ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w MiędzyrzeczuDrukuj informację Zamówienie publiczne: Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu

Szczegóły informacji

Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu

Status: unieważniony

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 608069-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-09-11 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-09-11 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

Ogłoszono dnia: 2018-08-23 przez Katarzyna Szadkowska

Treść:

                            
Międzyrzecz, 08.10.2018 r.
 
WRG.271.38.2018           
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                               UL. RYNEK 1
                                               66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELEFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu”.
 
Informacja o odrzuceniu oferty Leszek Kułak – Budownictwo Sportowe. Inżynieria Krajobrazu, ul. Lawendowa 1, 66-440 Skwierzyna.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający informuje o odrzuceniu oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy ponieważ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Uzasadnienie:
W wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Okres gwarancji
i rękojmi
1
GARTE sp. z o.o. sp.k., ul. Słoneczna 5
62-020 Swarzędz
13 445 393,13 zł
60 miesięcy
2
Leszek Kułak – Budownictwo Sportowe. Inżynieria Krajobrazu, ul. Lawendowa 1, 66-440 Skwierzyna
6 080 751,41 zł
36 miesięcy
 
Działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający zwrócił się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień czy złożona oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, ponieważ całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, oraz średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Złożone przez wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają, że oferta zawiera rażąco niską cenę. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oferta wykonawcy w zaistniałej sytuacji podlega odrzuceniu.
 
Informacja o unieważnieniu postępowania 
 
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.
Uzasadnienie:
Cena kolejnej złożonej w postępowaniu oferty wynosi 13445393,13 zł. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 8500000 zł.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 24.09.2018 r.
WRG.271.38.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający informuje, że w informacji z otwarcia ofert z dnia 11.09.2018 r. omyłkowo wskazano kwotę jaką Zamawiający przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 4 789 073,04 zł brutto.
Faktyczna kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 8 500 000 zł brutto.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 11.09.2018 r.
WRG.271.38.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 4 789 073,04 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Okres gwarancji
i rękojmi
Warunki płatności
1
GARTE sp. z o.o. sp.k.
ul. Słoneczna 5
62-020 Swarzędz
13 445 393,13 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
2
Leszek Kułak – Budownictwo Sportowe. Inżynieria Krajobrazu
ul. Lawendowa 1
66-440 Skwierzyna
6 080 751,41 zł
36 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wykonawcy biorący udział w przetargu, 06.09.2018 r.
Wpłynęły pytania do treści SIWZ. Odpowiedź została załączona w w plikach do pobrania.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Wykonawcy biorący udział w przetargu, 05.09.2018 r.
Wpłyneły pytania do treści SIWZ. Odpowiedź została załączona w w plikach do pobrania.
Uwaga zmieniony został termin składania ofert oraz formularz ofertowy!!!
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłoszenie nr 608069-N-2018 z dnia 2018-08-23 r. 
 
Gmina Międzyrzecz: Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak

Nazwa projektu lub programu 
3.11. Zamówienie jest współfinansowane przez Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz, krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1 , 66300   Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979. 
Adres strony internetowej (URL): www.bip.miedzyrzecz.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
www.bip.miedzyrzecz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
www.bip.miedzyrzecz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz – pok. 201 (sekretariat) 
Adres: 
Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz – pok. 201 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu 
Numer referencyjny: WRG.270.38.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu w trybie zaprojektuj-wybuduj dla 11 obiektów: 1) Obiekt 1 Park przy ul. Stoczniowców Gdańskich. Działka nr 320/4. Całkowita powierzchnia 2,4947 ha. 2) Obiekt 2 Ogródek Jordanowski/ Skwery wzdłuż ulicy Stanisława Staszica. Działki nr 46. Całkowita powierzchnia 0,9229 ha. Działki nr 44, 45, 48, 259/1 fragment, 261/57 fragment, 226/1, 227/4, 271/21 fragment. Całkowita powierzchnia 1,653 ha. 3) Obiekt 3 Promenada nad Obrą. Działka nr 41/4 fragment. Całkowita powierzchnia 0,9738 ha. 4) Obiekt 4 Bulwar Jana Pawła II. Działki nr 355/5, 357/2 fragment 359/3, 360, 354/2 fragment. Całkowita powierzchnia 1, 5099 ha. 5) Obiekt 5 Skwer „Kaczy Dołek”. Działka nr 353/1. Całkowita powierzchnia 0,2623 ha. 6) Obiekt 6 Tereny zieleni przy ul. Podzamcze. Działki nr 382, 393/2. Całkowita powierzchnia 0,1573 ha. 7) Obiekt 7 Tereny Zieleni „ Łąka kolejowa” działki n r306/1, 306/2, 306/3. Całkowita powierzchnia 2,358 ha. 8) Obiekt 8 Tereny zieleni przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich. Działki nr 753/1, 753/2, 754, 755 fragment, 708/5 fragment, 769/10. Całkowita powierzchnia 3,2278 ha. 9) Obiekt 9 Skwer przy ulicy Jacka Malczewskiego. Działki nr 799/19, 799/20. Całkowita powierzchnia 0,4336 ha. 10) Obiekt 10 Tereny zieleni przy folwarku. Działki nr 214/35 fragment. Całkowita powierzchnia 3,1367 h.a 11) Obiekt 11 Planty w Międzyrzeczu (ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Mieszka I). działka nr 384/18, 386/2. Całkowita powierzchnia 0,6688 ha. 3.2. Przedmiot zmówienia należy wykonać na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i Koncepcji Programowo-Przestrzennej będącej załącznikiem do niniejszej SIWZ. 3.3. Opracowany i załączony do niniejszej SIWZ program funkcjonalno-użytkowy oraz koncepcja programowo-przestrzenna w sposób ogólny opisują wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane realizacji przedmiotowego zadania oraz stanowią podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę (zgłoszenia robót), jak i również wszelkie prace rozbiórkowe, budowlano-montażowe dotyczące robót opisanych w niniejszym opracowaniu wraz z urządzaniem terenów zielonych. 3.4. Program funkcjonalno-użytkowy może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań (materiałów) równoważnych, a wszelkie towary określone w ww. dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta/produktów lub zdjęciami urządzeń, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Ewentualne posługiwanie się nazwami producentów/produktów lub zdjęciami urządzeń ma wyłącznie charakter przykładowy. 3.5. Zamówienie zostało podzielone na dwa etapy: 1) I etap – prace projektowe: i. Wykonawca opracuje dokumentację projektową odrębnie dla każdego obiektu i uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenie na budowę lub dokona zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych. ii. Dokumentacja projektowa zawiera następujące opracowania: a) projekt budowlano – wykonawczy – 5 egz. w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej; b) przedmiar robót – 2 egz. w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej; c) kosztorys inwestorski – 2 egz. w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej; d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonania nasadzeń wraz z zasadami ich pielęgnacji – 2 egz. w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej; e) dokumentację powykonawczą – 2 egz. w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD; f) badania i analizy uzupełniające – jeżeli wymagane; h) uzgodnienia i niezbędnych decyzje administracyjnych w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót budowlanych; i) mapę do celów projektowych; j) inwentaryzację istniejącej zieleni – 3 egz. w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD; k) Mapy powykonawcze (należy opracować również w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików DXF). Uwaga: Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową dotyczącą wykonania ścieżki pieszej dla obiektu 7; dokumentacją projektową wybiegu dla psów wraz z dojściem dla obiektu 8; dokumentacja projektową obiektu małej architektury (pomnika pionierów) wraz z dojściem dla obiektu 2. Wobec powyższego wykonanie praca projektowych dla tego zakresu zostaje wyłączone z niniejszego zamówienia. Wykonawca ma wycenić i wykonać z powyższych projektów następujące prace: - cały zakres z dokumentacji projektowej (budowę ścieżki pieszej) dla obiektu 7 (na podstawie załączonego projektu budowlanego); - cały zakres z dokumentacji projektowej (jedynie bez pomnika – głazu narzutowego) dla obiektu 2 (na podstawie załączonego projektu budowlanego); - budowę chodnika o pow. 105 m2 (na podstawie załączonego projektu budowlanego) dla obiektu 8. iii. Do dokumentacji projektowej należy dołączyć pisemne oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z: a) PFU b) obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi; 2) II etap – wykonanie robót budowlanych i nasadzeń na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej. 3.6. Zaleca się, aby Wykonawca, przed złożeniem ofert odbył wizytację terenu wykonywania prac oraz jego otoczenia w celu oceny na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące związane zarówno z urządzaniem terenów zielonych jak i prowadzenia robót budowlanych, montażowych oraz przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. 3.7. Wykonawca dokona wszelkich koniecznych do realizacji zamówienia uzgodnień, opinii, decyzji itp. wymaganych na każdym etapie realizacji zamówienia i poniesie koszty z tym związane oraz koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 3.8. Zamawiający wymaga: stosowanie materiału roślinnego o parametrach i wymiarach określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, koncepcji programowo-przetsrzennej i wymaganiach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; dostarczenie materiału roślinnego zgodnego z normą PN-R-67022 i PN-R-67034 (drzewa i krzewy) oraz „zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich. 3.9. Zgodnie z art. 30 ust. 8 pkt 1 oraz ust. 9 pkt 1 ustawy „pzp” przedmiot zamówienia należy zrealizować z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 3.10. W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia min. koszty transportu materiałów i urobku, geodezyjnego operatu powykonawczego, geodezyjnych pomiarów wykonanych elementów robót, oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania zadania. 3.11. Zamówienie jest współfinansowane przez Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. 3.12. Okres gwarancji: na wykonane roboty - co najmniej 36-miesięczna gwarancja jakości i rękojmi za wady licząc od daty podpisania protokolarnego bezusterkowego odbioru robót. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pielęgnację zieleni, w tym: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, usuwanie odrostów korzeniowych, poprawianie misek, kopczykowanie drzew i krzewów jesienią, rozgarniecie kopczyków wiosną i uformowanie misek, wymiana uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, wymiana uszkodzonych palików i wiązadeł, przycięcie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). Szczegółowo zakres pielęgnacji określi dokumentacja wykonawcza. W okresie pielęgnacji odbywać się będą kwartalne przeglądy, z których będą sporządzane protokoły. Po każdym przeglądzie wykonawca w terminie 7 dni uzupełni rośliny, które obumarły i wymieni te, które nie rokują dalszego wzrostu. Uwago okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert i został szczegółowo opisany w pkt. 13. 3.13. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ceny ofertowej. 3.14. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych/ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu/robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. 3.15. Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących zastosowanie rozwiązań zamiennych, równoważnych dla określonych w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.16. Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z projektem oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. 

II.5) Główny kod CPV: 45112710-5 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
71320000-7
45112711-2
45112723-9
77310000-6
45000000-7
45310000-3
45233161-5
03452000-3
03451000-6
37535200-9
37440000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-30 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: 1) wykonanie dokumentacji projektowej: - dla części 3, 4, 7, 9 w terminie czterdziestu dni od daty podpisania umowy, - dla części 1 ,2, 5, 6, 8,1 0, 11 do dnia 30.06.2019 r. 2) wykonanie robót : - dla części 3, 4, 7, 9 do 30.05.2019 r., w tym nasadzenia roślin: obiekt 3, 4, 9 do 30.10.2018 r. - dla części 1, 2, 5, 6, 10 do dnia 30.10.2019 r., - dla części 8, 11 do dnia 30.10.2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: nie dotyczy 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: nie dotyczy 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia). Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub podmiot udostępniający zasoby zdolności technicznej wykaże, że 1.1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej: a) co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie wykonania chodników, alejek o łącznej wartości minimum 100 000,00 zł brutto; b) co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego lub parkowego o łącznej wartości minimum 100 000,00 zł brutto; c) co najmniej trzy roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu zielenią wraz z montażem małej architektury o łącznej powierzchni minimum 5,0 ha; Powyższe roboty muszą być potwierdzone dowodami wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności wskazującymi, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. oraz 1.2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: d) co najmniej dwie usługi w zakresie projektowania chodników lub ścieżek lub dróg,; e) co najmniej dwie usługi w zakresie projektowani oświetlenia ulicznego lub parkowego; f) co najmniej dwie usługi w zakresie projektowania zagospodarowanie parków lub terenów zieleni miejskiej, terenów rekreacyjnych o powierzchni minimum łącznie 4,0 ha; Powyższe usługi muszą być potwierdzone dowodami wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie. UWAGA: Pod pojęciem budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane należy rozumieć odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Zamawiający dopuszcza wykonanie poszczególnych rodzajów robót w ramach jednej inwestycji. Zamawiający dopuszcza wykonanie powyższych inwestycji w formule „zaprojektuj-Wybuduj” 2) zdolności zawodowej (w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia). Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi stosowne uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane w następujących specjalnościach: a) projektowanie - do realizacji zamówienia skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby posiadające uprawnienia do projektowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności: -1 osoba w specjalności architektonicznej bez ograniczeń; -1 osoba w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; -1 osoba w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; - 1 osoba w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - 1 osoba w specjalności drogowej; - 1 osoba - architekt krajobrazu posiadający minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wykonania projektów zieleni. b) wykonawstwo – do realizacji zamówienia skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności: - 1 osoba w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; - 1 osoba w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w co najmniej ograniczonym zakresie; - 1 osoba w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; - 1 osoba w specjalności drogowej w co najmniej ograniczonym zakresie; - 1 osoby z wykształceniem wyższym ogrodniczym lub w zakresie architektury krajobrazu z min. 2 letnim doświadczeniem w zakresie wykonawstwa w dziedzinie architektury krajobrazu. - 1 osoba - kierownik w zakresie zieleni z wykształceniem wyższym o kierunku architektura krajobrazu, lub ogrodnictwo lub leśnictwo posiadająca uprawnienia inspektora terenów zielonych pięcioletni staż pracy w zakresie jak wyżej. Zamawiający przy wykonywaniu niniejszego zamówienia dopuszcza łączenie w/w funkcji jeżeli jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach. Uwaga: Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
6.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt. 5.1. 1.1). Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy– na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt. 5.1. 1.2). Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
6.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od każdego wykonawcy składającego ofertę: 1) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ. 2) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik wykonawcy. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4) Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5.3. SIWZ, o ile wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp. 5) Dowód wniesienia wadium. 6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.3) niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 6.3. Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.3) niniejszej SIWZ. 6.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.3) niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. 6.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
8. Wymagania dotyczące wadium. 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 z dopiskiem „Wadium – Rozwój i zagospodarowanie zielnie miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu” . 4. Sku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Szadkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Szadkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-23 14:32:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Szadkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-23 15:13:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-08 13:26:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1613 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony