ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.4.2020 - Wycinka drzew i przycinka koron drzew na terenie gminy MiędzyrzeczDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.4.2020 - Wycinka drzew i przycinka koron drzew na terenie gminy Międzyrzecz

Szczegóły informacji

WRG.271.4.2020 - Wycinka drzew i przycinka koron drzew na terenie gminy Międzyrzecz

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 519802-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-03-12 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-03-12 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz – pok. 201 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2020-03-04 przez Katarzyna Szadkowska

Treść:

Ogłoszenie nr 510060644-N-2020 z dnia 07-04-2020 r.
Gmina Międzyrzecz: Wycinka drzew i przycinka koron drzew na terenie gminy Międzyrzecz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 519802-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wycinka drzew i przycinka koron drzew na terenie gminy Międzyrzecz
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.4.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Wycinka drzew i przycinka koron drzew na terenie gminy Międzyrzecz. 2. Do wycinki przeznaczone jest 41 sztuk drzew o obwodach pni od 65 cm do 280 (na wycinkę 6 sztuk drzew wydawanie decyzji jest w toku), do korekty koron przewidziano 73 sztuk drzew. Drewno powstałe podczas realizacji prac pozostaje własnością Zamawiającego. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 3.1. Załącznikiem nr 7 do SIWZ – mapy, 3.2. Załącznikiem nr 8 do SIWZ – szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 4. Przystępując do wycinki i przycinki drzew Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ekspertyzy ornitologicznej dot. drzew zlokalizowanych na działce 61 oraz 56 obręb Międzyrzecz-1, które podlegają wycince, tj. 4 szt. klonów pospolitych, 2 szt. głogów pośrednich oraz do zastosowania się do przedstawionych w niej zaleceń.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 77211400-6
 
Dodatkowe kody CPV: 77211500-7, 77313000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 65032.73
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: MAR PIL s.c. Marek Pawlik, Robert Woźniak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Wołyńce 54
Kod pocztowy: 08-110
Miejscowość: Siedlce
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 57348
Oferta z najniższą ceną/kosztem 55738.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 106920
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Międzyrzecz, 27.03.2020 r.
WRG.271.4.2020                                                                                                                       
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Wycinka drzew i przycinka koron drzew na terenie gminy Międzyrzecz
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
 
MAR PIL s.c. Marek Pawlik, Robert Woźniak
Wołyńce 54, 08-110 Siedlce
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 4 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 8 ofert:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Pkt w kryterium Cena
Skrócenie terminu realizacji
Pkt w kryterium Termin realizacji
Łączna punktacja
1
Zielony Serwis Las Park Ogród
Andrzej Misiorny
ul. Kościuszki 3e/58, 89-500 Tuchola
74 937,00 zł
44,63
28 dni
40
84,63
2
KERRIA Piórkowski Sp. J.
ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło
55 738,80 zł
60,00
21 dni
30
90,00
3
Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS
Sp. z o.o. Sp. K.
Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski
106 920,00 zł
31,28
28 dni
40
71,28
4
"MAR PIL" S.C. Marek Pawlik Robert Woźniak
Wołyńce 54, 08-110 Siedlce
57 348,00 zł
58,32
28 dni
40
98,32
5
AMNIS Sp. z o.o.
ul. 30 Stycznia 47, 66-300 Międzyrzecz
140 400,00 zł
23,82
7 dni
10
33,82
6
i zmiana 7
Konsorcjum:
Dom i Ogród Zbigniew Laskowski
Bobowicko, ul. Świerkowa 2B, 66-300 Międzyrzecz
Alpinista Jakub Gacki
ul. Konstytucji 3 Maja 59C/4, 66-300 Międzyrzecz
75 600,00 zł
44,24
28 dni
40
84,24
8
Alpinistyczna Wycinka Drzew Trudnych STARODRZEW Patryk Wróbel
ul. Główna 286, 58-312 Stare Bogaczowice
79 920,00 zł
41,85
28 dni
40
81,85
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Międzyrzecz, 12 marca 2020 r.
WRG.271.4.2020
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 75 000,00 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęło 8 ofert:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Skrócenie terminu realizacji
Warunki płatności
1
Zielony Serwis Las Park Ogród
Andrzej Misiorny
ul. Kościuszki 3e/58, 89-500 Tuchola
74 937,00 zł
28 dni
zgodnie
ze wzorem umowy
2
KERRIA Piórkowski Sp. J.
ul. Żeromskiego 80, 62-600
55 738,80 zł
21 dni
zgodnie
ze wzorem umowy
3
Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS
Sp. z o.o. Sp. K.
Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski
106 920,00 zł
28 dni
zgodnie
ze wzorem umowy
4
MAR PIL s.c. Marek Pawlik, Robert Woźniak
Wołyńce 54, 08-110 Siedlce
57 348,00 zł
28 dni
zgodnie
ze wzorem umowy
5
AMNIS Sp. z o.o.
ul. 30 Stycznia 47, 66-300 Międzyrzecz
140 400,00 zł
7 dni
zgodnie
ze wzorem umowy
6
i zmiana 7
Konsorcjum:
Dom i Ogród Zbigniew Laskowski
Bobowicko, ul. Świerkowa 2B, 66-300 Międzyrzecz
Alpinista Jakub Gacki
ul. Konstytucji 3 Maja 59C/4, 66-300 Międzyrzecz
75 600,00 zł
28 dni
zgodnie
ze wzorem umowy
8
Alpinistyczna Wycinka Drzew Trudnych STARODRZEW Patryk Wróbel
ul. Główna 286, 58-312 Stare Bogaczowice
79 920,00 zł
28 dni
zgodnie
ze wzorem umowy
Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia zawarcia umowy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 6 marca 2020 r.
WRG.271.4.2020
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie załącznika nr 6, tj. wzoru umowy.
Zmodyfikowany wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej informacji.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 519802-N-2020 z dnia 2020-03-04 r.
Gmina Międzyrzecz: Wycinka drzew i przycinka koron drzew na terenie gminy Międzyrzecz
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Szadkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-04 13:03:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-04 13:53:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-07 13:14:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
992 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony