ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.19.2018 - Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w ramach zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 - Międzyrzecz przy ul. Wojska PolskiegoDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.19.2018 - Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w ramach zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 - Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego

Szczegóły informacji

WRG.271.19.2018 - Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w ramach zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 - Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego

Status: unieważniony

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 570370-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-06-22 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-06-22 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz – pok. 201 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2018-06-08 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz, 09.07.2018 r.
 
WRG.271.19.2018           
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                               UL. RYNEK 1
                                               66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELEFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na:
 
„Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w ramach zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 - Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego.”
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 j.t. z późn. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu postępowanie dla zadania pn. „Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w ramach zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 - Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego.”
 
Uzasadnienie prawne i faktyczne :
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 j.t. z późn. zm.) Zamawiający informuje o  unieważnia postępowanie  jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegające odrzuceniu.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 n/w oferty, wszystkie  podlegały odrzuceniu
 
 
Informacja o odrzuceniu oferty wykonawcy TRONUS POLSKA Sp. z o.o. ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa.
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 informuje o odrzuceniu oferty wykonawcy TRONUS POLSKA Sp. z o.o. ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa.
Zgodnie z wymogami SIWZ pkt. 6.1.1 Zamawiający żądał wraz z ofertą złożenia szczegółowego  formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca nie złączył wymaganego dokumentu do oferty.         W orzecznictwie przez pojęcie „treść oferty” to treść zobowiązania wykonawcy do zgodnego z żądaniami zamawiającego wykonania przedmiotu zamówienia publicznego. W wyroku z dnia 8 czerwca 2009 r., KIO/UZP 663/09, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że treść oferty należy rozumieć jako treść zobowiązania wykonawcy do zgodnego z żądaniami zamawiającego wykonania zamówienia. Na tak rozumianą treść oferty składa się formularz ofertowy oraz wszystkie dokumenty dookreślające i precyzujące zobowiązanie wykonawcy, składane wraz z formularzem ofertowym. W wyroku z dnia 14 sierpnia 2014 r., KIO 1543/14, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że: „Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, stanowiąca przesłankę odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p., zachodzi wówczas, gdy zawartość merytoryczna oferty nie odpowiada między innymi pod względem przedmiotu zamówienia lub sposobu jego wykonania wymaganiom zawartym w SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ustawy P.z.p. W tym zakresie wskazać należy, że oferta nie odpowiadająca treści SIWZ to taka, która jest sporządzona odmiennie, niż określają to postanowienia specyfikacji.
 
Informacja o odrzuceniu oferty wykonawcy Nowa Szkoła Sp. z o.o. ul. POW 25, 90-248 Łódź.
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 informuje o odrzuceniu oferty wykonawcy Nowa Szkoła Sp. z o.o. ul. POW 25, 90-248 Łódź.
Zgodnie z wymogami SIWZ  3.13. W przypadku zaproponowania produktu równoważonego Wykonawca dołączy do oferty wszystkie dane techniczne (dokładny opis, kartę techniczną itp.) umożlwiający jego porównanie z parametrami odpowiedniej pozycji w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 6 do SIWZ.. Zamawiający te żądanie potwierdził w załączniku nr 6 podając iż:  UWAGA! Należy podać: „zgodnie z SIWZ” (dot. kolumny 8) jeżeli oferowany jest produkt spełniający wymagania Zamawiającego (wtedy nie należy dołączyć kart katalogowych, opisów itd. – Zamawiający wezwie o te dokumenty zgodnie z pkt. 6.6A SIWZ). lub wskazać nazwę oferowanego produktu równoważnego (zamiennika) oraz jego opis celem wykazania równoważności i załączyć wtedy karty techniczne, katalogi oferowanego towaru. Wykonawca wypełniając kolumnę nr 8 w załączniku nr 6 – szczegółowej wycenie oferty - nie wpisał żądanego przez zmawiającego stwierdzenia „zgodnie z SIWZ” lecz w każdej pozycji wskazał konkretne nazwy handlowe oferowanych produktów, a w niektórych bez podania konkretnych wymiarów zawarł lakoniczne stwierdzenia np. „stół prostokątny z bukowym obrzeżem” lub „Meble kuchenne” i nie załączył wymaganych kart katalogowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego.
                W orzecznictwie przez pojęcie „treść oferty” to treść zobowiązania wykonawcy do zgodnego z żądaniami zamawiającego wykonania przedmiotu zamówienia publicznego. W wyroku z dnia 8 czerwca 2009 r., KIO/UZP 663/09, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że treść oferty należy rozumieć jako treść zobowiązania wykonawcy do zgodnego z żądaniami zamawiającego wykonania zamówienia. Na tak rozumianą treść oferty składa się formularz ofertowy oraz wszystkie dokumenty dookreślające i precyzujące zobowiązanie wykonawcy, składane wraz z formularzem ofertowym. W wyroku z dnia 14 sierpnia 2014 r., KIO 1543/14, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że: „Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, stanowiąca przesłankę odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p., zachodzi wówczas, gdy zawartość merytoryczna oferty nie odpowiada między innymi pod względem przedmiotu zamówienia lub sposobu jego wykonania wymaganiom zawartym w SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ustawy P.z.p. W tym zakresie wskazać należy, że oferta nie odpowiadająca treści SIWZ to taka, która jest sporządzona odmiennie, niż określają to postanowienia specyfikacji.
 
Informacja o odrzuceniu oferty wykonawcy Kall CARRION TRADING Sp. z o.o. Sp.k. Al. Solidarności 75/26, 00-090 Warszawa.
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 informuje o odrzuceniu oferty wykonawcy Kall CARRION TRADING Sp. z o.o. Sp.k. Al. Solidarności 75/26, 00-090 Warszawa.
Zgodnie z wymogami SIWZ  zawartymi w załączniku nr 6 do SIWZ.. Zamawiający żądał podając iż:  UWAGA! Należy podać: „zgodnie z SIWZ” (dot. kolumny 8) jeżeli oferowany jest produkt spełniający wymagania Zamawiającego (wtedy nie należy dołączyć kart katalogowych, opisów itd. – Zamawiający wezwie o te dokumenty zgodnie z pkt. 6.6A SIWZ). lub wskazać nazwę oferowanego produktu równoważnego (zamiennika) oraz jego opis celem wykazania równoważności i załączyć wtedy karty techniczne, katalogi oferowanego towaru. Wykonawca przedstawił załącznik nr 6 wydrukowany tylko do kolumny 7 , czyli bez najważniejszej dla Zamawiającego części dokumentu kolumna nr 8 Opis oferowanego produktu (marka).
                W orzecznictwie przez pojęcie „treść oferty” to treść zobowiązania wykonawcy do zgodnego z żądaniami zamawiającego wykonania przedmiotu zamówienia publicznego. W wyroku z dnia 8 czerwca 2009 r., KIO/UZP 663/09, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że treść oferty należy rozumieć jako treść zobowiązania wykonawcy do zgodnego z żądaniami zamawiającego wykonania zamówienia. Na tak rozumianą treść oferty składa się formularz ofertowy oraz wszystkie dokumenty dookreślające i precyzujące zobowiązanie wykonawcy, składane wraz z formularzem ofertowym. W wyroku z dnia 14 sierpnia 2014 r., KIO 1543/14, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że: „Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, stanowiąca przesłankę odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p., zachodzi wówczas, gdy zawartość merytoryczna oferty nie odpowiada między innymi pod względem przedmiotu zamówienia lub sposobu jego wykonania wymaganiom zawartym w SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ustawy P.z.p. W tym zakresie wskazać należy, że oferta nie odpowiadająca treści SIWZ to taka, która jest sporządzona odmiennie, niż określają to postanowienia specyfikacji.
 
Informacja o odrzuceniu oferty wykonawcy Salon Meblowy STYL Arkadiusz Basiński, Renata Gawroniak ul. Dąbrowskiego 21,  66-400 Gorzów Wlkp..
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 informuje o odrzuceniu oferty wykonawcy Salon Meblowy STYL Arkadiusz Basiński, Renata Gawroniak ul. Dąbrowskiego 21,  66-400 Gorzów Wlkp.
Zgodnie z wymogami SIWZ  3.13. W przypadku zaproponowania produktu równoważonego Wykonawca dołączy do oferty wszystkie dane techniczne (dokładny opis, kartę techniczną itp.) umożlwiający jego porównanie z parametrami odpowiedniej pozycji w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 6 do SIWZ.. Zamawiający te żądanie potwierdził w załączniku nr 6 podając iż:  UWAGA! Należy podać: „zgodnie z SIWZ” (dot. kolumny 8) jeżeli oferowany jest produkt spełniający wymagania Zamawiającego (wtedy nie należy dołączyć kart katalogowych, opisów itd. – Zamawiający wezwie o te dokumenty zgodnie z pkt. 6.6A SIWZ). lub wskazać nazwę oferowanego produktu równoważnego (zamiennika) oraz jego opis celem wykazania równoważności i załączyć wtedy karty techniczne, katalogi oferowanego towaru. Wykonawca wypełniając kolumnę nr 8 w załączniku nr 6 – szczegółowej wycenie oferty - nie wpisał żądanego przez zmawiającego stwierdzenia „zgodnie z SIWZ” dla poz. 1,2,3, 8 lecz zwarł niepełny opis oferowanych produktów  - dla pozycji nr 1 (stół przedszkolny na stelażu metalowym, nogi fi 40 z regulacją wysokości, blat z płyty 18 mm o wym 120x700; poz.   2 krzesło REKS z regulacja wysokości, stelaz metalowy, poz. 3 stół przedszkolny na stelażu metalowym, nogi fi 40 z regulacją wysokości, blat z płyty 18 mm o wym 70x70, poz. 8 stelaż metalowy, półki metalowe, wymiar 950x435x1980  i nie załączył dla tych pozycji wymaganych kart katalogowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego.
                W orzecznictwie przez pojęcie „treść oferty” to treść zobowiązania wykonawcy do zgodnego z żądaniami zamawiającego wykonania przedmiotu zamówienia publicznego. W wyroku z dnia 8 czerwca 2009 r., KIO/UZP 663/09, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że treść oferty należy rozumieć jako treść zobowiązania wykonawcy do zgodnego z żądaniami zamawiającego wykonania zamówienia. Na tak rozumianą treść oferty składa się formularz ofertowy oraz wszystkie dokumenty dookreślające i precyzujące zobowiązanie wykonawcy, składane wraz z formularzem ofertowym. W wyroku z dnia 14 sierpnia 2014 r., KIO 1543/14, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że: „Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, stanowiąca przesłankę odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p., zachodzi wówczas, gdy zawartość merytoryczna oferty nie odpowiada między innymi pod względem przedmiotu zamówienia lub sposobu jego wykonania wymaganiom zawartym w SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ustawy P.z.p. W tym zakresie wskazać należy, że oferta nie odpowiadająca treści SIWZ to taka, która jest sporządzona odmiennie, niż określają to postanowienia specyfikacji.
......................................................................................................................................................................................................
 
 
Międzyrzecz, 25.06.2018 r.
 
WRG.271.19.2018
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w ramach zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 - Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego.”
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 100 000,00 zł brutto.
 
W wymaganym terminie wpłynęły 4 oferty:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Dodatkowa gwarancja
Warunki płatności
1
TRONUS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa
385 000,00 zł
(wpisano tylko kwotę NETTO bez podania stawki i kwoty podatku VAT)
-
zgodnie
ze wzorem umowy
2
Nowa Szkoła Sp. z o.o.
ul. POW 25, 90-248 Łódź
98 710,99 zł
24 miesiące
zgodnie
ze wzorem umowy
3
Kall CARRION TRADING Sp. z o.o. Sp.k.
Al. Solidarności 75/26,
00-090 Warszawa
113 424,45 zł
12 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
4
Salon Meblowy STYL
Arkadiusz Basiński, Renata Gawroniak
ul. Dąbrowskiego 21,
66-400 Gorzów Wlkp.
143 208,90 zł
 (wpisano tylko kwotę NETTO wraz z podaniem stawki i kwoty podatku VAT)
12 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Termin wykonania: 22.08.2018 r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 18.06.2018 r.
WRG.271.19.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w ramach zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 - Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego.”
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.) informuje, iż w postępowaniu wpłynęło pytanie do treści SIWZ. Odpowiedzi zostały zamieszczone poniżej w załącznikach.
Ponadto Zamawiający dokonał zmiany opisu poz. 25 w zakresie asortymentu klocków. Wszystkie zmiany uwzględniające powyższe odpowiedzi i modyfikacje zamawiającego naniesiono kolorem niebieskim. Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia/tabela cenowa załączono wraz z odpowiedziami na pytanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 15.06.2018 r.
WRG.271.19.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w ramach zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 - Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego.”
 
Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w zakresie terminu składania i otwarcia ofert:
 
Składanie ofert – do 22.06.2018 r. do godz. 13:00
Otwarcie ofert – 22.06.2018 r. o godz. 13:15
 
Z uwagi na fakt, że zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 500136543-N-2018 z dnia 15-06-2018 r.
Międzyrzecz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 570370-N-2018
Data: 08/06/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66300   Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-18, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-22, godzina: 13:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 11.06.2018 r.
WRG.271.19.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w ramach zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 - Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego.”
 
Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wynikającej z oczywistej omyłki pisarskiej w  następujących załącznikach:
 
Załącznik nr 6:
- w wierszu 3 w kolumnie 4 (szt. / kpl.) wpisano liczbę kpl. zestawów meblowych - 5;
- w wierszu 19 w kolumnie 4 (szt. / kpl.) wpisano liczbę szt. szafek ubraniowych - 5.
Zmiany naniesiono kolorem czerwonym.
 
Zmieniony załącznik jest integralnym załącznikiem do niniejszego zawiadomienia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 570370-N-2018 z dnia 2018-06-08 r.
Gmina Międzyrzecz: Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w ramach zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 - Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Oś 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-08 13:49:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-08 13:51:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Szadkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-30 09:19:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1106 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony