ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.34.2019 - Usługa zarządzania – administrowania cmentarzami komunalnymi Gminy Międzyrzecz i ich otoczeniem.Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.34.2019 - Usługa zarządzania – administrowania cmentarzami komunalnymi Gminy Międzyrzecz i ich otoczeniem.

Szczegóły informacji

WRG.271.34.2019 - Usługa zarządzania – administrowania cmentarzami komunalnymi Gminy Międzyrzecz i ich otoczeniem.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 510279043-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-11-25 10:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz – pok. 201 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2019-11-15 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz, 20.12.2019 r.
WRG.271.34.2019
 
Informacja o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
 
Działając na podstawie art. 67 ust. 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w załącznikach.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 510279043-N-2019 z dnia 20-12-2019 r.
Gmina Międzyrzecz: Usługa zarządzania – administrowania cmentarzami komunalnymi Gminy Międzyrzecz i ich otoczeniem.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa zarządzania – administrowania cmentarzami komunalnymi Gminy Międzyrzecz i ich otoczeniem.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.34.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Usługa zarządzania – administrowania cmentarzami komunalnymi Gminy Międzyrzecz i ich otoczeniem w: 1) Międzyrzeczu (obręb Święty Wojciech) o powierzchni 7,29 ha wraz z kaplicą cmentarną położonym na dz. nr 315, 316/1, 316/3, wraz z parkingiem przed cmentarzem o powierzchni 0,2466 ha, na dz. nr 316/12; 2) Bukowcu o powierzchni 0,64 ha wraz z kaplicą cmentarną położonym na dz. nr 313, wraz z parkingiem przed cmentarzem o powierzchni 0,16 ha na dz. nr 313; 3) Gorzycy o powierzchni 0,56 ha, na dz. nr 19; 4) Kalsku o powierzchni 0,38 ha, na dz. nr 227; 5) Kaławie o powierzchni 0,504 ha na dz. nr 134, 135 wraz z parkingiem przed cmentarzem o powierzchni 0,24 ha na dz. nr 134; 6) Kuligowie o powierzchni 0,40 ha, na dz. nr 39; 7) Wyszanowie o powierzchni 0,33 ha na dz. nr 160, 161/1 wraz z kaplicą cmentarną położoną na dz. 159/1, o powierzchni 0,0377 ha; 8) Żółwinie o powierzchni 0,22 ha, na dz. nr 33.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 98371111-5
 
Dodatkowe kody CPV: 98371110-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 444444.44
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Reymonta 5
Kod pocztowy: 66-300
Miejscowość: Międzyrzecz
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 510000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 510000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 510000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przesłanki do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki wynikają z treści art. 67 ust 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Uzasadnienie: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., któremu Zamawiający zamierza zlecić wykonanie usługi jest osobą prawną, która spełnia łącznie następujące warunki: a) Zamawiający sprawuje nad PGK sp. z o. o., kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami ponieważ Zamawiający (Gmina Międzyrzecz) posiada w tej spółce 95,21 % udziałów tym samym może wywierać dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej Spółki. W skład organów decyzyjnych wchodzą przedstawiciele Zamawiającego, PGK Sp. z o.o. nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiającego sprawującego nad nim kontrolę. Natomiast 4,79 % udziałów w spółce posiada PPB „PUBR” Sp. z o.o., która jest Spółką gminną (Gmina Międzyrzecz posiada 100% udziałów w Spółce PPB „PUBR”). b) Wiarygodne prognozy handlowe wskazują, że ponad 90 % działalności Spółki stanowić będą zadania powierzone jej przez Gminę. c) w kontrolowanej spółce PGK sp. z o. o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego co wykazano w pkt a.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 15 listopada 2019 r.
WRG.271.34.2019
 
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
 
1.Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz.
 
2.Określenie przedmiotu i zakres zamówienia:
Usługa zarządzania – administrowania cmentarzami komunalnymi Gminy Międzyrzecz i ich otoczeniem w:
 1. Międzyrzeczu (obręb Święty Wojciech) o powierzchni 7,29 ha wraz z kaplicą cmentarną położonym na dz. nr 315, 316/1, 316/3, wraz z parkingiem przed cmentarzem o powierzchni 0,2466 ha, na dz. nr 316/12;
 2. Bukowcu o powierzchni 0,64 ha wraz z kaplicą cmentarną położonym na dz. nr 313, wraz z parkingiem przed cmentarzem o powierzchni 0,16 ha na dz. nr 313;
 3. Gorzycy o powierzchni 0,56 ha, na dz. nr 19;
 4. Kalsku o powierzchni 0,38 ha, na dz. nr 227;
 5. Kaławie o powierzchni 0,504 ha na dz. nr 134, 135 wraz z parkingiem przed cmentarzem o powierzchni 0,24 ha na dz. nr 134;
 6. Kuligowie o powierzchni 0,40 ha,  na dz. nr 39;
 7. Wyszanowie o powierzchni 0,33 ha na dz. nr 160, 161/1 wraz z kaplicą cmentarną położoną na dz. 159/1, o powierzchni 0,0377 ha;
 8. Żółwinie o powierzchni 0,22 ha, na dz. nr 33.
 
3.Szacowana wartość zamówienia: 444 444,48 zł netto, tj. 103 078,71 euro.
 
4.Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zawierza udzielić zamówienia: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Reymonta 5, 66-300 Międzyrzecz.
 
5.Podstawa prawna: art. 67 ust 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
 1. zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
 2. ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
 3. w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Uzasadnienie:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., któremu Zamawiający zamierza zlecić wykonanie usługi jest osobą prawną, która spełnia łącznie następujące warunki:
 1. Zamawiający sprawuje nad PGK sp. z o. o., kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami ponieważ Zamawiający (Gmina Międzyrzecz) posiada w tej spółce 95,21 % udziałów tym samym może wywierać dominujący wpływa na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej Spółki. W skład organów decyzyjnych wchodzą przedstawiciele Zamawiającego. PGK Sp. z o.o. nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiającego sprawującego nad nim kontrolę. Natomiast 4,79 % udziałów w spółce posiada PPB „PUBR”
  Sp. z o.o., która jest Spółką gminną (Gmina Międzyrzecz posiada 100% udziałów w Spółce PPB „PUBR”).
 2. Wiarygodne prognozy handlowe wskazują, że ponad 90 % działalności Spółki stanowić będą zadania powierzone jej przez Gminę.  
 3. W kontrolowanej spółce PGK sp. z o.o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego co wykazano w pkt a.
7.Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., czas trwania umowy: 12 miesięcy.
 
8.Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane.
Informacja nie została zamieszczona ani opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych ani przekazana do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.
 
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z mapami

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-15 14:16:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-15 14:22:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-20 11:58:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
689 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony