ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.26.2017 - Usługa utrzymania terenów zieleni Gminy Międzyrzecz w m. Międzyrzecz, Bobowicko, Kęszyca Leśna i drogi gminnej relacji Skwierzyna - Międzyrzecz – Świebodzin w granicach administracyjnych gminy Międzyrzecz (była droga krajowa nr 3).Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.26.2017 - Usługa utrzymania terenów zieleni Gminy Międzyrzecz w m. Międzyrzecz, Bobowicko, Kęszyca Leśna i drogi gminnej relacji Skwierzyna - Międzyrzecz – Świebodzin w granicach administracyjnych gminy Międzyrzecz (była droga krajowa nr 3).

Szczegóły informacji

WRG.271.26.2017 - Usługa utrzymania terenów zieleni Gminy Międzyrzecz w m. Międzyrzecz, Bobowicko, Kęszyca Leśna i drogi gminnej relacji Skwierzyna - Międzyrzecz – Świebodzin w granicach administracyjnych gminy Międzyrzecz (była droga krajowa nr 3).

Status: rozstrzygnięty

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Nr UZP: 500040799-N-2017

Ogłoszono dnia: 2017-09-15 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz, 10.10.2017 r.
WRG.271.26.2017
 
Informacja o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.)
 
Działając na podstawie art. 67 ust. 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.) Zamawiający informuje o udzieleniu zamówienia na podstawie ust. 1 pkt 12 ww. ustawy.
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz.
 
2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia oraz wartości zamówienia przedmiotu zamówienia: usługa utrzymania terenów zieleni Gminy Międzyrzecz w m. Międzyrzecz, Bobowicko, Kęszyca Leśna i drogi gminnej relacji Skwierzyna - Międzyrzecz – Świebodzin w granicach administracyjnych gminy Międzyrzecz (była droga krajowa nr 3):
 1. Międzyrzecz sektor 2-4;
 2. droga gminna relacji Skwierzyna – Międzyrzecz- Świebodzin;
 3. Kęszyca Leśna i Bobowicko.
Zakres zamówienia:
dla pkt. 1:
 • koszenie traw,
 • odchwaszczanie nasadzeń,
 • formowanie krzewów,
 • przycinanie żywopłotów,
 • odchwaszczaniu alejek parkowych,
 • formowaniu koron młodych drzew,
 • utrzymanie porządku na placach zabaw,
 • wygrabianie liści,
 • zbieranie nieczystości,
dla pkt. 2-3:
 • koszenie traw,
 • formowanie krzewów,
 • przycinanie żywopłotów,
 • zbieranie nieczystości,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki od nr 1 do nr 6.
 
3. Wartość zamówienia: 189 900,00 zł brutto.
 
4. Nazwa i adres Wykonawcy, z którym została zawarta umowa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Reymonta 5, 66-300 Międzyrzecz.
 
5. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia: art. 67 ust 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.).
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
 1. zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
 2. ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
 3. w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
 
Uzasadnienie:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o., któremu Zamawiający zamierza zlecić wykonanie usługi związanej z utrzymaniem terenów zieleni Gminy Międzyrzecz w m. Międzyrzecz, Bobowicko, Kęszyca Leśna i drogi gminnej relacji Skwierzyna - Międzyrzecz – Świebodzin w granicach administracyjnych gminy Międzyrzecz (była droga krajowa nr 3)  jest osobą prawną która spełnia łącznie następujące warunki:
 
 1. Zamawiający sprawuje nad PGK sp. z o. o., kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami ponieważ Zamawiający (Gmina Międzyrzecz) posiada w tej spółce 92,15 % udziałów tym samym może wywierać dominujący wpływa na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej Spółki. W skład organów decyzyjnych wchodzą przedstawiciele Zamawiającego PGK SP z o.o. nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiającego sprawującego nad nim kontrolę. Natomiast 7,85 % udziałów w spółce posiada PPB „PUBR”
  Sp. z o.o., która jest Spółką gminną (Gmina Międzyrzecz posiada 100% udziałów w Spółce PPB „PUBR”).
 2. Wiarygodne prognozy handlowe wskazują, że ponad 90 % działalności Spółki stanowić będą zadania powierzone jej przez Gminę.  
 3. W kontrolowanej spółce PGK sp. z o.o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego co wykazano w pkt a.
6. Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: od 2 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., czas trwania umowy: 3 miesiące.
 
7. Informacja o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa
w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało opublikowane albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało opublikowane:
Ogłoszenie o zamówieniu nie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych ani przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.
 
8. Informacja o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1 i 2: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.10.2017 r. pod numerem 500040799-N-2017.
 
Załączniki nr 1 do 6 – opis przedmiotu zamówienia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 500040799-N-2017 z dnia 10-10-2017 r.
Gmina Międzyrzecz: Usługa utrzymania terenów zieleni Gminy Międzyrzecz w m. Międzyrzecz, Bobowicko, Kęszyca Leśna i drogi gminnej relacji Skwierzyna - Międzyrzecz – Świebodzin w granicach administracyjnych gminy Międzyrzecz (była droga krajowa nr 3).

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66300   Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa utrzymania terenów zieleni Gminy Międzyrzecz w m. Międzyrzecz, Bobowicko, Kęszyca Leśna i drogi gminnej relacji Skwierzyna - Międzyrzecz – Świebodzin w granicach administracyjnych gminy Międzyrzecz (była droga krajowa nr 3).
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.26.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Usługa utrzymania terenów zieleni Gminy Międzyrzecz w m. Międzyrzecz, Bobowicko, Kęszyca Leśna i drogi gminnej relacji Skwierzyna - Międzyrzecz – Świebodzin w granicach administracyjnych gminy Międzyrzecz (była droga krajowa nr 3): 1) Międzyrzecz sektor 2-4; 2) droga gminna relacji Skwierzyna – Międzyrzecz- Świebodzin; 3) Kęszyca Leśna i Bobowicko. Zakres zamówienia: wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu zieleni poprzez: dla pkt. 1: - koszenie traw, - odchwaszczanie nasadzeń, - formowanie krzewów, - przycinanie żywopłotów, - odchwaszczaniu alejek parkowych, - formowaniu koron młodych drzew, - utrzymanie porządku na placach zabaw, - wygrabianie liści, - zbieranie nieczystości, dla pkt. 2-3: - koszenie traw, - formowanie krzewów, - przycinanie żywopłotów, - zbieranie nieczystości.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 77310000-6
Dodatkowe kody CPV: 77312100-1, 77313000-7, 77314100-5, 77211500-7, 77342000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 190000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Reymonta 5
Kod pocztowy: 66-300
Miejscowość: Międzyrzecz
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 189900
Oferta z najniższą ceną/kosztem 189900
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 189900
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. art. 67 ust 1 pkt 12  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przesłanki do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki wynikają z treści art. 67 ust 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.). Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o., któremu Zamawiający zamierza zlecić wykonanie usługi związanej z utrzymaniem terenów zieleni Gminy Międzyrzecz w m. Międzyrzecz, Bobowicko, Kęszyca Leśna i drogi gminnej relacji Skwierzyna - Międzyrzecz – Świebodzin w granicach administracyjnych gminy Międzyrzecz (była droga krajowa nr 3) jest osobą prawną która spełnia łącznie następujące warunki: a) Zamawiający sprawuje nad PGK sp. z o. o., kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami ponieważ Zamawiający (Gmina Międzyrzecz) posiada w tej spółce 92,15 % udziałów tym samym może wywierać dominujący wpływa na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej Spółki. W skład organów decyzyjnych wchodzą przedstawiciele Zamawiającego PGK SP z o.o. nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiającego sprawującego nad nim kontrolę. Natomiast 7,85 % udziałów w spółce posiada PPB „PUBR” Sp. z o.o., która jest Spółką gminną (Gmina Międzyrzecz posiada 100% udziałów w Spółce PPB „PUBR”). b) Wiarygodne prognozy handlowe wskazują, że ponad 90 % działalności Spółki stanowić będą zadania powierzone jej przez Gminę. W kontrolowanej spółce PGK sp. z o.o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego co wykazano w pkt a.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 15.09.2017 r.
WRG.271.26.2017
 
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na podstawie art. 67 ust 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.)
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz.
2. Określenie przedmiotu i zakres zamówienia: usługa utrzymania terenów zieleni Gminy Międzyrzecz w m. Międzyrzecz, Bobowicko, Kęszyca Leśna i drogi gminnej relacji Skwierzyna - Międzyrzecz – Świebodzin w granicach administracyjnych gminy Międzyrzecz (była droga krajowa nr 3):
1) Międzyrzecz sektor 2-4;
2) droga gminna relacji Skwierzyna – Międzyrzecz- Świebodzin;
3) Kęszyca Leśna i Bobowicko.
 
Zakres zamówienia:
dla pkt. 1:
 • koszenie traw,
 • odchwaszczanie nasadzeń,
 • formowanie krzewów,
 • przycinanie żywopłotów,
 • odchwaszczaniu alejek parkowych,
 • formowaniu koron młodych drzew,
 • utrzymanie porządku na placach zabaw,
 • wygrabianie liści,
 • zbieranie nieczystości,
dla pkt. 2-3:
 • koszenie traw,
 • formowanie krzewów,
 • przycinanie żywopłotów,
 • zbieranie nieczystości,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki od nr 1 do nr 6.
3. Szacowana wartość zamówienia: 190 000,00 zł/ 37 000,06 euro.
4. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zawierza udzielić zamówienia: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Reymonta 5, 66-300 Międzyrzecz.
5. Podstawa prawna: art. 67 ust 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.).
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
 
Uzasadnienie:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o., któremu Zamawiający zamierza zlecić wykonanie usługi związanej z utrzymaniem terenów zieleni Gminy Międzyrzecz w m. Międzyrzecz, Bobowicko, Kęszyca Leśna i drogi gminnej relacji Skwierzyna - Międzyrzecz – Świebodzin w granicach administracyjnych gminy Międzyrzecz (była droga krajowa nr 3)  jest osobą prawną która spełnia łącznie następujące warunki:
a) Zamawiający sprawuje nad PGK sp. z o. o., kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami ponieważ Zamawiający (Gmina Międzyrzecz) posiada w tej spółce 92,15 % udziałów tym samym może wywierać dominujący wpływa na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej Spółki. W skład organów decyzyjnych wchodzą przedstawiciele Zamawiającego PGK SP z o.o. nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiającego sprawującego nad nim kontrolę. Natomiast 7,85 % udziałów w spółce posiada PPB „PUBR” Sp. z o.o., która jest Spółką gminną (Gmina Międzyrzecz posiada 100% udziałów w Spółce PPB „PUBR”).
b) Wiarygodne prognozy handlowe wskazują, że ponad 90 % działalności Spółki stanowić będą zadania powierzone jej przez Gminę.  
c) W kontrolowanej spółce PGK sp. z o.o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego co wykazano w pkt a.
6. Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., czas trwania umowy 3 miesiące.
7. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane.
Informacja nie została zamieszczona ani opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych ani przekazana do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-15 10:40:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-15 10:50:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-10-10 13:39:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
706 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony