ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.35.2019 - Usługa bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu gminy Międzyrzecz w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 rDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.35.2019 - Usługa bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu gminy Międzyrzecz w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r

Szczegóły informacji

WRG.271.35.2019 - Usługa bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu gminy Międzyrzecz w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 626069-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-11-29 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-11-29 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz – pok. 201 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2019-11-21 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Ogłoszenie nr 510280947-N-2019 z dnia 24-12-2019 r.
Gmina Międzyrzecz: Usługa bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu gminy Międzyrzecz w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 626069-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu gminy Międzyrzecz w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.35.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje usługę bieżącego utrzymania urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych i roztopowych wraz z wpustami deszczowymi na terenach i drogach należących do Gminy Międzyrzecz, zlokalizowanych w miejscowościach: Międzyrzecz, Bobowicko, Bukowiec, Gorzyca, Jagielnik, Kaława, Kęszyca Leśna, Nietoperek, Pniewo, Święty Wojciech i Wyszanowo. Zamówienie obejmuje kompleks działań zapewniających stały i nieprzerwany odbiór odprowadzanych z powierzchni wód opadowych i roztopowych, a w szczególności udrażnianie, naprawy i konserwacje sieci na terenie gminy Międzyrzecz.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90640000-5
 
Dodatkowe kody CPV: 50800000-3, 50511000-0, 90000000-7, 45246000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 205512.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: P.H.U. „KASIL” Agnieszka Lis
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jugosłowiańska 44c/10
Kod pocztowy: 60-149
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 233013
Oferta z najniższą ceną/kosztem 233013
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 233013
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 17.12.2019 r.
WRG.271.35.2019                                                                                                                     
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Usługa bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu gminy Międzyrzecz w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
P.H.U. „KASIL” Agnieszka Lis
ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 1 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Pkt  
Czas przystąpienia do usunięcia awarii
Pkt
Okres gwarancji
Pkt
Łączna punktacja
1
P.H.U. „KASIL” Agnieszka Lis, ul. Jugosłowiańska 44c/10,60-149 Poznań
233013,00 zł
60
2 godziny
20
24 miesiące
20
100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Międzyrzecz, 29.11.2019 r.
WRG.271.35.2019
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 245 000,00 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta.
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Czas przystąpienia do usunięcia awarii
Okres gwarancji
Warunki płatności
1
P.H.U. „KASIL” Agnieszka Lis
ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań
233013,00 zł
2 godziny
24 miesiące
zgodnie
ze wzorem umowy
 
 
 
 
 
 
 
 
Termin wykonania zamówienia: od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 626069-N-2019 z dnia 2019-11-21 r.
Gmina Międzyrzecz: Usługa bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu gminy Międzyrzecz w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-21 14:27:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-21 14:42:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-24 08:21:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
775 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony