ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.24.2019 - Usługa jednorazowego skoszenia trawy, przycięcia gałęzi wchodzących w skrajnię drogi i zebraniu nieczystości oraz gałęzi leżących wzdłuż dróg gminnych w pasie zieleni w zależności od potrzeb istniejących w terenie z uwzględnieniem widoczności dla kierujących na łukach dróg z powierzchni 42 800 m2, oraz wycinka i karczowanie krzewów wchodzących w skrajnię drogi gminnej z powierzchni 400 m2Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.24.2019 - Usługa jednorazowego skoszenia trawy, przycięcia gałęzi wchodzących w skrajnię drogi i zebraniu nieczystości oraz gałęzi leżących wzdłuż dróg gminnych w pasie zieleni w zależności od potrzeb istniejących w terenie z uwzględnieniem widoczności dla kierujących na łukach dróg z powierzchni 42 800 m2, oraz wycinka i karczowanie krzewów wchodzących w skrajnię drogi gminnej z powierzchni 400 m2

Szczegóły informacji

WRG.271.24.2019 - Usługa jednorazowego skoszenia trawy, przycięcia gałęzi wchodzących w skrajnię drogi i zebraniu nieczystości oraz gałęzi leżących wzdłuż dróg gminnych w pasie zieleni w zależności od potrzeb istniejących w terenie z uwzględnieniem widoczności dla kierujących na łukach dróg z powierzchni 42 800 m2, oraz wycinka i karczowanie krzewów wchodzących w skrajnię drogi gminnej z powierzchni 400 m2

Status: rozstrzygnięty

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Nr UZP: 510168851-N-2019

Ogłoszono dnia: 2019-07-18 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Ogłoszenie nr 510168851-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Gmina Międzyrzecz: Usługa jednorazowego skoszenia trawy, przycięcia gałęzi wchodzących w skrajnię drogi i zebraniu nieczystości oraz gałęzi leżących wzdłuż dróg gminnych w pasie zieleni w zależności od potrzeb istniejących w terenie z uwzględnieniem widoczności dla kierujących na łukach dróg z powierzchni 42 800 m2, oraz wycinka i karczowanie krzewów wchodzących w skrajnię drogi gminnej z powierzchni 400 m2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa jednorazowego skoszenia trawy, przycięcia gałęzi wchodzących w skrajnię drogi i zebraniu nieczystości oraz gałęzi leżących wzdłuż dróg gminnych w pasie zieleni w zależności od potrzeb istniejących w terenie z uwzględnieniem widoczności dla kierujących na łukach dróg z powierzchni 42 800 m2, oraz wycinka i karczowanie krzewów wchodzących w skrajnię drogi gminnej z powierzchni 400 m2
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.24.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Usługa jednorazowego skoszenia trawy, przycięcia gałęzi wchodzących w skrajnię drogi i zebraniu nieczystości oraz gałęzi leżących wzdłuż dróg gminnych w pasie zieleni w zależności od potrzeb istniejących w terenie z uwzględnieniem widoczności dla kierujących na łukach dróg z powierzchni 42 800 m2, oraz wycinka i karczowanie krzewów wchodzących w skrajnię drogi gminnej z powierzchni 400 m2
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 77314100-5
 
Dodatkowe kody CPV: 77211500-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 15703.15
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Reymonta 5
Kod pocztowy: 66-300
Miejscowość: Międzyrzecz
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 27972
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27972
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27972
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o., któremu Zamawiający zamierza zlecić wykonanie usługi jest osobą prawną która spełnia łącznie następujące warunki: a) Zamawiający sprawuje nad PGK sp. z o. o., kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami ponieważ Zamawiający (Gmina Międzyrzecz) posiada w tej spółce 95,21 % udziałów tym samym może wywierać dominujący wpływa na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej Spółki. W skład organów decyzyjnych wchodzą przedstawiciele Zamawiającego. PGK Sp. z o.o. nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiającego sprawującego nad nim kontrolę. Natomiast 4,79 % udziałów w spółce posiada PPB „PUBR” Sp. z o.o., która jest Spółką gminną (Gmina Międzyrzecz posiada 100% udziałów w Spółce PPB „PUBR”). b) Wiarygodne prognozy handlowe wskazują, że ponad 90 % działalności Spółki stanowić będą zadania powierzone jej przez Gminę. c) W kontrolowanej spółce PGK sp. z o.o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego co wykazano w pkt a.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 13.08.2019 r.
 
Informacja o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.)
 
Działając na podstawie art. 67 ust. 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w załącznikach.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Międzyrzecz, 18 lipca 2019 r.
WRG.271.24.2019
 
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
 
1.Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz.
 
2.Określenie przedmiotu i zakres zamówienia:
usługa jednorazowego skoszenia trawy, przycięcia gałęzi wchodzących w skrajnię drogi i zebraniu nieczystości oraz gałęzi leżących wzdłuż dróg gminnych w pasie zieleni w zależności od potrzeb istniejących w terenie z uwzględnieniem widoczności dla kierujących na łukach dróg z powierzchni 42 800 m2, oraz wycinka i karczowanie krzewów wchodzących w skrajnię drogi gminnej z powierzchni 400 m2  Gminy Międzyrzecz zgodnie z wykazem.
Zakres usługi obejmuje:
 • Jednorazowe skoszenie i zebranie trawy z pow. 7 200 m2   na szerokości 1,5 m na odcinku 2 400 m po obu stronach drogi i przycięcie gałęzi wchodzących w skrajnię drogi oraz zebranie nieczystości, gałęzi leżących wzdłuż drogi gminnej publicznej nr 003502F relacji Gorzyca – Kursko położonej na działkach ewidencyjnych nr 117/4, 120/3, 166, 164 obręb Gorzyca oraz 400 obręb Kursko– mapa nr 1.
 • Jednorazowe skoszenie i zebranie trawy z pow. 9 200 mna szerokości 1,5 m  po obu stronach drogi
  i zebraniu nieczystości leżących wzdłuż drogi gminnej publicznej nr 003509F relacji Żółwin – Kalsko położonej na działkach ewidencyjnych nr 189/2, 325/3, 250, 195 obręb Żółwin oraz 104 obręb Kalsko – mapa nr 2.
 • Jednorazowe skoszenie i zebranie trawy z pow. 7 200 m2  na szerokości 1  m po obu stronach drogi zebraniu nieczystości leżących wzdłuż drogi gminnej publicznej nr 003510F relacji Kuligowo – Kalsko położonej na działkach ewidencyjnych nr 26, 168, 167, 16, 11, obręb Kuligowo oraz 297/3, 48 obręb Kalsko – mapa nr 3.
 • Jednorazowe skoszenie i zebranie trawy z pow. 9 800 m2 na szerokości 1,5 m  oraz zebraniu nieczystości i gałęzi leżących wzdłuż drogi gminnej publicznej nr 003507F relacji Kalsko - Rojewo położonej na działkach ewidencyjnych nr 21/1, 21/2, 22, 23, 258/2, 26 obręb Rojewo oraz 118 obręb  Kalsko – mapa nr 4.
 • Jednorazowe skoszenie i zebranie trawy z pow. 3 900 m2  na szerokość 1,5 m na odcinku 1 300 m
  i zebraniu nieczystości leżących wzdłuż drogi gminnej publicznej nr 003515F relacji Wyszanowo – Stary Dwór do granicy gminy położonej na działce ewidencyjnej nr 272 obręb Wyszanowo – mapa nr 5.
 • Jednorazowe skoszenie i zebranie trawy z pow. 3 500 m2 na szerokości 1,5 m po obu stronach drogi gminnej nr 102137F relacji Międzyrzecz – Kuźnik położonej na działce ewidencyjnej o nr 98 obręb Kuźnik  – mapa nr 6.
 • Jednorazowe skoszenie i zebranie trawy z pow. 2 000 m2 na szerokości 1,5 m po obu stronach drogi oraz wycinka i karczowanie krzewów z gatunku akacja, śliwa dzika, bez czarny ok. 400 m2 rosnących wzdłuż drogi gminnej numer 003542F w miejscowości Nietoperek położonej na działce ewidencyjnej o nr 236 obręb Nietoperek  – mapa nr 7.
3.Szacowana wartość zamówienia: 16 959,40 zł, tj. 3 933,34 euro.
 
4.Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zawierza udzielić zamówienia: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Reymonta 5, 66-300 Międzyrzecz.
 
5.Podstawa prawna: art. 67 ust 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
 1. zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
 2. ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
 3. w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Uzasadnienie:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., któremu Zamawiający zamierza zlecić wykonanie usługi jest osobą prawną, która spełnia łącznie następujące warunki:
 1. Zamawiający sprawuje nad PGK sp. z o. o., kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami ponieważ Zamawiający (Gmina Międzyrzecz) posiada w tej spółce 95,21 % udziałów tym samym może wywierać dominujący wpływa na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej Spółki. W skład organów decyzyjnych wchodzą przedstawiciele Zamawiającego. PGK Sp. z o.o. nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiającego sprawującego nad nim kontrolę. Natomiast 4,79 % udziałów w spółce posiada PPB „PUBR” Sp. z o.o., która jest Spółką gminną (Gmina Międzyrzecz posiada 100% udziałów w Spółce PPB „PUBR”).
 2. Wiarygodne prognozy handlowe wskazują, że ponad 90 % działalności Spółki stanowić będą zadania powierzone jej przez Gminę.  
 3. W kontrolowanej spółce PGK sp. z o.o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego co wykazano w pkt a.
6.Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: od daty zawarcia umowy do 31.08.2019 r.
 
7.Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane.
Informacja nie została zamieszczona ani opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych ani przekazana do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.
 
Załącznik nr 1 – mapy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-18 11:51:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-18 11:53:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-13 10:35:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
632 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony