ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.3.2018 - Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola nr 4 i Ogniska Muzycznego w Międzyrzeczu (zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj)Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.3.2018 - Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola nr 4 i Ogniska Muzycznego w Międzyrzeczu (zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj)

Szczegóły informacji

WRG.271.3.2018 - Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola nr 4 i Ogniska Muzycznego w Międzyrzeczu (zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj)

Status: unieważniony

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Nr UZP: 500024057-N-2018

Ogłoszono dnia: 2018-02-01 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz, 02.01.2018 r.
WRG.271.3.2018
 
Nazwa zamawiającego:                GMINA MIĘDZYRZECZ
                                               UL. RYNEK 1
                                               66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7426960
                                                                                                                                                        
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie: „Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola nr 4 i Ogniska Muzycznego w Międzyrzeczu (zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj)”.
 
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania. 
Uzasadnienie:
W niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta na kwotę 3975998,00 zł brutto złożona
przez Konsorcjum firm: Lider – TOMBUD” Paweł Jeziorski, Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz, Partner – Usługi Projektowe Maciej Krasowski, ul. Sądowa 8, 74-320 Barlinek, Partner – Ekoidea Sebastian Jóźwiak, ul. 30 Styczna 25/8, 66-300 Międzyrzecz, Partner – Solenergy Sp. z o.o., ul. Winowicza 27, 64-000 Kościan.
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 2578440,00 zł brutto.
 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 500024057-N-2018 z dnia 01-02-2018 r.
Gmina Międzyrzecz: Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola nr 4 i Ogniska Muzycznego w Międzyrzeczu (zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.2, Efektywność energetyczna dla Poddziałania 3.2.2, Efektywność energetyczna.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66300   Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola nr 4 i Ogniska Muzycznego w Międzyrzeczu (zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.3.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja w systemie „zaprojektuj-wybuduj” obiektów użyteczności publicznej w Międzyrzeczu, tj.: termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola Nr 4 w Międzyrzeczu i termomodernizacja wraz z montażem OZE oraz remont i przebudowa budynku Ogniska Muzycznego w Międzyrzeczu. Zakres prac obejmuje: 1.1. Przedmiot zamówienia w zakresie termomodernizacji obiektu przedszkola nr 4 w Międzyrzeczu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów: a) I etap – obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej na wykonanie termomodernizacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych. b) II etap – obejmuje wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót termomodernizacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie jeśli będzie wymagane. 1.2. Zakres robót termomodernizacyjnych: a) ocieplenie stropodachu niewentylowanego; b) ocieplenie ścian zewnętrznych; c) wymianę drzwi wejściowych do budynku; d) wymianę tylko drewnianych okien zewnętrznych; e) wymiany źródeł światła na LED w istniejących oprawach - istniejąca instalacja oświetlenia będzie podlegała modernizacji jeżeli wymaga tego użyte źródło światła i oprawy (jeżeli nie będzie możliwości wymiany źródła światła na LED należy wymienić całą oprawę ze źródłem światła LED); f) montaż bezkanałowej centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła; g) modernizację systemu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z montażem pomp ciepła i systemem fotowoltaicznym polegającą na: o montażu pomp ciepła na cele centralnego ogrzewania; o wymianie instalacji centralnego ogrzewania; o montażu grzejników stalowych płytowych z zaworami termostatycznymi oraz obniżonym parametrze czynnika grzewczego; o zastosowaniu osłabienia nocnego oraz w ciągu tygodnia dla instalacji centralnego ogrzewania; o regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania; o montażu układu hydraulicznego umożliwiającego współpracę źródeł ciepła; o montażu automatyki pogodowej wraz z monitoringiem zużycia mediów; o adaptacji pokrycia dachowego i konstrukcji dachu na potrzeby montażu instalacji fotowoltaicznej; o montażu paneli fotowoltaicznych na dachu rozpatrywanego budynku na cele pracy pompy ciepła oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej; o montażu komunikacji dachowej umożliwiającej serwisowanie paneli fotowoltaicznych Szczegółowy zakres robót określają: audyt energetyczny budynku, program funkcjonalno - użytkowy oraz szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 1.3. Zakres prac obejmuje również: a) Wykonanie audytu termomodernizacyjnego budynku na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych, b) Wykonanie audytu termomodernizacyjnego po wykonaniu prac termomodernizacyjnych, którego podstawę stanowią badania i pomiary dokonane na obiekcie termomodernizowanym. Wykonane audyty stanowić będą potwierdzenie spełnienia wskaźników podlegających ocenie projektu pod kątem jego dofinansowania ze środków programu RPO Lubuskie 2020. W przypadku nieosiągnięcia (wartości minimalnej) wskaźników Wykonawca dokona napraw na własny koszt do momentu osiągnięcia wymaganych wartości. 1.4. Uwaga: do 30.05.2018 r. musi zostać opracowana dokumentacja projektowa wraz z uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót, następnie Urząd Marszałkowski rozpocznie ocenę dokumentacji projektowej, która potwierdzić winna spełnienie warunków regulaminu konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15, na podstawie którego gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania. Po pozytywnej ocenie dokumentacji projektowej nastąpi wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po przekazaniu przez Urząd Marszałkowski pozytywnej oceny dokumentacji projektowej. W przypadku negatywnej oceny przedmiotowego projektu pod kątem jego dofinansowania ze środków EFRR Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania prac określonych w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Zamawiający zapłaci Wykonawcy należną kwotę za część wykonanych prac (projektowych) jeżeli negatywna ocena przedmiotowego projektu nie nastąpiła z winy niedochowania należytej staranności wykonania praz przez Wykonawcę. 1.5. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna - projekty realizowane poza formułą ZIT. 1.6. Do dokumentacji projektowej należy dołączyć pisemne oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z : a) PFU, audytem energetycznym, b) obowiązującymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi dotyczącymi m.in. Współczynników izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii do końca 2020 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 13 sierpnia 2013 r. poz. 926). 1.7. Wymagania w zakresie robot budowlanych. Roboty budowlane prowadzone będą na obiekcie czynnym, w związku z czym Wykonawca obowiązany jest ustalić z Użytkownikiem i uwzględnić w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminy robót jak najmniej kolidujące z funkcjonowaniem placówki. Wykonawca w trakcie robót zabezpieczy wyposażenie pomieszczeń (m.in. meble, sprzęt komputerowy, wyposażenie stołówki i kuchni) przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, a w razie uszkodzenia lub zniszczenia pokryje koszty z tym związane. 2. Termomodernizacja wraz z montażem OZE oraz remont i przebudowa Ogniska Muzycznego w Międzyrzeczu. 2.1. Zadanie I Zakres robót termomodernizacyjnych (realizowanych w formule zaprojektuj i wybuduj) koszty kwalifikowane – zadanie objęte dofinansowaniem w ramach RPO LUBUSKIE 2020: 2.1.1. Przedmiot zamówienia w zakresie termomodernizacji obiektu Ogniska Muzycznego w Międzyrzeczu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów: a) I etap – obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej na wykonanie termomodernizacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych. b) II etap – obejmuje wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót termomodernizacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie jeśli będzie wymagane. 2.1.2. Zakres robót termomodernizacyjnych: a) ocieplenie stropodachu niewentylowanego; b) ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym; c) ocieplenie dachu przyległego do strefy ogrzewanej; d) ocieplenie podłogi na gruncie; e) ocieplenie ścian zewnętrznych; f) wymianę okien zewnętrznych; g) montaż bezkanałowej centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła; h) wymianę drzwi wejściowych do budynku; i) wykonanie instalacji oświetlenia i montaż opraw oświetleniowych o źródle światła LED ; j) modernizację centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej z montażem pomp ciepła i systemem fotowoltaicznym polegającą na: o montażu pomp ciepła na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; o wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; o montażu grzejników, należy zamontować grzejniki z uwzględnieniem pracy z zaworami termostatycznymi oraz obniżonym parametrze czynnika grzewczego; o montażu kondensacyjnego kotła gazowego; o zastosowaniu osłabienia nocnego oraz w ciągu tygodnia dla instalacji centralnego ogrzewania; o regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; o montażu sprzęgła hydraulicznego umożliwiającego współpracę źródeł ciepła; o montażu automatyki pogodowej wraz z monitoringiem zużycia mediów; o adaptacji pokrycia dachowego i konstrukcji dachu na potrzeby montażu instalacji fotowoltaicznej; o montażu paneli fotowoltaicznych na dachu rozpatrywanego budynku na cele pracy pompy ciepła; o montażu komunikacji dachowej umożliwiającej serwisowanie paneli fotowoltaicznych. Szczegółowy zakres robót określają: audyt energetyczny budynku, program funkcjonalno - użytkowy oraz szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 2.1.3. Zakres prac obejmuje również: a) Wykonanie audytu termomodernizacyjnego budynku na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych, b) Wykonanie audytu termomodernizacyjnego po wykonaniu prac termomodernizacyjnych, którego podstawę stanowią badania i pomiary dokonane na obiekcie termomodernizowanym. Wykonane audyty stanowić będą potwierdzenie spełnienia wskaźników podlegających ocenie projektu pod kątem jego dofinansowania ze środków programu RPO Lubuskie 2020. W przypadku nieosiągnięcia (wartości minimalnej) wskaźników Wykonawca dokona napraw na własny koszt do momentu osiągnięcia wymaganych wartości. 2.1.4. Uwaga: do 30.05.2018 r. musi zostać opracowana dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia o zamiarze przystąpienie do wykonywania robót, następnie Urząd Marszałkowski rozpocznie ocenę dokumentacji projektowej, która potwierdzić winna spełnienie warunków regulaminu konkursu, Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15, na podstawie którego gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania. Po pozytywnej ocenie dokumentacji projektowej nastąpi wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po przekazaniu przez Urząd Marszałkowski pozytywnej oceny dokumentacji projektowej. W przypadku negatywnej oceny przedmiotowego projektu pod kątem jego dofinansowania ze środków EFRR Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania prac określonych w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Zamawiający zapłaci Wykonawcy należną kwotę za część wykonanych prac (projektowych) jeżeli negatywna ocena przedmiotowego projektu nie nastąpiła z winy niedochowania należytej staranności wykonania praz przez Wykonawcę. 2.1.5. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna - projekty realizowane poza formułą ZIT. 2.1.6. Do dokumentacji projektowej należy dołączyć pisemne oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z : a) PFU, audytem energetycznym, b) obowiązującymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi dotyczącymi m.in. Współczynników izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii do końca 2020 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 13 sierpnia 2013 r. poz. 926). 2.1.7. Zgodnie z art. 30 ust. 8 pkt 1 oraz ust. 9 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiot zamówienia należy zrealizować z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 2.1.8. Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania minimum dwóch spotkań roboczych Projektantów z Zamawiającym. 2.2. Zadanie II Roboty remontowo - budowlane objęte pozwoleniem na budowę nr 238/2012 z dnia 22.08.2012 r. – koszty niekwalifikowane nie objęte dofinansowaniem. Przedmiot zamówienia obejmujący koszty niekwalifikowane należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej przez JM PROJEKT w zakresie przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej oraz przebudową z rozbudową oraz częściową rozbiórką wraz ze zmianą sposobu użytkowania sceny z zapleczem technicznym na budynek użyteczności publicznej w następującym zakresie: 2.2.1. Zakres prac remontowo-budowlanych na budynku Ogniska Muzycznego: a) oczyszczenie i konserwacja kominów murowych, b) konserwacja i naprawa więźby dachowej, c) wykonanie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki d) wykonanie pokrycia dachu lukarn oraz wykusza z dwóch warstw papy e) wykonanie obróbek z papy i blachy oraz rynien i rur spustowych f) zamurowanie otworów drzwiowych i okiennych g) wykucie otworów drzwiowych w murowanych ścianach i osadzenie nadproży, h) wykonanie nowych ścian murowanych z bloczków z betonu komórkowego wraz ze spięciem z istniejąca ściana i) wykonanie lekkich ścian działowych na konstrukcji stalowej pokrytymi płytami gips-karton j) rozebranie ścian i sufitów z płyt na ruszcie drewnianym k) odbicie tynków i okładzin ceramicznych na ścianach wewnętrznych murowanych z cegły l) wykonanie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych m) wykonanie okładzin ścian w pomieszczeniach sanitarnych z płytek ceramicznych n) wykonanie tynków cementowo-wapiennych na ścianach murowanych z cegły oraz z bloczków z betonu komórkowego oraz na sufitach o) szpachlowanie ścian z płyt gipsowo-kartonowych p) wykonanie nowych podłóg i posadzek q) malowanie wraz z gruntowaniem i przygotowaniem powierzchni do malowania sufitów, ścian farbami emulsyjnymi i lateksowymi r) budowa nowych instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, oraz wymiana instalacji odgromowej budynku s) naprawa ubytków w schodach wraz z wykonaniem okładzin schodów z płytek ceramicznych antypoślizgowych t) wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych u) wykonanie utwardzenia terenu wokół budynku z kostki betonowej typu POLBRUK gr 8 cm w kolorze szarym na podsypce piaskowej na podłożu z tłucznia v) wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości 6 sztuk (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych) w) Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z sadzeniem drzew. 2.2.2. Zakres prac remontowo-budowlanych przebudowy z rozbudową oraz częściową rozbiórką sceny z zapleczem technicznym: a) Wykonanie rozbiórki orynnowania wraz z rurami spustowymi b) Rozbiórka budynku sceny c) Wykonanie nowych ścian murowanych z bloczków z betonu komórkowego d) Wykonanie otworów drzwiowych e) Docieplenie ścian zewnętrznych z płyt styropianowych f) Wykonanie konstrukcji stropodachu z belek drewnianych g) Obicie stropodachu płytami OSB h) Pokrycie nowego dachu oraz daszków nad wiatrołapami 2 warstwy papy asfaltowej i) Wykonanie obróbek blacharskich i kominka wentylacyjnego j) Montaż rynien i rur spustowych k) Obsadzenie nowej stolarki okiennej w istniejących otworach l) Wymiana parapetów wewnętrznych oraz zewnętrznych m) Obsadzenie nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz zewnętrznej n) Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym o) Izolacja stropu z wełny mineralnej gr. 20 cm, p) Wykonanie okładzin ścian w pomieszczeniach sanitarnych z płytek ceramicznych q) wykonanie tynków cementowo-wapiennych na ścianach murowanych z cegły oraz z bloczków z betonu komórkowego r) szpachlowanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych s) wykonanie nowych podłóg i posadzek t) malowanie wraz z gruntowaniem i przygotowaniem powierzchni do malowania sufitów, ścian farbami emulsyjnymi i lateksowymi u) budowa nowych instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o. budowa instalacji odgromowej budynku. v) Naprawa ubytków w schodach wraz z wykonaniem okładzin schodów z płytek ceramicznych antypoślizgowych w) Konserwacja istniejących balustrad 2.2.3. Roboty budowlane dotyczące Ogniska Muzycznego w zakresie zadania II (koszty niekwalifikowane) należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową (z wyłączeniem zakresu objętego termomodernizacją) opracowaną przez JM PROJEKT Jakub Mańdzij Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót z uwzględnieniem uwagami zawartych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Uwaga: Dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiary dotyczące remontu Ogniska Muzycznego służą jedynie jako pomoce do sporządzenia oferty. Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. 3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu. Informacje zdobyte podczas wizji mogą okazać się przydatne do należytego przygotowania oferty. 4. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji i rękojmi za wady dla robót objętych umową na okres min. 48 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. Uwaga: Dodatkowa gwarancja (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert. 5. Wszystkie dostarczone w ramach realizacji zamówienia materiały oraz sprzęty muszą być fabrycznie nowe, w pełni sprawne technicznie, wolne od wad, nie regenerowane, nie powystawowe i gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych kosztów Zamawiającego. Oferowany sprzęt i wyposażenie muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa wynikające z obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisów w tym zakresie. Materiały, sprzęt oraz wyposażenie użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadać odpowiednie wymagane prawem polskim atesty, certyfikaty, zezwolenia. 6. Wykonany przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. 7. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. obejmującą wartość zamówienia i okres realizacji zamówienia. W przypadku gdy termin realizacji zamówienia ulegnie wydłużeniu zgodnie z warunkami umownymi zmiany tego terminu Wykonawca będzie musiał przedłużyć termin polisy OC o wymagany czas do zakończenia robót budowlanych. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców. 8. Zgodnie z art 29 ust. 3 a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn zm.) wszystkich osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia polegające na: wykonaniu ocieplenia ścian, stropodachu. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa projekt umowy. 9. Wywóz ziemi i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do dalszego wykorzystania wraz z ich utylizacją w miejsce wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy, zgodnie z ustawą o odpadach. 10. W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym również: koszty zagospodarowania, zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy, zapewnienia na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów BHP, właściwego zagospodarowania materiałów rozbiórkowych zgodnie z ustawą o odpadach, koszty niezbędnych badań i sprawdzeń, uporządkowania terenu po zakończeniu robót, opracowania mapy geodezyjnej powykonawczej wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, nadzoru autorskiego oraz innych kosztów niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia. 11. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów w opisie przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SIWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia. 12. Zgodnie z art. 30 ust. 8 pkt 1 oraz ust. 9 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiot zamówienia należy zrealizować z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 13. Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania minimum dwóch spotkań roboczych Projektantów z Zamawiającym. 14. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych/ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu/robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. 15. Do odbioru robót Wykonawca dołączy oświadczenie, w którym zobowiązuje się do udzielenia gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą przetargową oraz zobowiązuje się do zapewnienia pełnej funkcjonalności całości przedmiotu zamówienia poprzez bezpłatne usuwanie usterek w zakresie udzielonej przez siebie gwarancji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45210000-2, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331000-6, 45262100-2, 45320000-6, 45321000-3, 45324000-4, 45331110-0, 45421130-4, 45400000-1, 45410000-4, 09331000-8, 09331200-0, 42511110-5, 71000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta na kwotę 3975998,00 zł brutto złożona przez Konsorcjum firm: Lider – TOMBUD Paweł Jeziorski, Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz, Partner – Usługi Projektowe Maciej Krasowski, ul. Sądowa 8, 74-320 Barlinek, Partner – Ekoidea Sebastian Jóźwiak, ul. 30 Styczna 25/8, 66-300 Międzyrzecz, Partner – Solenergy Sp. z o.o., ul. Winowicza 27, 64-000 Kościan. Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 2578440,00 zł brutto. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-01 11:38:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-01 15:05:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-01 15:05:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
759 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »