ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.18.2019 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszanowo”Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.18.2019 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszanowo”

Szczegóły informacji

WRG.271.18.2019 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszanowo”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 536059-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-04-18 13:30:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-04-18 13:45:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz – pok. 201 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2019-04-10 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Ogłoszenie nr 510110177-N-2019 z dnia 03-06-2019 r.
Gmina Międzyrzecz: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszanowo”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 536059-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszanowo”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.18.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszanowo” w branży drogowej. 2. Szczegółowy opis robót budowlanych polegających nadzorowaniu określa opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, opracowane dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszanowo” – sygnatura akt: WRG.271.9.2019, które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.miedzyrzecz.pl.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5272.08
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: PHU DARO Dariusz Czapla
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kuratowskiej 5/9
Kod pocztowy: 66-400
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6396
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6396
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24600
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 13.05.2019 r.
WRG.271.18.2019                                                                                                                     
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad  wykonaniem robót na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszanowo”.
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                                   UL. RYNEK 1
                                                   66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7420228
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z późn. zm.) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
 
PHU DARO Dariusz Czapla, ul. Kuratowskiej 5/9, 66-400 Gorzów Wlkp.              
Uzasadnienie:
Oferta nr 6 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły oferty 7 wykonawców:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Pkt
Doświadczenie personelu Wykonawcy
Pkt
Łączna punktacja
1
Usługi w Zakresie Inżynierii Budowlanej ANTECH mgr inż. Anna Owsianka, Stary Dwór 9, 56-120 Brzeg Dolny
19000,00 zł
20,20
3 usługi
40
60,20
2
Budownictwo Drogowe Nadzory
i Konsultacje inż. Roman Fabiś,
ul. Szmaragdowa 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
7000,00 zł
54,82
3 usługi
40
94,82
3
Komplet Inwest sp. z o.o. sp.k.
ul. Małorolnych 24, 66-400 Gorzów Wlkp.
13284,00 zł
28,89
3 usługi
40
68,89
4
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAWAL Filip Walczak, ul. Kobylogórska 16A, 66-400 Gorzów Wlkp.
24600,00 zł
15,60
3 usługi
40
55,60
5
RDJ – Projektowanie-Nadzór-Wykonawstwo Robert Andruszko, ul. Dębowa 18b, 72-004 Tanowo
11000,00 zł
-
3 usługi
-
-
6
PHU DARO Dariusz Czapla,
ul. Kuratowskiej 5/9, 66-400 Gorzów Wlkp.
6396,00 zł
60,00
3 usługi
40
100
7
Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera, Nowa Wioska 5B, 66-218 Lubrza
8487,00 zł
45,22
3 usługi
40
85,22
 
Informacja o wykluczeniu wykonawcy RDJ – Projektowanie-Nadzór-Wykonawstwo Robert Andruszko, ul. Dębowa 18b, 72-004 Tanowo.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wykluczył wykonawcę z postępowania na wykonanie ww. zadania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy.
Uzasadnienie:
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych pismem z dnia 26.04.2019 r. wezwał wykonawcę do oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, składanego na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyznaczając termin jego złożenia na 30.04.2019 r.
Zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.) dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność
z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
Również zgodnie z zapisami pkt 7 SIWZ  w przypadku oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 6 SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Wykonawca w dniu 29.04.2019 r. przesłał pocztą elektroniczną skan oświadczenia, w formie niezgodnej z wymogami wynikającymi z ww. rozporządzenia oraz SIWZ.
Oryginał dokumentu złożony został 07.05.2019 r., czyli po wyznaczonym terminie.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
Informacja o odrzuceniu oferty wykonawcy RDJ – Projektowanie-Nadzór-Wykonawstwo Robert Andruszko, ul. Dębowa 18b, 72-004 Tanowo.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy.  Na podstawie art. 24 ust. 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy oferta złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielnie zamówienia zostaje odrzucona. Powód wykluczenia jak wyżej.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 19.04.2019 r.
WRG.271.18.2019
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę  8 000,00 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęło 7 ofert:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Doświadczenie personelu Wykonawcy
Warunki płatności
1
Usługi w Zakresie Inżynierii Budowlanej ANTECH mgr inż. Anna Owsianka, Stary Dwór 9, 56-120 Brzeg Dolny
19 000,00 zł
3 usługi
zgodnie
ze wzorem umowy
2
Budownictwo drogowe Nadzory i Konsultacje inż. Roman Fabiś, ul. Szmaragdowa 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
7 000,00 zł
3 usługi
zgodnie
ze wzorem umowy
3
Komplet Inwest sp. z o.o. sp.k.
ul. Małorolnych 24
66-400 Gorzów Wlkp.
13 284,00 zł
3 usługi
zgodnie
ze wzorem umowy
4
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAWAL Filip Walczak, ul. Kobylogórska 16A, 66-400 Gorzów Wlkp.
24 600,00 zł
3 usługi
zgodnie
ze wzorem umowy
5
RDJ – Projektowanie-nadzór-Wykonawstwo Robert Andruszko, ul. Dębowa 18b, 72-004 Tanowo
11 000,00 zł
3 usługi
zgodnie
ze wzorem umowy
6
PHU DARO Dariusz Czapla, ul. Kuratowskiej 5/9, 66-400 Gorzów Wlkp.
6 396,00 zł
3 usługi
zgodnie
ze wzorem umowy
7
Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera, Nowa Wioska 5B, 66-218 Lubrza
8 487,00 zł
3 usługi
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Termin wykonania: 30.08.2019 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 536059-N-2019 z dnia 2019-04-10 r.
Gmina Międzyrzecz: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszanowo”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-10 14:20:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-10 14:22:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-03 14:00:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
860 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony