ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzecz.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzecz.

Szczegóły informacji

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzecz.

Status: ogłoszony

Tryb: Procedura otwarta

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr TED: 2016/S 248-455424, 2017/S 241-501450, 2018/S 246-566405, 2019/S 242-595951

Termin składania ofert / wniosków: 2020-12-18 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-12-18 11:15:00

Ogłoszono dnia: 2016-12-23 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Polska-Międzyrzecz: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2019/S 242-595951
Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, Tomasz Dembowy, Międzyrzecz 66-300, Polska. Tel.: +48 957426930. Faks: +48 957426979. E-mail: zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 23.12.2016, 2016/S 248-455424)
Przedmiot zamówienia:
CPV:60112000
Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
Zamiast: 
II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie: 1.1.2020
IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.12.2019
Powinno być: 
II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie: 1.1.2021
IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.12.2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska-Międzyrzecz: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2018/S 246-566405
Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, Tomasz Dembowy, Międzyrzecz 66-300, Polska. Tel.: +48 957426930. Faks: +48 957426979. E-mail: zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 23.12.2016, 2016/S 248-455424)
Przedmiot zamówienia:
CPV:60112000
Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
Zamiast: 
II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji
1.1.2019
IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
21.12.2018
Powinno być: 
II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji
1.1.2020
IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.12.2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:501450-2017:TEXT:PL:HTML
Polska-Międzyrzecz: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2017/S 241-501450
Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, Tomasz Dembowy, Międzyrzecz 66-300, Polska. Tel.: +48 957426930. Faks: +48 957426979. E-mail: zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 23.12.2016, 2016/S 248-455424)
 
Przedmiot zamówienia:
CPV:60112000
Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
Zamiast:
II.3)
1.1.2018
IV.3.3)
1.1.2018
Powinno być:
II.3)
1.1.2019
IV.3.3)
21.12.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska-Międzyrzecz: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2016/S 248-455424
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia.
Rozporządzenia nr 1370/2007
Sekcja I: Właściwy organ
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
Punkt kontaktowy: Tomasz Dembowy
66-300 Międzyrzecz
Polska
Tel.: +48 957426930
E-mail: zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl
Faks: +48 957426979
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.miedzyrzecz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu:
Świadczenie usług w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzecz.
II.1.2)Rodzaj zamówienia, dziedzina(-y), której(-ych) dotyczą usługi transportu publicznego
Kategoria usług: nr T-05: Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznegoGłówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: T-05.
Kod NUTS PL431
II.1.3)Krótki opis zamówienia
Świadczenie usług w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzecz.
II.1.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60112000
II.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa: nie
II.2)Ilość i/lub wartość usług:
II.3)Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie: 1.1.2018
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
II.4)Krótki opis rodzaju i zakresu robót budowlanych
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny:
IV.3.2)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
 
IV.3.3)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
1.1.2018
IV.3.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.3.5)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.6)Warunki otwarcia ofert
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje dodatkowe:
VI.2)Procedury odwoławcze
VI.2.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.2.2)Składanie odwołań
VI.2.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.12.2016

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-23 11:13:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-23 11:17:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-17 10:02:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6600 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony