ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.22.2019 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót na zadaniu pn. „Wykonanie oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj”.Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.22.2019 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót na zadaniu pn. „Wykonanie oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Szczegóły informacji

WRG.271.22.2019 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót na zadaniu pn. „Wykonanie oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Nr UZP: 510127559-N-2019

Ogłoszono dnia: 2019-05-30 przez Tomasz Dembowy

Treść:

 
Ogłoszenie nr 510127559-N-2019 z dnia 25-06-2019 r.
Gmina Międzyrzecz: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót na zadaniu pn. „Wykonanie oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót na zadaniu pn. „Wykonanie oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.22.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót na zadaniu pn. „Wykonanie oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj” w branży elektrycznej. 2. Roboty budowlane objęte nadzorem podzielone jest na cztery części: Część 1: „BO-Oświetlenie przejść lampami LED z dwóch stron jezdni dla pieszych” Część 2: „BO-budowa oświetlenia w miejscowości Święty Wojciech” Część 3: „Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego wokół drogi wewnętrznej przy ul. Mieszka I – obok przystanku autobusowego koło Paklicy” Część 4: „Przedłużenie linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1242 F w Pieskach wylot na Boryszyn PT + wykonanie”. 3. Szczegółowy opis robót budowlanych polegających nadzorowaniu określa dokumentacja opracowana dla zadania „Wykonanie oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj”– sygnatura akt: WRG.271.13.2019, które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.miedzyrzecz.pl. 4. Zakres prac inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje: - sprawowanie nadzoru zgodnie z art. 25 i 26 Prawa budowlanego; - monitorowanie postępu prac; - pobyt na budowie inspektora nadzoru, zgodnie z technologią wykonania robót (w tym m. in. kluczowych robót – pomiary, uzgodnienia), weryfikacja dobranego sprzętu do realizacji inwestycji; - czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie; - uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie; - po zakończeniu robót oraz po oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób i stwierdzeń, inspektor nadzoru potwierdza gotowość obiektu do odbioru; - przygotowanie oraz udział w odbiorach częściowych i w końcowym; - udział w pracach komisji odbioru robót, przyjęcie od kierownika budowy/robót dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie ich Zamawiającemu; - przekazanie Zamawiającemu dokumentów z odbiorów częściowych, prób, atestów na zabudowane materiały i nadzór nad naniesieniem w dokumentacji projektowej przez projektanta i kierownika budowy zmian i uzupełnień, wynikłych w trakcie realizacji; - kontrola zgodności wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodność z przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa w toku budowy oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej; - kontrola zgodności wykonywanych robót z umową zawartą z Wykonawcą; - w przypadku zgłoszenia usterek w okresie gwarancyjnym - nieodpłatny udziału w przeglądzie oraz nadzór nad prawidłowością usunięcia usterek; - jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą to Inspektor powinien niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych, zamiennych; - wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej z realizacji budowy w wersji drukowanej oraz elektronicznej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2560
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Komplet Inwest sp. z o.o. sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Małorolnych 24
Kod pocztowy: 66-400
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9840
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9840
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9840
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przesłanki do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki wynikają z treści art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W przeprowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 30 maja 2019 r.
WRG.271.22.2019                                                                                                                     
 
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót na zadaniu pn. „Wykonanie oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj”.
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                                   UL. RYNEK 1
                                                   66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7420228
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z późn. zm.) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
 
Komplet Inwest sp. z o.o. sp.k.
ul. Małorolnych 24
66-400 Gorzów Wlkp.
Cena oferty: 9840,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, a wartość złożonej oferty wynosi nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-30 10:48:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-30 10:51:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-25 13:02:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
631 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony