ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.16.2019 - Budowa placu zabaw i miejsca na ognisko nad jeziorem oraz budowa instalacji zewnętrznej elektrycznej oświetleniowej w miejscowości Bobowicko - gmina MiędzyrzeczDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.16.2019 - Budowa placu zabaw i miejsca na ognisko nad jeziorem oraz budowa instalacji zewnętrznej elektrycznej oświetleniowej w miejscowości Bobowicko - gmina Międzyrzecz

Szczegóły informacji

WRG.271.16.2019 - Budowa placu zabaw i miejsca na ognisko nad jeziorem oraz budowa instalacji zewnętrznej elektrycznej oświetleniowej w miejscowości Bobowicko - gmina Międzyrzecz

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 529992-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-04-10 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-04-10 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz – pok. 201 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2019-03-26 przez Tomasz Dembowy

Treść:

 
Ogłoszenie nr 510098577-N-2019 z dnia 20-05-2019 r.
Gmina Międzyrzecz: Budowa placu zabaw i miejsca na ognisko nad jeziorem oraz budowa instalacji zewnętrznej elektrycznej oświetleniowej w miejscowości Bobowicko - gmina Międzyrzecz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany jest ze środków ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 529992-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa placu zabaw i miejsca na ognisko nad jeziorem oraz budowa instalacji zewnętrznej elektrycznej oświetleniowej w miejscowości Bobowicko - gmina Międzyrzecz
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.16.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw i miejsca na ognisko nad jeziorem oraz budowa instalacji zewnętrznej elektrycznej oświetleniowej w miejscowości Bobowicko - gmina Międzyrzecz. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: 2.1. ZADANIE KWALIFIKOWANE: a) Zakup, dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń zabawowych – 7 szt. b) Zakup, dostawę i montaż fabrycznie nowych ławek stalowych z oparciem (listwy plastikowe) – 3 szt. c) Zakup, dostawę i montaż betonowego kosza na śmieci– 1 szt. d) Wykonanie nawierzchni piaszczystej pod urządzenia placu zabaw – piasek drobnoziarnisty 0,0-2,0 mm gr. 30 cm – o powierzchni 503,25 m2 e) Zakup, dostawę i montaż ogrodzenia w formie płotku panelowego wysokości 1,0m z bramą szer. 2,8 m i furtką szer. 1,0m o łącznej długości z bramą i furtką 96,6 mb. f) Wykonanie miejsca na ognisko – kręgu o śr. 100 cm otoczonego kamieniami polnymi (o śr. około 20 cm) przeznaczonego na palenisko oraz 4 siedzisk wykonanych z przeciętych wzdłuż na pół okorowanych kłód drewnianych z drewna liściastego o śr. około 35 cm i dł. 180 cm każda. Kłody na podkładach drewnianych grubości min. 8 cm. Kłody zabezpieczyć lakierobejcą w kolorze palisander. g) Budowę linii kablowej oświetlenia, słupów oświetleniowych wraz z oprawami. Szczegóły rozwiązań technicznych o opisie technicznym elektrycznym i na rysunkach. 2.2. ZADANIE NIEKWALIFIKOWANE: a) Budowę linii kablowej zasilającej monitoring oraz światłowodu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45112723-9
 
Dodatkowe kody CPV: 37535200-9, 45233000-9, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 153785.43
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: APIS Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 85
Kod pocztowy: 37-500
Miejscowość: Jarosław
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 235623.91
Oferta z najniższą ceną/kosztem 235623.91
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 235623.91
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 25.04.2019 r.
WRG.271.16.2019                                                                                                                     
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa placu zabaw i miejsca na ognisko nad jeziorem oraz budowa instalacji zewnętrznej elektrycznej oświetleniowej w miejscowości Bobowicko – gmina Międzyrzecz.
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                                   UL. RYNEK 1
                                                   66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7420228
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
 
APIS Polska Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 1 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, ponieważ Zamawiający zwiększył tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Pkt
Okres gwarancji
i rękojmi
Pkt
Łączna punktacja
1
APIS Polska Sp. z o.o., ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław
235 623,91 zł
60
60 miesięcy
40
100

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 10.04.2019 r.
WRG.271.16.2019
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 190 000,00 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Okres gwarancji
Warunki płatności
1
APIS Polska Sp. z o.o., ul. 3 Maja 85,
37-500 Jarosław
235 623,91 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 03.04.2019 r.
WRG.271.16.2019
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ.  Odpowiedzi zostały zamieszczone poniżej w załącznikach.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłoszenie nr 529992-N-2019 z dnia 2019-03-26 r.
Gmina Międzyrzecz: Budowa placu zabaw i miejsca na ognisko nad jeziorem oraz budowa instalacji zewnętrznej elektrycznej oświetleniowej w miejscowości Bobowicko - gmina Międzyrzecz
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-26 15:05:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-26 15:14:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-20 14:09:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1084 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony