ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.39.2018-Dostawa interaktywnych instrumentów muzycznych Musicon do oddziałów przedszkolnych w Gminie MiędzyrzeczDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.39.2018-Dostawa interaktywnych instrumentów muzycznych Musicon do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz

Szczegóły informacji

WRG.271.39.2018-Dostawa interaktywnych instrumentów muzycznych Musicon do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz

Status: rozstrzygnięty

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Nr UZP: nie dotyczy

Ogłoszono dnia: 2018-08-10 przez Tomasz Dembowy

Treść:

 
Ogłoszenie nr 500201712-N-2018 z dnia 23-08-2018 r.
Gmina Międzyrzecz: Dostawa interaktywnych instrumentów muzycznych Musicon do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66300   Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa interaktywnych instrumentów muzycznych Musicon do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.39.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa interaktywnych instrumentów muzycznych Musicon do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz: Przedszkola w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Staszica 22A, 66-300 Międzyrzecz, Przedszkola Nr 4, ul. Zachodnia 8, 66-300 Międzyrzecz. 2. Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi, na min. 12 miesięcy na całość przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zaoferować dłuższy termin gwarancji i rękojmi. 3. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, w pełni sprawne technicznie, wolne od wad, nie regenerowane, nie powystawowe i gotowe do użycie bez żadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych (dotyczy elementów wyposażenie, dla których dopuszczenie do stosowania w placówkach oświatowych wymagane jest przepisami prawa).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 37300000-1
 
Dodatkowe kody CPV: 39162100-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 25201.63
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: M Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 36
Kod pocztowy: 43-450
Miejscowość: Ustroń
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 34598
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34598
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34598
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przesłanki do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki wynikają z treści art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: a) technicznych o obiektywnym charakterze, b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów. jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Praca z musikonem, będącym nie tylko instrumentem muzycznym, ale także maszyną do programowania, muzykowania, zabawy, wspomaga rozwój małej motoryki, myślenia abstrakcyjnego, umiejętności społecznych i wyobraźni. Pozwala na spontaniczną zabawę dźwiękiem, tworzenie i wykonywanie własnych utworów muzycznych. Zajęcia z wykorzystaniem instrumentu pozwalają na konsolidację sensoryczną, mają kolosalny wpływ na wielozmysłowe poznawanie świata. Jest on narzędziem wspomagającym terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz z różnego rodzaju dysfunkcjami psychofizycznymi. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówieni polegającą na realizacji nauczania w przedszkolach gminy Międzyrzecz przez nauczycieli w oparciu o wykorzystanie Metody Musicon należy dostarczyć niezbędne pomoce dydaktyczne wykorzystujące metodę edukacyjną opartą na założeniach opisanego systemu. Jedynym producentem urządzenia edukacyjnego Musicon jest M Sp. z o.o. Właścicielem praw autorskich do projektu jest prezes spółki Kamil Laszuk.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 10.08.2018 r.
 
WRG.271.39.2018                                                                                                                     
 
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie: „Dostawa interaktywnych instrumentów muzycznych Musicon do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz”.
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                               UL. RYNEK 1
                                               66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELEFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
M Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 36, 43-450 Ustroń
 
Cena brutto oferty 34598,00 złotych.
Oferowany termin dostawy do 31.08.2018 r.
Oferowany okres gwarancji 12 miesięcy.
 
Uzasadnienie:
Oferta spełniała wymogi stawiane w zaproszeniu do negocjacji, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-10 14:22:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-10 14:24:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-23 12:56:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
686 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony