeniu zgody na przedstawione rozwiązanie techniczne. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykonać dokumentację techniczną pełnobranżową i w imieniu Zamawiającego uzyskać wymagane prawem pozwolenia na ich realizację. Ponadto należy opracować harmonogram rzeczowo finansowy. W/w projekty muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm, a zastosowane materiały do ich realizacji posiadać atesty i certyfikaty dopuszczeniowe dostosowania na rynku polskim. Harmonogram robót - terminy i czas udostępnienia poszczególnych pomieszczeń zostanie przygotowany we współpracy Zamawiającego z Wykonawcą i zatwierdzony przez obie strony. Wykonawca na podstawie przekazanego mu przez Zamawiającego pełnomocnictwa winien uzyskać wymagane prawem pozwolenia na realizację tych prac, które zezwoleń wymagają. Zaprojektowane mikroinstalacje muszę spełniać wymagania określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. 3.2.2 Roboty budowlano-montażowe: 1) wykonanie robót budowlanych: montażowych instalacyjnych i ogólnobudowlanych 2) dobór, dostawa i montaż całej infrastruktury technicznej towarzyszącej, tzn. falowników, paneli, liczników etc. 3) dobór i dostawa konstrukcji wsporczej do montażu paneli, 4) budowa połączeń kablowych między panelami, 6) instalacja ochrony odgromowej i przepięciowej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, 7) montaż na konstrukcji wsporczej elektrowni, 8) wykonanie robót zgodnie z uzyskanymi warunkami, 9) dokonanie rozruchu elektrowni wraz z przewidywanym okresem próbnym (min. 7 dni); 10) opracowania instrukcji obsługi elektrowni i przeszkoleniu użytkownika, 11) opracowanie instrukcji p.poż. dla instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła. 3.2.3 Usługi serwisowe Świadczenie usług serwisowych przez okres nie krótszy niż 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru robót. Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w okresie objętym gwarancją oraz zobowiązuje się do wykonania co najmniej 2 razy w ciągu roku bezpłatnych przeglądów wszystkich wybudowanych instalacji. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca. 3.3. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia w zakresie urządzeń spełniał wymagania określone w Programach Funkcjonalno Użytkowych, które stanowią załącznik do SIWZ. 3.4. Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane mikroinstalacje spełniały wymogi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 3.5. Kierując się treścią Programów Funkcjonalno Użytkowych w ramach tego zadania należy brać pod uwagę następujące wymagania Zamawiającego: 1) Projektując oraz wykonując roboty związane z montażem instalacji należy dążyć do tego aby jak w najmniejszym stopniu ingerować w elementy wykończenia istniejących obiektów (okładziny wewnętrzne, elewacje, powłoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powłoki izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.). Jednak gdy pojawi się konieczność przeprowadzenia takich ingerencji podczas wykonania robót instalacyjnych, to ich zakres i ilość należy uzgodnić z właścicielem lub użytkownikiem obiektu oraz wyznaczonym przez Zamawiającego Inspektorem Nadzoru. Prace te należy wliczyć w koszty inwestycji. Wszelkiego rodzaju otwory montażowe, przebicia, przejścia, itp., powstałe w czasie prowadzenia prac instalacyjnych należy wykończyć na podstawowym poziomie obróbek murarsko-tynkarskich. Do zadań właściciela obiektu należy wykonanie ostatecznego wykończenia miejsc związanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykończenia. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów budowlanych i konstrukcyjnych obiektu nie związanych z wykonywaną instalacją lub w zakresie większym niż wymaga tego montaż instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt. 2) Po zakończeniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jeśli zostało wykorzystane do prowadzenia robót. Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu robót obejmuje m.in.: usunięcie niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, usunięcie innych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót oraz uprzątnięcie otoczenia. Wszelkie odpady należy usunąć zgodnie z ustawą o odpadach. 3) Z uwagi na specyficzny charakter inwestycji polegający na montażu instalacji w budynkach prywatnych oraz na obiektach szkolnych, Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót uzgodnić termin realizacji z Właścicielem nieruchomości. Montaż instalacji nie może trwać dłużej jak 2 (dwa) dni w jednym budynku, dlatego też Wykonawca winien posiadać pełne wyposażenie do zmontowania instalacji i wykonania rozruchu. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót w szczególności przy obiektach użyteczności publicznej. 4) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 5) W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 6) Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu zadania muszą być: - dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych) i spełniać wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materiału, posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami PFU, - nowe, nieużywane, właściwie oznakowane i opakowane (muszą mieć datę produkcji z roku ich zabudowy lub roku poprzedzającego zabudowę), - zgodne z zaleceniami producenta. 3.6. Szczegółowe postanowienie: 1) Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się z miejscem prowadzenia robót, 2) W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym również koszty zagospodarowania, zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy, zapewnienia na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów BHP, właściwego zagospodarowania materiałów rozbiórkowych zgodnie z ustawą o odpadach, koszty niezbędnych badań i sprawdzeń, uporządkowania terenu po zakończeniu robót. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ceny ofertowej. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego a także pokryje koszty napraw. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. 4) W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych/ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu/robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. 5) W przypadku użycia w SIWZ lub w załącznikach do niej nazw materiałów, producentów, znaków towarowych czy też norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie elementów przedmiotu zamówienia określających wymagany minimalny standard techniczny i jakościowy. Zamawiający - zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp - dopuszcza składanie ofert obejmujących rozwiązania równoważne o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 5 Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań zamiennych, równoważnych dla określonych w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia. 3.7. Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z projektem oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia oferty cenowej na podstawie załączonych Programów Funkcjonalno-Użytowych oraz SIWZ. 3.8. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia minimum 5-letniej gwarancji i rękojmi podstawowej na całość przedmiotu zamówienia w tym na roboty budowlano-montażowe oraz zobowiązuje się do zapewnienia pełnej funkcjonalności całości przedmiotu zamówienia poprzez bezpłatne usuwanie usterek w zakresie udzielonej przez siebie gwarancji. Natomiast na gwarancji szczególnej na panele fotowoltaiczne Zamawiający żąda minimum 10 lat gwarancji, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, oraz gwarantowaną żywotność nie krótszą jak 25 lat, na inwenter 10 lat gwarancji, na pozostały osprzęt instalacji fotowoltaiczne, minimum 5 lat gwarancji, na sterowniki 5 lat gwarancji, na pompę ciepła minimum 10 lat gwarancji. Czas realizacji serwisu maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii w okresie gwarancji podstawowej i po upływie okresu gwarancji. Przeglądy serwisowe w okresie gwarancji podstawowej będą bezpłatne. Wykonawca wskaże wyspecjalizowany serwis, który dokonywać będzie naprawy awarii, usterek oraz przeglądów serwisowych. 3.9. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenia właściciela budynku. Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem co było przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcję. 3.10. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.70.00-7, 09.33.20.00-5, 45.33.10.00-6, 45.26.12.15-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.09.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • A&B Solarcompany Sp. z o.o., ul. Szewska 9/5, 61-760 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 827070,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 707220,00
 • Oferta z najniższą ceną: 707220,00 / Oferta z najwyższą ceną: 736891,01
 • Waluta: PLN .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 18.08.2015 r.
WRPG.271.9.2015                                                                                                                    
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj mikroinstalacji prosumenckich w ramach projektu pn. Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Międzyrzecz”
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                                   UL. RYNEK 1
                                                   66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7420228
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
A&B Solarcompany Sp. z o.o., ul. Szewska 9/5, 61-760 Poznań.
Oferta nr 4 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jej cena nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert.
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 2 wykonawców.
Ocenie podlegały 2 oferty, które otrzymały następującą ocenę:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Okres gwarancji podstawowej
Punktacja kryterium cena
Punktacja kryterium okres gwarancji
Łączna punktacja
1
Solartime sp. z o.o., Miłocin 284, 36-062 Zaczernie
810 563,94 zł
5 lat
-
-
-
2
Ekoinstal Sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice
755 792,94 zł
5 lat
-
-
-
3
Opeus Energia Sp. z o.o., ul. Kobiałka 9, 09-411 Płock
736 891,01 zł
5 lat
94,05
1
95,05
4
A&B Solarcompany Sp. z o.o., ul. Szewska 9/5, 61-760  Poznań
707 220,00 zł
10 lat
98,00
2
100
5
EPROSUMENT S.A., ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek
929 941,50 zł
5 lat
-
-
-
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 30.07.2015 r.
WRPG.271.9.2015
 
Wykonawcy biorący udział w zamówieniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ. Odpowiedzi zostały zamieszczone poniżej w załącznikach.
W związku ze złożonymi pytaniami Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Została ona zamieszczona poniżej w załącznikach.
Z uwagi na fakt, że zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer ogłoszenia: 193510 - 2015; data zamieszczenia: 30.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 184800 - 2015 data 21.07.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, fax. 95 7426979.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać:
 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4).
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 3.11. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692) średni kurs złotego w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249 zł. 3.12. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji zamówienia na minimalną kwotę ubezpieczenia 500 tys. zł. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia. 3.13. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): - 71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych - 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania - 71313430-8 Analiza wskaźników ekologicznych dla projektu budowlanego - 42511110-5 Pompy grzewcze - 45000000-7 Prace budowlane - 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji - 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych - 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych - 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego - 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych - 45317300-5 Roboty elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych - 45321000-3 Izolacja cieplna - 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania - 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne - 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne - 31122000-7 Jednostki prądotwórcze - 09332000-5 Instalacje słoneczne - 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 3.14 Zamawiający wymaga aby Wykonawca zagwarantował uzyskanie minimum 980 kWh/rok z 1 kW zainstalowanej mocy w minimalnym okresie 5 lat od przyłączenie mikroinstalacji do sieci energetycznej. 3.15 Zamawiający wymaga aby wykonawca dokonał niezbędnych uzgodnień z Zakładem Energetycznym w zakresie przyłączenia mikroinstalacji oraz innych niezbędnych uzgodnień i opracowań niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i zainstalowania mikroinstalacji.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj mikroinstalacji prosumenckich w ramach projektu pn. Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Międzyrzecz
Numer ogłoszenia: 184800 - 2015; data zamieszczenia: 21.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V
zamówienia publicznego
 
zawarcia umowy ramowej
 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz , ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyrzecz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj mikroinstalacji prosumenckich w ramach projektu pn. Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Międzyrzecz.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie mikroinstalacji prosumenckich w ramach projektu pn. Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Międzyrzecz na wybranych obiektach z terenu gminy Międzyrzecz. Wykaz obiektów: a. Obiekty użyteczności publicznej: - Szkoła Podstawowa w Bukowcu - montaż paneli fotowoltaicznych 10kW, inwerter 10kW; - Szkoła Podstawowa w Kaławie- montaż paneli fotowoltaicznych 10kW, inwerter 10kW; - Baza turystyczno-kulturalna w Pniewie - montaż paneli fotowoltaicznych 10kW, inwerter 10kW, i pompa ciepła 7,5kW; b. Obiekty osób fizycznych - łącznie projekt obejmuje 25 zestawów o mocy elektrycznej paneli fotowoltaiczny 3 kW, inwerter 5kW dla użytkowników prywatnych w następujących miejscowościach położonych na terenie gminy Międzyrzecz: - Bukowiec - 2 obiekty; - Pniewo - 1 obiekt; - Międzyrzecz-Wybudowanie - 3 obiekty; - Kęszyca - 2 obiekty; - Gorzyca - 2 obiekty; - Wysoka - 1 obiekt; - Święty Wojciech - 6 obiektów; - Pieski - 1 obiekt; - Kęszyca Leśna - 2 obiekty; - Bobowicko - 3 obiekty; - Kęszyca Kolonia - 1 obiekt; - Wyszanowo - 1 obiekt; 3.2. Do podstawowych zadań Wykonawcy należy (przedmiot zamówienia): 3.2.1 Wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej i uzgodnienie jej z właścicielem budynku, (4 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej - CD) dla każdego z budynków odrębnie na podstawie załączonych Programów Funkcjonalno-Użytkowych 2) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), Wszelkie uzgodnienia dotyczące zaprojektowanej instalacji przed przedstawieniem ich Zamawiającemu muszą zostać skosztorysowane i uzgodnione z właścicielem nieruchomości i potwierdzone protokołem uzgodnień lub oświadczeniem właściciela o wyrażeniu zgody na przedstawione rozwiązanie techniczne. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykonać dokumentację techniczną pełnobranżową i w imieniu Zamawiającego uzyskać wymagane prawem pozwolenia na ich realizację. Ponadto należy opracować harmonogram rzeczowo finansowy. W/w projekty muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm, a zastosowane materiały do ich realizacji posiadać atesty i certyfikaty dopuszczeniowe dostosowania na rynku polskim. Harmonogram robót - terminy i czas udostępnienia poszczególnych pomieszczeń zostanie przygotowany we współpracy Zamawiającego z Wykonawcą i zatwierdzony przez obie strony. Wykonawca na podstawie przekazanego mu przez Zamawiającego pełnomocnictwa winien uzyskać wymagane prawem pozwolenia na realizację tych prac, które zezwoleń wymagają. Zaprojektowane mikroinstalacje muszę spełniać wymagania określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. 3.2.2 Roboty budowlano-montażowe: 1) wykonanie robót budowlanych: montażowych instalacyjnych i ogólnobudowlanych 2) dobór, dostawa i montaż całej infrastruktury technicznej towarzyszącej, tzn. falowników, paneli, liczników etc. 3) dobór i dostawa konstrukcji wsporczej do montażu paneli, 4) budowa połączeń kablowych między panelami, 6) instalacja ochrony odgromowej i przepięciowej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, 7) montaż na konstrukcji wsporczej elektrowni, 8) wykonanie robót zgodnie z uzyskanymi warunkami, 9) dokonanie rozruchu elektrowni wraz z przewidywanym okresem próbnym (min. 7 dni); 10) opracowania instrukcji obsługi elektrowni i przeszkoleniu użytkownika, 11) opracowanie instrukcji p.poż. dla instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła. 3.2.3 Usługi serwisowe Świadczenie usług serwisowych przez okres nie krótszy niż 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru robót. Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w okresie objętym gwarancją oraz zobowiązuje się do wykonania co najmniej 2 razy w ciągu roku bezpłatnych przeglądów wszystkich wybudowanych instalacji. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca. 3.3. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia w zakresie urządzeń spełniał wymagania określone w Programach Funkcjonalno Użytkowych, które stanowią załącznik do SIWZ. 3.4. Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane mikroinstalacje spełniały wymogi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 3.5. Kierując się treścią Programów Funkcjonalno Użytkowych w ramach tego zadania należy brać pod uwagę następujące wymagania Zamawiającego: 1) Projektując oraz wykonując roboty związane z montażem instalacji należy dążyć do tego aby jak w najmniejszym stopniu ingerować w elementy wykończenia istniejących obiektów (okładziny wewnętrzne, elewacje, powłoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powłoki izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.). Jednak gdy pojawi się konieczność przeprowadzenia takich ingerencji podczas wykonania robót instalacyjnych, to ich zakres i ilość należy uzgodnić z właścicielem lub użytkownikiem obiektu oraz wyznaczonym przez Zamawiającego Inspektorem Nadzoru. Prace te należy wliczyć w koszty inwestycji. Wszelkiego rodzaju otwory montażowe, przebicia, przejścia, itp., powstałe w czasie prowadzenia prac instalacyjnych należy wykończyć na podstawowym poziomie obróbek murarsko-tynkarskich. Do zadań właściciela obiektu należy wykonanie ostatecznego wykończenia miejsc związanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykończenia. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów budowlanych i konstrukcyjnych obiektu nie związanych z wykonywaną instalacją lub w zakresie większym niż wymaga tego montaż instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt. 2) Po zakończeniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jeśli zostało wykorzystane do prowadzenia robót. Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu robót obejmuje m.in.: usunięcie niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, usunięcie innych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót oraz uprzątnięcie otoczenia. Wszelkie odpady należy usunąć zgodnie z ustawą o odpadach. 3) Z uwagi na specyficzny charakter inwestycji polegający na montażu instalacji w budynkach prywatnych oraz na obiektach szkolnych, Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót uzgodnić termin realizacji z Właścicielem nieruchomości. Montaż instalacji nie może trwać dłużej jak 2 (dwa) dni w jednym budynku, dlatego też Wykonawca winien posiadać pełne wyposażenie do zmontowania instalacji i wykonania rozruchu. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót w szczególności przy obiektach użyteczności publicznej. 4) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 5) W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 6) Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu zadania muszą być: - dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych) i spełniać wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materiału, posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami PFU, - nowe, nieużywane, właściwie oznakowane i opakowane (muszą mieć datę produkcji z roku ich zabudowy lub roku poprzedzającego zabudowę), - zgodne z zaleceniami producenta. 3.6. Szczegółowe postanowienie: 1) Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się z miejscem prowadzenia robót, 2) W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym również koszty zagospodarowania, zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy, zapewnienia na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów BHP, właściwego zagospodarowania materiałów rozbiórkowych zgodnie z ustawą o odpadach, koszty niezbędnych badań i sprawdzeń, uporządkowania terenu po zakończeniu robót. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ceny ofertowej. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego a także pokryje koszty napraw. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. 4) W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych/ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu/robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. 5) W przypadku użycia w SIWZ lub w załącznikach do niej nazw materiałów, producentów, znaków towarowych czy też norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie elementów przedmiotu zamówienia określających wymagany minimalny standard techniczny i jakościowy. Zamawiający - zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp - dopuszcza składanie ofert obejmujących rozwiązania równoważne o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 5 Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań zamiennych, równoważnych dla określonych w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia. 3.7. Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z projektem oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia oferty cenowej na podstawie załączonych Programów Funkcjonalno-Użytowych oraz SIWZ. 3.8. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia minimum 5-letniej gwarancji i rękojmi podstawowej na całość przedmiotu zamówienia w tym na roboty budowlano-montażowe oraz zobowiązuje się do zapewnienia pełnej funkcjonalności całości przedmiotu zamówienia poprzez bezpłatne usuwanie usterek w zakresie udzielonej przez siebie gwarancji. Natomiast na gwarancji szczególnej na panele fotowoltaiczne Zamawiający żąda minimum 10 lat gwarancji, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, oraz gwarantowaną żywotność nie krótszą jak 25 lat, na inwenter 10 lat gwarancji, na pozostały osprzęt instalacji fotowoltaiczne, minimum 5 lat gwarancji, na sterowniki 5 lat gwarancji, na pompę ciepła minimum 10 lat gwarancji. Czas realizacji serwisu maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii w okresie gwarancji podstawowej i po upływie okresu gwarancji. Przeglądy serwisowe w okresie gwarancji podstawowej będą bezpłatne. Wykonawca wskaże wyspecjalizowany serwis, który dokonywać będzie naprawy awarii, usterek oraz przeglądów serwisowych. 3.9. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenia właściciela budynku. Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem co było przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcję. 3.10. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki..
II.1.5)
 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.70.00-7, 09.33.20.00-5, 45.33.10.00-6, 45.26.12.15-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.10.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy pzp w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 - tekst jednolity z późn. zm.); 2) wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 05.08.2015 r., do godz. 14:00 Uwaga: 3) w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; c) kwotę gwarancji lub poręczenia; d) termin ważności gwarancji lub poręczenia; e) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca w w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 4) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty w osobnej koszulce - nie bindować i nie zszywać z ofertą, kserokopię zaś poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty w sposób trwały (zszyta bindowana itp.). 5) wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w ppkt 2) terminu znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. 6) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 z dopiskiem Wadium - budowa mikroinstalacji prosumenkich na terenie gminy Międzyrzecz. 7) wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8) Zamawiający zwraca wadium: a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 11; b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; c) niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 9) Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego; 10) w przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skierowane zostanie jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą; Uwaga: 11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, albo b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu wykonanych usług i robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w realizacji: a) minimum jednej usługi polegającej na wykonaniu projektu technicznego mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 10 kw oraz b) minimum jednej usługi polegającej na wykonaniu projektu technicznego pompy ciepła o mocy nie mniejszej niż 7,5 kW oraz c) minimum 2 robót budowlanych polegających na montażu pomp ciepła o mocy łącznej nie mniejszej niż 15 kW oraz d) minimum 2 robót budowlanych polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy łącznej nie mniejszej niż 60 kW. Powyższe roboty i usługi muszą być potwierdzone dowodami wydanymi przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie warunków wymienionych w pkt. a i d, tj. minimum 1 robotę budowlaną polegającą na montażu instalacji paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 30 kW wykonaną w formule zaprojektuj i wybuduj. Zamawiający dopuszcza łączenie warunków wymienionych w pkt. b i c, tj. minimum 1 robotę budowlaną polegającą na montażu pompy ciepła o łącznej mocy nie mniejszej niż 7,5 kW wykonaną w formule zaprojektuj i wybuduj
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1049) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane w następujących specjalnościach: W zakresie wykonania robót budowlanych: a) kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń; b) kierownik robót elektrycznych - wymagane uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, c) kierownik robót instalacyjnych - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. W zakresie wykonania projektów technicznych: d) dysponują osobami posiadającymi uprawnienia projektowe do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, dla branż występujących w zamówieniu: branży konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej w zakresie sieci i instalacji wod.-kan., instalacji c.o. i wentylacji, elektrycznej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. Uwaga: Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Należy wykazać jedynie usługi i roboty, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem, 2)wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy pzp wg załącznika Nr 2 do SIWZ, 3) pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego, 4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Gwarancja - 2
IV.2.2)
 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Strony przewidują warunki zmiany przedmiotu lub umówionego terminu wykonania zamówienia: 1) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 2) przedmiot zamówienia może ulec zmianie z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidze

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-21 15:11:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-21 15:23:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-08 12:01:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2212 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »