ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.28.2019 - Udzielenie dla Gminy Międzyrzecz kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminu Międzyrzecz w roku 2019.Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.28.2019 - Udzielenie dla Gminy Międzyrzecz kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminu Międzyrzecz w roku 2019.

Szczegóły informacji

WRG.271.28.2019 - Udzielenie dla Gminy Międzyrzecz kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminu Międzyrzecz w roku 2019.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 595154-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-09-26 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-09-26 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz – pok. 201 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2019-09-09 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Ogłoszenie nr 510222416-N-2019 z dnia 18-10-2019 r.
Gmina Międzyrzecz: Udzielenie dla Gminy Międzyrzecz kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminu Międzyrzecz w roku 2019.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 595154-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540190988-N-2019
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udzielenie dla Gminy Międzyrzecz kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminu Międzyrzecz w roku 2019.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.28.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot umowy stanowi udzielenie dla Gminy Międzyrzecz kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminu Międzyrzecz w roku 2019. 1) Wysokość udzielanego kredytu do 3.000.000,00 zł. 2) Kredyt złotówkowy o zmiennej stopie procentowej. 3) Okres kredytowania: od dnia uruchomienia kredytu do 31.10.2028 roku. 4) Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, na których zostanie złożona kontrasygnata skarbnika. 5) Uruchomienie kredytu od dnia podpisania umowy według zleceń płatniczych w miarę zaistnienia potrzeb płatniczych do dnia 31.12.2019 roku.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 563295.82
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Bank Gospodarstwa Krajowego Region Lubuski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kupiecka 32C
Kod pocztowy: 65-058
Miejscowość: Zielona Góra
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 438408.95
Oferta z najniższą ceną/kosztem 438408.95
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 447464.77
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 3 października 2019 r.
WRG.271.28.2019                                                                                                                     
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Udzielenie dla Gminy Międzyrzecz kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminu Międzyrzecz w roku 2019.
 
Nazwa zamawiającego:     GMINA MIĘDZYRZECZ
                                                   UL. RYNEK 1
                                                   66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
 
Bank Gospodarstwa Krajowego
Region Lubuski
ul. Kupiecka 32C, 65-058 Zielona Góra
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 2 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Uzyskana punktacja
1
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Oddział w Zielonej Górze,
ul. Kupiecka 32B, 65-058 Zielona Góra
447 464,77 zł
97,98
2
Bank Gospodarstwa Krajowego
Region Lubuski,
ul. Kupiecka 32C, 65-058 Zielona Góra
438 408,95 zł
100
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 26.09.2019 r.
WRG.271.28.2019
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: Udzielenie dla Gminy Międzyrzecz kredytu z przeznaczeniem na  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminu Międzyrzecz w roku 2019.
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 563 295,82 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty od następujących wykonawców:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Warunki płatności
1
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Oddział w Zielonej Górze,
ul. Kupiecka 32B, 65-058 Zielona Góra
447 464,77 zł
zgodnie
z postanowieniami umowy
2
Bank Gospodarstwa Krajowego
Region Lubuski,
ul. Kupiecka 32C, 65-058 Zielona Góra
438 408,95 zł
zgodnie
z postanowieniami umowy
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 16.09.2019 r.
WRG.271.28.2019
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z poźn. zm.) informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ. Odpowiedzi zamieszczone zostały w zamieszczone w załącznikach.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 11.09.2019 r.
WRG.271.28.2019
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z poźn. zm.) informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ. Odpowiedzi zamieszczone zostały w zamieszczone w załącznikach.
 
 
UWAGA:
Zamawiający dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert:
Składanie ofert – do 26.09.2019 r. do godz. 13:00
Otwarcie ofert – 26.09.2019 r. o godz. 13:15
 
Z uwagi na fakt, że zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 540190988-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.
 
Międzyrzecz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 595154-N-2019
Data: 09/09/2019
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z obsługą udzielonego kredytu, z wyjątkiem prowizji w wysokości do 0,25%, która będzie pobierana od faktycznie wykorzystanych transz kredytu.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z obsługą udzielonego kredytu, z wyjątkiem prowizji w wysokości do 0,50%, która będzie pobierana od faktycznie wykorzystanych transz kredytu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-23, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-26, godzina: 13:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 595154-N-2019 z dnia 2019-09-09 r.
Gmina Międzyrzecz: Udzielenie dla Gminy Międzyrzecz kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminu Międzyrzecz w roku 2019.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-09 14:58:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-09 15:07:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-18 08:53:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
898 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony