ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.26.2018 - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do oddziałów przedszkolnych w Gminie MiędzyrzeczDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.26.2018 - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz

Szczegóły informacji

WRG.271.26.2018 - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz

Status: unieważniony

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 578050-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-07-09 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-07-09 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz – pok. 201 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2018-06-22 przez Tomasz Dembowy

Treść:

 
Międzyrzecz, 18.07.2017 r.
 
WRG.271.26.2018           
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                               UL. RYNEK 1
                                               66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELEFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 j.t. z późn. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu postępowanie dla zadania:
 • Część 1 – Część 1: dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 - Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego”:
Uzasadnienie prawne i faktyczne : dla części 1 nie złożono żadnej oferty. W związku art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 j.t. z późn. zm.) zamawiający unieważnia postępowania jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.
 
 • Część 2 – Część 2: dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach zadania „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz w tym wsparcie dla przedszkola prowadzonego przez Powiat Międzyrzecki”:
Uzasadnienie prawne i faktyczne : dla części 2 nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. W związku art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 j.t. z późn. zm.) zamawiający unieważnia postępowania jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału
 
Informacja o odrzuceniu oferty wykonawcy PORE Investemnt Grzegorz Słowik, ul. Polna 13 D, 64-360 Zbąszyń.
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 informuje o odrzuceniu oferty wykonawcy PORE Investemnt Grzegorz Słowik, ul. Polna 13 D, 64-360 Zbąszyń.
Zgodnie z wymogami SIWZ – załącznik 6 b – opis przedmiotu zamówienia  Zamawiający podał wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu komputerowego i multimedialnego. Dla tablicy interaktywnej zamawiający wymagał aby jej wymiary tj. wielkość tablicy nie przekraczała rozmiaru 1236 mm na 1660 mm.  Wykonawca w ofercie przedstawił wymiary tablicy 1720x1250x36 mm. Oferowana tablica interaktywna nie spełnia wymagań Zamawiającego, ponieważ jest większa niż dopuścił zamawiający.  W orzecznictwie przez pojęcie „treść oferty” to treść zobowiązania wykonawcy do zgodnego z żądaniami zamawiającego wykonania przedmiotu zamówienia publicznego. W wyroku z dnia 8 czerwca 2009 r., KIO/UZP 663/09, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że treść oferty należy rozumieć jako treść zobowiązania wykonawcy do zgodnego z żądaniami zamawiającego wykonania zamówienia. Na tak rozumianą treść oferty składa się formularz ofertowy oraz wszystkie dokumenty dookreślające i precyzujące zobowiązanie wykonawcy, składane wraz z formularzem ofertowym. W wyroku z dnia 14 sierpnia 2014 r., KIO 1543/14, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że: „Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, stanowiąca przesłankę odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p., zachodzi wówczas, gdy zawartość merytoryczna oferty nie odpowiada między innymi pod względem przedmiotu zamówienia lub sposobu jego wykonania wymaganiom zawartym w SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ustawy P.z.p. W tym zakresie wskazać należy, że oferta nie odpowiadająca treści SIWZ to taka, która jest sporządzona odmiennie, niż określają to postanowienia specyfikacji.
 
Informacja o odrzuceniu oferty wykonawcy Studio Komputerowe Digitech s.c. Izabela Dobkowicz Marcin Thiele, ul. Jagiełły 9, 66-400 Gorzów Wlkp..
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 informuje o odrzuceniu oferty wykonawcy Studio Komputerowe Digitech s.c. Izabela Dobkowicz Marcin Thiele, ul. Jagiełły 9, 66-400 Gorzów Wlkp.
Zgodnie z wymogami SIWZ – załącznik 6 b – opis przedmiotu zamówienia  Zamawiający podał wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu komputerowego i multimedialnego. Dla tablicy interaktywnej zamawiający wymagał aby jej wymiary tj. wielkość tablicy nie przekraczała rozmiaru 1236 mm na 1660 mm.  Wykonawca w ofercie przedstawił wymiary tablicy 1236 mm na 1660 mm oraz podał model i producenta tablicy tj. Promethean ActivBoard 10Touch 78 DryErase. Zamawiający sprawdził parametry techniczne wskazanej tablicy interaktywnej na stronie internetowej producenta, z którego wynika, iż oferowana tablica posiada wymiary zewnętrzne (mm): 1656 x 1260 mm, a więc niezgodne z wymaganiami Zamawiającego. Oferowana tablica interaktywna nie spełnia wymagań Zamawiającego, ponieważ jest większa niż dopuścił zamawiający.            
W orzecznictwie przez pojęcie „treść oferty” to treść zobowiązania wykonawcy do zgodnego z żądaniami zamawiającego wykonania przedmiotu zamówienia publicznego. W wyroku z dnia 8 czerwca 2009 r., KIO/UZP 663/09, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że treść oferty należy rozumieć jako treść zobowiązania wykonawcy do zgodnego z żądaniami zamawiającego wykonania zamówienia. Na tak rozumianą treść oferty składa się formularz ofertowy oraz wszystkie dokumenty dookreślające i precyzujące zobowiązanie wykonawcy, składane wraz z formularzem ofertowym. W wyroku z dnia 14 sierpnia 2014 r., KIO 1543/14, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że: „Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, stanowiąca przesłankę odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p., zachodzi wówczas, gdy zawartość merytoryczna oferty nie odpowiada między innymi pod względem przedmiotu zamówienia lub sposobu jego wykonania wymaganiom zawartym w SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ustawy P.z.p. W tym zakresie wskazać należy, że oferta nie odpowiadająca treści SIWZ to taka, która jest sporządzona odmiennie, niż określają to postanowienia specyfikacji.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 09.07.2018 r.
WRG.271.26.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwoty:
 • Część 1 – Część 1: dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 - Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego”: 37 076,00 zł brutto,
 • Część 2 – Część 2: dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach zadania „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz w tym wsparcie dla przedszkola prowadzonego przez Powiat Międzyrzecki”: 41 650,00 zł brutto.
 
W wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty dot. części 2:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Część 1
Cena brutto
Część 2
Dodatkowa gwarancja
Warunki płatności
1
Studio Komputerowe Digitech s.c. Izabela Dobkowicz Marcin Thiele, ul. Jagiełły 9, 66-400 Gorzów Wlkp.
-
41 350,34 zł
0 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
2
PORE Investment Grzegorz Słowik, ul. Polna 13D, 64-360 Zbąszyń
-
40 955,70
12 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Termin wykonania: 31 lipca 2018 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 06.07.2018 r.
 
WRG.271.26.2018
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do oddziałów przedszkolnych
w Gminie Międzyrzecz”
 
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.) informuje, iż w postępowaniu wpłynęło pytanie do treści SIWZ. 
 
Pytanie:
załącznik 6b pozycja 8 - Telewizor
 Parametr: Procesor dwurdzeniowy
Czy zamawiający dopuszcza telewizor typu Smart TV, gdzie producent nie określa typu/rodzaju procesora zastosowanego w telewizorze?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy telewizor.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 03.07.2018 r.
 
WRG.271.26.2018
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: Dotyczy: „Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do oddziałów przedszkolnych
w Gminie Międzyrzecz”
 
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.) informuje, iż w postępowaniu wpłynęło pytanie do treści SIWZ. 
 
Pytanie:
Załącznik 6b pozycja 4
Czy zamawiający dopuszcza tablice interaktywną o masie netto 20 kg?
 Odpowiedź:
Tak.
Pytanie:
Parametry dotyczące projektora, ogłoszone w dniu 02 lipca, w części "Jasność" - Zapis: Kontrast statyczny nie może być niższy niż: dla technologii 3LCP - 16000:1 - Czy zamawiający miał na myśli technologię 3LCD?
 Odpowiedź:
Tak. Jest to technologia 3 LCD.
Pytanie:
Parametry dotyczące projektora, ogłoszone w dniu 02 lipca, w części "Jasność" -"Akcesoria"
Zapis: W zestawie razem z projektorem: ochrona obiektywu
Czy zamawiający dopuszcza projektor, gdzie konstrukcja projektora zapewnia ochronę obiektywu i brak jest w akcesoriach dodatkowych zabezpieczeń obiektywu?
Odpowiedź:
Tak. Powyższe zmiany dotyczą także Załącznika nr 6A.
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 02.07.2018 r.
 
WRG.271.26.2018
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: Dotyczy: „Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do oddziałów przedszkolnych
w Gminie Międzyrzecz”
 
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.) informuje, iż w postępowaniu wpłynęło pytanie do treści SIWZ. 
 
Pytanie:
Załączniku 6b pozycja 4 projektor krótkoogniskowy:
- Czy zamawiający dopuszcza projektor, który posiada następujące parametry:
przekątna 44 - 225 cali, zamiast 50 - 250 cali
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przekątna obrazu o rozmiarze od min 50” do min. 100”
- współczynnik projekcji 0,52:1 zamiast 0,33:1
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza współczynnik projekcji do max. 0,55 :1.
- jedno złącze HDMI (1 x HDMI) zamiast dwóch złącz HDMI (2 x HDMI)
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jedno złącze HDMI.
- żywotność lampy 4500 h zamiast 45000 h
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że żywotność lampy nie może być niższa niż 4.000 h.
- wbudowany głośnik o mocy 2W zamiast 16W
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza głośników o mocy 2W. Zamawiający  dopuszcza głośnik min. 15 W.
 
 
Ponadto Zamawiający informuje, że działając w oparciu o art.  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.) dokonał zmian min. parametrów technicznych projektora krótkoogniskowego dla części 1 i 2 SIWZ.
Projektor krótkoogniskowy winien spełniać min. następujące parametry:
 
Projektor krótkoogniskowy
- Rozdzielczość : Projektor krótkoogniskowy w technologii wyświetlania DLP lub 3LCD z rozdzielczością minimum 1024 x 768 pikseli. Format obrazu panoramiczny 4:3. Przekątna obrazu ma mieć rozmiar od min. 50" do min. 100". Współczynnik odległości projekcji do max. 0,55:1;
- Jasność: Wymagana jasność minimalna 2700 ANSI Lumenów. Kontrast statyczny nie może być niższy niż: - dla technologii 3LCP -  16000 : 1, dla technologii DLP – 18000:1;
- Lampa:  Żywotność lampy w trybie normalnym nie może być niższa niż 4000 godzin. Moc lampy do max 240W;
- Uchwyt: Do projektora ma być dołączony uchwyt ścienny do projektorów krótkoogniskowych. Uchwyt ma mieć możliwość regulacji pochylenia w osi uchwytu +/- 15 stopni oraz możliwość regulacji pochylenia na boki +/- 20 ° lub musi być dedykowany do projektora. Minimalny udźwig uchwytu powinien wynosić 10 kg, Uchwyt ma być wykonany z odpowiednio wytrzymałego materiału;
- Złącza: Projektor ma być wyposażony w co najmniej następujące wejścia: HDMI, D-Sub x2, Audio mini-jack 3,5 mm x2, RJ-45, RS-232, USB, Wejście mikrofonowe; wyjścia: mini-jack 3,5 mm, D-Sub x2, - Akcesoria:  w zestawie razem z projektorem: ochrona obiektywu -  Kabel HDMI - Zasilacz - Pilot + baterie - Instrukcja szybkiej instalacji - Instrukcja obsługi na CD w jęz. polskim - Karta gwarancyjna;
- Pozostałe: Pobór mocy w trakcie pracy nie powinien przekraczać 280 W a w stanie spoczynku 0,5W. Poziom hałasu w trybie normalnym nie może przekraczać 35dB a w trybie cichym 28dB. Korekcja zniekształceń trapezowych ma wynosić minimum ± 15° w pionie. Projektor ma posiadać menu w języku polskim. Projektor ma mieć wbudowane głośniki o mocy min. 15W;
- Gwarancja: winna wynosić co najmniej 24 miesięcy na projektor i 12 miesięcy na lampę;
- Montaż: Projektor musi być  kompatybilny z zaoferowana tablicą i ma być zainstalowany na uchwycie ściennym/sufitowym w miejscu dobranym do współdziałania z tablicą interaktywną,
 
 
Zamawiający do niniejszego pisma przedkłada skorygowany Załącznik nr 6a i 6b uwzględniający powyższe zmiany.
 
Wobec powyższego Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.) przedłuża termin składania ofert do dnia 09.07.2018 r. do godz. 13.00. Otwarcie ofert – 09.07.2018 r. o godz. 13:15.
 
Z uwagi na fakt, że zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 
 
 
 • WRG-271-26-2018-ogloszenie-22-06-2018 (PDF, 239.6 KiB) Data publikacji: 2018-06-22 | Data wytworzenia informacji: 2018-06-22
 • WRG-271-26-2018-SIWZ-22-06-2018 (ZIP, 825.3 KiB) Data publikacji: 2018-06-22 | Data wytworzenia informacji: 2018-06-22
 • WRG.270.26.2018-modyfikacja.27.06.2018 (PDF, 209 KiB) Data publikacji: 2018-06-27 | Data wytworzenia informacji: 2018-06-27
 • ZAL.6a-OPZ-CZĘŚĆ 1.PRZEDSZKOLA-SP3 — modyfikacja 27.06.2018 (DOCX, 292.5 KiB) Data publikacji: 2018-06-27 | Data wytworzenia informacji: 2018-06-27
 • WRG-271-26-2018-odpowiedzi-na-pytania-28.06.18 (PDF, 295.1 KiB) Data publikacji: 2018-06-28 | Data wytworzenia informacji: 2018-06-28
 • WRG-271-26-2018-odpowiedz-na-pytania-29.06.18-zmiana-terminu (PDF, 730.5 KiB) Data publikacji: 2018-06-29 | Data wytworzenia informacji: 2018-06-29
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -02.07.2018 (PDF, 92 KiB) Data publikacji: 2018-07-02 | Data wytworzenia informacji: 2018-07-02
 • WRG-271-26-2018-odp-pyt-SIWZ-02.07.2018 (PDF, 217.6 KiB) Data publikacji: 2018-07-02 | Data wytworzenia informacji: 2018-07-02
 • ZAL.6a-OPZ-CZĘŚĆ 1.PRZEDSZKOLA-SP3 — modyfikacja 02.07.2018r. (DOCX, 293.3 KiB) Data publikacji: 2018-07-02 | Data wytworzenia informacji: 2018-07-02
 • Zal.6bOPZ-CZĘŚĆ 2.PRZEDSZKOLA-modyfikacja 02.07.2018r. (DOCX, 114.7 KiB) Data publikacji: 2018-07-02 | Data wytworzenia informacji: 2018-07-02
 • WRG-271-26-2018-odpowiedzi-do-siwz-03.07.2018 (PDF, 285.8 KiB) Data publikacji: 2018-07-03 | Data wytworzenia informacji: 2018-07-03
 • WRG-271-26-2018-opowiedzi06.07.18 (PDF, 252.4 KiB) Data publikacji: 2018-07-06 | Data wytworzenia informacji: 2018-07-06
 • WRG-271-26-2018-unieważnienie-18-07-2018 (PDF, 1 MiB) Data publikacji: 2018-07-18 | Data wytworzenia informacji: 2018-07-18
 • Rejestr zmian

  Podmiot udostępniający informację:
  Podmiot udostępniający informację:
  Urząd Miejski w Międzyrzeczu
  Osoba, która wytworzyła informację:
  Osoba, która wytworzyla informację:
  Tomasz Dembowy
  Data wytworzenia informacji:
  Data wytworzenia informacji:
  2018-06-22
  Osoba, która odpowiada za treść:
  Osoba, która odpowiada za treść:
  Tomasz Dembowy
  Data wprowadzenia do BIP
  Data wprowadzenia do BIP
  2018-06-22 15:50:53
  Wprowadził informację do BIP:
  Wprowadził informację do BIP:
  Tomasz Dembowy
  Data udostępnienia informacji:
  Data udostępnienia informacji:
  2018-06-22 15:52:19
  Osoba, która zmieniła informację:
  Osoba, która zmieniła informację:
  Tomasz Dembowy
  Data ostatniej zmiany:
  Data ostatniej zmiany:
  2018-07-18 14:33:10
  Artykuł był wyświetlony:
  Artykuł był wyświetlony:
  1145 raz(y)
  Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »