ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.23.2019 - Budowa plaży miejskiej bez dostępu do rzeki w Międzyrzeczu oraz doposażenie placów zabaw na terenie gminy MiędzyrzeczDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.23.2019 - Budowa plaży miejskiej bez dostępu do rzeki w Międzyrzeczu oraz doposażenie placów zabaw na terenie gminy Międzyrzecz

Szczegóły informacji

WRG.271.23.2019 - Budowa plaży miejskiej bez dostępu do rzeki w Międzyrzeczu oraz doposażenie placów zabaw na terenie gminy Międzyrzecz

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 561562-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-07-01 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-07-01 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz – pok. 201 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2019-06-14 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Ogłoszenie nr 510163846-N-2019 z dnia 06-08-2019 r.
Gmina Międzyrzecz: Budowa plaży miejskiej bez dostępu do rzeki w Międzyrzeczu oraz doposażenie placów zabaw na terenie gminy Międzyrzecz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 561562-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa plaży miejskiej bez dostępu do rzeki w Międzyrzeczu oraz doposażenie placów zabaw na terenie gminy Międzyrzecz
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.23.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa plaży miejskiej bez dostępu do rzeki w Międzyrzeczu oraz doposażenie placów zabaw na terenie gminy Międzyrzecz. 2. Zamówienie udzielane jest z podziałem na części. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: 2.1. Część 1 – Budowa plaży miejskiej bez dostępu do rzeki w Międzyrzeczu: a) Dostawę i montaż nw. urządzeń na terenie działki nr 41/4 – obręb 1 Międzyrzecz: Lp. Nazwa urządzenia 1 Leżak plenerowy o wymiarach 2,3 m x 0,9 m (odstęp pomiędzy leżakami 0,6 m) – 10 szt. 2 Piaskownica zamykana 2,03 m x 3,82 m – 1szt. 3 Stolik betonowy do szachów/chińczyka + 4 siedziska – 2 szt. 4 Latarnia solarna wys. 6 m – 2 szt. 5 Kosz parkowy kwadratowy 0,45 m x 0,45 m – 1 szt. 6 Tablica regulaminowa – 1 szt. Rozmieszczenie urządzeń przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu - rysunek nr 01. Leżaki zostaną rozmieszczone parami i osadzone w gotowych stopkach fundamentowych, podobnie tablica regulaminowa i kosz na śmieci. Stoły betonowe do gier towarzyskich wraz z siedziskami zostaną posadowione, zgodnie z wymaganiami producenta. Na działce nr geod. 41/4 w Międzyrzeczu zaprojektowano nasadzenia zieleni (Koncepcja programowo-przestrzenna wybranych obszarów Gminy Międzyrzecz na potrzeby realizacji zadania pn. „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu” opracowana grudzień 2016 r.) Projekt zieleni nie wchodzi w zakres niniejszego projektu, a jedynie został pokazany na PZT dla uzupełnienia całości. b) Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót wraz z odtworzeniem terenów zielonych. 2.2. Część 2 – doposażenie placów zabaw na terenie gminy Międzyrzecz: a) Dostawę i montaż nw. urządzeń na terenie placów zabaw przy Bulwarze Jana Pawła II i przy ul. Dąbrowskiego w Międzyrzeczu oraz na placach zabaw w miejscowościach Święty Wojciech, Szumiąca, Kuligowo i Nietoperek: Doposażenie placu zabaw Bulwar Jana Pawła II Lp. Nazwa urządzenia 1 Bujak sprężynowiec 2 os. wzór Śmigło 1 – 1 szt. 2 Bujak sprężynowiec 4 os. wzór Śmigło 2 – 1 szt. 3 Huśtawka sprężynowa wzór Ryś B – 1 szt. Doposażenie placu zabaw ul. Dąbrowskiego Lp. Nazwa urządzenia 1 Bujak sprężynowiec 1 os. wzór ZOO – 1 szt. Doposażenie placu zabaw Święty Wojciech Lp. Nazwa urządzenia 1 Bujak sprężynowiec 1 os. wzór ZOO – 1 szt. Doposażenie placu zabaw Szumiąca Lp. Nazwa urządzenia 1 Bujak sprężynowiec 4 os. wzór Śmigło 2 – 1 szt. 2 Huśtawka sprężynowa wzór Rodeo – 1 szt. Doposażenie placu zabaw Kuligowo Lp. Nazwa urządzenia 1 Huśtawka sprężynowa wzór Rodeo – 1 szt. 2 Bujak sprężynowiec 4 os. wzór Śmigło 2 – 1 szt. Doposażenie placu zabaw Nietoperek Lp. Nazwa urządzenia 1 Huśtawka sprężynowa wzór Rodeo – 1 szt. 2 Bujak sprężynowiec 4 os. wzór Śmigło 2 – 1 szt. 3 Piaskownica 2,20 m x 2,20 m – 1 szt. b) Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót wraz z odtworzeniem terenów zielonych. 3. Szczegółowy opis każdego z urządzeń (karty techniczne) zawarto w projekcie zagospodarowania terenu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45112723-9
 
Dodatkowe kody CPV: 37535200-9, 45233000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część 1 – Budowa plaży miejskiej bez dostępu do rzeki w Międzyrzeczu
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający zwrócił się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień czy złożona oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, ponieważ całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Złożone przez wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają, że oferta zawiera rażąco niską cenę. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oferta wykonawcy w zaistniałej sytuacji podlega odrzuceniu. Cena kolejnej złożonej w postępowaniu oferty wynosiła 72 663,48 zł. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 35 000 zł. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Międzyrzecz
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 19745
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Apis Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 85
Kod pocztowy: 37-500
Miejscowość: Jarosław
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 21586.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21586.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 88427.16
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 19 lipca 2019 r.
 
WRG.271.23.2019
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                               UL. RYNEK 1
                                               66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELEFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa plaży miejskiej bez dostępu do rzeki w Międzyrzeczu oraz doposażenie placów zabaw na terenie gminy Międzyrzecz”
 
Dla Części 1: Budowa plaży miejskiej bez dostępu do rzeki w Międzyrzeczu
 
Informacja o odrzuceniu oferty COMES Sokołowscy Spółka Jawna, ul. Kościuszki 128 A, 26-500 Szydłowiec.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający informuje o odrzuceniu oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy ponieważ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 
Uzasadnienie:
W wymaganym terminie wpłynęły 3 oferty:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Okres gwarancji i rękojmi
1
COMES Sokołowscy Spółka Jawna, ul. Kościuszki 128 A, 26-500 Szydłowiec
24 292,50 zł
60 miesięcy
2
Apis Polska Sp. z o.o., ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław
72 663,48 zł
60 miesięcy
3
Agencja Usługowa Stanisław Cap, Święty Wojciech 52, 66-300 Międzyrzecz
101 000,22 zł
36 miesięcy
 
 
Działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający zwrócił się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień czy złożona oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, ponieważ całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Złożone przez wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają, że oferta zawiera rażąco niską cenę. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oferta wykonawcy w zaistniałej sytuacji podlega odrzuceniu.
 
Informacja o unieważnieniu postępowania 
 
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania. 

Uzasadnienie:
Cena kolejnej złożonej w postępowaniu oferty wynosi 72 663,48 zł. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 35 000 zł.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
Dla Części 2: Doposażenie placów  zabaw na terenie gminy Międzyrzecz
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
Apis Polska Sp. z o.o., ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 2 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
W wymaganym terminie wpłynęły 3 oferty:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Pkt
Okres gwarancji
i rękojmi
Pkt
Łączna punktacja
1
 COMES Sokołowscy Spółka Jawna, ul. Kościuszki 128 A, 26-500 Szydłowiec
88 427,16 zł
14,63
60 miesięcy
40
54,63
2
Apis Polska Sp. z o.o., ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław
21 586,50 zł
60
60 miesięcy
40
100
3
Agencja Usługowa Stanisław Cap, Święty Wojciech 52, 66-300 Międzyrzecz
31 980,00 zł
40,50
36 miesięcy
24
64,50
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 01.07.2019 r.
WRG.271.23.2019
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: Budowa plaży miejskiej bez dostępu do rzeki w Międzyrzeczu oraz doposażenie placów zabaw na terenie gminy Międzyrzecz
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwoty brutto:
 
W wymaganym terminie wpłynęły 3 oferty:
Dla części 1:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Okres gwarancji i rękojmi
Warunki płatności
1
 COMES Sokołowscy Spółka Jawna, ul. Kościuszki 128 A, 26-500 Szydłowiec
24 292,50 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
2
Apis Polska Sp. z o.o., ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław
72 663,48 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
3
Agencja Usługowa Stanisław Cap, Święty Wojciech 52, 66-300 Międzyrzecz
101 000,22 zł
36 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
Termin wykonania: 30.09.2019 r.
 
Dla części 2:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Okres gwarancji i rękojmi
Warunki płatności
1
 COMES Sokołowscy Spółka Jawna, ul. Kościuszki 128 A, 26-500 Szydłowiec
88 427,16 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
2
Apis Polska Sp. z o.o., ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław
21 586,50 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
3
Agencja Usługowa Stanisław Cap, Święty Wojciech 52, 66-300 Międzyrzecz
31 980,00 zł
36 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
Termin wykonania: 30.09.2019 r.
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 561562-N-2019 z dnia 2019-06-14 r.
Gmina Międzyrzecz: Budowa plaży miejskiej bez dostępu do rzeki w Międzyrzeczu oraz doposażenie placów zabaw na terenie gminy Międzyrzecz
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-14 14:37:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-14 14:46:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-06 13:03:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
903 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony