ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.32.2019 - Budowa dróg gminnych na ulicach Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w MiędzyrzeczuDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.32.2019 - Budowa dróg gminnych na ulicach Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w Międzyrzeczu

Szczegóły informacji

WRG.271.32.2019 - Budowa dróg gminnych na ulicach Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w Międzyrzeczu

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 623158-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-12-06 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-12-06 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz – pok. 201 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2019-11-15 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Ogłoszenie nr 510280012-N-2019 z dnia 23-12-2019 r.
Gmina Międzyrzecz: Budowa dróg gminnych na ulicach Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w Międzyrzeczu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 623158-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540257973-N-2019
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa dróg gminnych na ulicach Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w Międzyrzeczu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.32.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg gminnych na ulicach Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w Międzyrzeczu. 2. Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje swym zakresem budowę czterech odcinków dróg gminnych zlokalizowanych na ulicach Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w Międzyrzeczu. Przedmiotowe odcinki dróg usytuowane są we wschodniej części miasta Międzyrzecz, w obszarze zabudowy w którym przeważa zabudowa jednorodzinna wraz z obiektami użyteczności publicznej. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje: 1) Budowę nowej i przebudowę istniejącej jezdni polegającą na wymianie nawierzchni i zmianie jej szerokości, 2) Budowę chodników, 3) Budowę zatok postojowych, 4) Budowę nowych zjazdów i przebudowę istniejących (indywidualnych i publicznych), 5) Wykonanie terenów zielonych, 6) Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią i wylotem wód opadowych, 7) Wykonanie oświetlenia drogowego w technologii LED, 8) Wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz z geodezyjnymi pomiarami wykonanych elementów robót, 9) Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie na początku i na końcu drogi (w miejscach wskazanych przez Zamawiającego) 2 tablic informacyjno-promocyjnych na podkładzie z plabondu gr. 2 mm, pokrytego zadrukowaną folią, trwałość druku minimum 5 lat, białe tło, napisy w kolorze czarnym, logo w kolorze, pokryte powłoką antygraffiti wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45233222-1, 45316110-9, 45232130-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4295664.24
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Exalo Drilling S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Plac Stanisława Staszica 9
Kod pocztowy: 64-920
Miejscowość: Piła
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5193978.79
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5193978.79
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5993790
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 13.12.2019 r.
WRG.271.32.2019                                                                                                                     
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa dróg gminnych na ulicach Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w Międzyrzeczu.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
 
Exalo Drilling S.A., Plac Stanisława Staszica 9, 64-920 Piła
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 2 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Pkt
Okres gwarancji
i rękojmi
Pkt
Łączna punktacja/uwagi
1
Konsorcjum: Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Wojciech Woiński, ul. Wojska Polskiego 45, 66-435 Krzeszyce, Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński, ul. Wojska Polskiego 45, 66-435 Krzeszyce
5305807,51 zł
58,74
60 miesięcy
40
98,74
2
Exalo Drilling S.A., Plac Stanisława Staszica 9, 64-920 Piła
5193978,79 zł
60
60 miesięcy
40
100
3
Konsorcjum: Agencja Usługowa Stanisław Cap, Święty Wojciech 52,
66-300 Międzyrzecz i TOMBUD Paweł Jeziorski, Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz
5841767,39 zł
-
60 miesięcy
-
Oferta odrzucona
4
BRUBET Ryszard Winnicki,
ul. Łąkowa 2,
66-300 Międzyrzecz
5858305,50 zł
53,20
60 miesięcy
40
93,20
5
GOREM Sp. z o.o., ul. Wiślna 15, 80-555 Gdańsk
5993790,00 zł
51,99
60 miesięcy
40
91,99
6
Konsorcjum: NIEWIADOMSKI sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz i PPHU NIEWIADOMSKI Władysław Niewiadomski, ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz
5340213,73 zł
58,36
60 miesięcy
40
98,36
 
Informacja o odrzuceniu oferty Konsorcjum: Agencja Usługowa Stanisław Cap, Święty Wojciech 52, 66-300 Międzyrzecz i TOMBUD Paweł Jeziorski, Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz.
 
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,  informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ww. ustawy, zgodnie z którym zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
 
Uzasadnienie:
Zamawiający żądał, by wykonawcy wnieśli wadium w kwocie 80 000 zł przed upływem terminu składania ofert.
Wadium mogło być wniesione w:
  1. pieniądzu;
  2. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  3. gwarancjach bankowych;
  4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Ponadto z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający wskazał w SIWZ, iż postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej.
 
Wykonawca wraz z ofertą złożył wydruk wskazujący, iż na jego zlecenie wystawiona została gwarancja bankowa, której oryginał sporządzono w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym. Do siedziby zamawiającego wraz z ofertą nie złożono gwarancji w formie pisemnej.
 
Biorąc pod uwagę cel wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakim jest zabezpieczenie ofert składanych przez wykonawców przyjąć należy, że prawidłowo wniesione wadium, inne niż pieniężne, to takie które daje realną gwarancję wyegzekwowania ustalonej kwoty, a zatem należycie zabezpiecza interes zamawiającego. Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że czynność wniesienia wadium nie podlega konwalidacji, nie można dokonać jego wpłaty po upływie wskazanego terminu składania ofert, jak również nie można uzupełnić dokumentu, potwierdzającego wniesienie wadium, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniężna.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 6 grudnia 2019 r.
 
WRG.271.32.2019
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Budowa dróg gminnych na ulicach Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego
w Międzyrzeczu.”
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 5 400 000,00 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęło 6 ofert:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Okres gwarancji
Warunki płatności
1
Konsorcjum: Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Wojciech Woiński, ul. Wojska Polskiego 45, 66-435 Krzeszyce, Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński, ul. Wojska Polskiego 45, 66-435 Krzeszyce
5305807,51 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
2
Exalo Drilling S.A., ul. Plac Stanisława Staszica 9, 64-920 Piła
5193978,79 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
3
Konsorcjum: Agencja Usługowa Stanisław Cap, Święty Wojciech 52,
66-300 Międzyrzecz i TOMBUD Paweł Jeziorski, Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz
5841767,39 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
4
BRUBET Ryszard Winnicki,
ul. Łąkowa 2,
66-300 Międzyrzecz
5858305,50 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
5
GOREM Sp. z o.o., ul. Wiślna 15, 80-555 Gdańsk
5993790,00 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
6
Konsorcjum: NIEWIADOMSKI sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz i PPHU NIEWIADOMSKI Władysław Niewiadomski, ul. Pamiątkowa 32,
66-300 Międzyrzecz
5340213,73 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Termin realizacji zamówienia: 31.08.2020 r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 28.11.2019 r.
WRG.271.32.2019
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ. Odpowiedzi zamieszczone zostały w zamieszczone w załącznikach.
 
UWAGA:
Zamawiający dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert:
Składanie ofert – do 6.12.2019 r. do godz. 13:00
Otwarcie ofert – 6.12.2019 r. o godz. 13:15
 
Z uwagi na fakt, że zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 540257973-N-2019 z dnia 28-11-2019 r.
 
Międzyrzecz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 623158-N-2019
Data: 15/11/2019
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub podmiot udostępniający zasoby zdolności technicznej wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: a) dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi (ulicy) o nawierzchni z kostki betonowej typ POLBRUK (lub innych elementów drobnowymiarowych), o długości co najmniej 800 m łącznie; b) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji deszczowej o długości minimum 600m; c) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie oświetlenia drogowego o długości minimum 600m.
W ogłoszeniu powinno być: Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub podmiot udostępniający zasoby zdolności technicznej wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: a) dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi (ulicy) o nawierzchni z kostki betonowej typ POLBRUK (lub innych elementów drobnowymiarowych), o długości co najmniej 800 m łącznie; b) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji deszczowej lub kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości minimum 600m; c) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie oświetlenia drogowego o długości minimum 600m.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-02, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-06, godzina: 13:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 623158-N-2019 z dnia 2019-11-15 r.
Gmina Międzyrzecz: Budowa dróg gminnych na ulicach Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w Międzyrzeczu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-15 12:16:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-15 12:19:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-23 09:54:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2124 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony