ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.7.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania Zdalna Szkoła + w Gminie MiędzyrzeczDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.7.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania Zdalna Szkoła + w Gminie Międzyrzecz

Szczegóły informacji

WRG.271.7.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania Zdalna Szkoła + w Gminie Międzyrzecz

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 546402-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-06-10 11:30:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-06-10 12:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

Ogłoszono dnia: 2020-06-02 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Ogłoszenie nr 560180869-N-2020 z dnia 21-09-2020 r.
Międzyrzecz: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania Zdalna Szkoła + w Gminie Międzyrzecz
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Zakup finansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546402-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510135562-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania Zdalna Szkoła + w Gminie Międzyrzecz
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
WRG.271.7.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego w ramach zadania „Zdalna Szkoła + w Gminie Międzyrzecz”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2.1. Zamawiający zastrzega, że przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. 2.2. Wszystkie sprzęty powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn., że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania.

II.4) Główny kod CPV: 30213100-6
Dodatkowe kody CPV:
48000000-8
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
21 dni od daty podpisania umowy
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
 
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
27/07/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana terminu realizacji umowy do 14.08.2020 r.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku z art. 15r ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3, 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w związku z pismem Wykonawcy z dnia 20 lipca 2020 r. i oświadczeniem przedstawiciela producenta zaoferowanego sprzętu komputerowego, zgodnie z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Gmina Międzyrzecz wyraziła zgodę na zmianę terminu realizacji umowy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 510135562-N-2020 z dnia 24-07-2020 r.
Gmina Międzyrzecz: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania Zdalna Szkoła + w Gminie Międzyrzecz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zakup finansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546402-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania Zdalna Szkoła + w Gminie Międzyrzecz
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.7.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego w ramach zadania „Zdalna Szkoła + w Gminie Międzyrzecz”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2.1. Zamawiający zastrzega, że przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. 2.2. Wszystkie sprzęty powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn., że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone sprzęty muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. 2.3. Każdy z dostarczonych sprzętów winien posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym. Wykonawca na etapie składania ofert oświadczy, iż cały zaoferowany asortyment jest zgodny z normami europejskimi i krajowymi oraz oznakowany znakiem CE. 2.4. Wszystkie urządzenia muszą posiadać podręcznik użytkownika w języku polskim. Instrukcje zostaną przekazane Zamawiającemu w dniu dostawy sprzętu w formie płyty CD lub adresu strony internetowej, na której instrukcja jest dostępna lub jest do pobrania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6
 
Dodatkowe kody CPV: 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 77296.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  13
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  13
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Migdałowa 60
Kod pocztowy: 61-612
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 82705.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 82705.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 82705.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, dnia 30 czerwca 2020 r.
 
WRG.271.7.2020                                                                                                                       
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania Zdalna Szkoła + w Gminie Międzyrzecz.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
 
KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 4 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
W niniejszym postępowaniu wpłynęło 13 ofert:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Pkt.
Dodatkowa gwarancja
i rękojmia
Pkt.
 
Łączna punktacja
1
NetCom Sp. z o.o.,
ul. Jarzębinowa 22/1, 53-120 Wrocław
116 112,00 zł
42,74
12 miesięcy
40,00
82,74
2
Computex Sp. z o.o. Sp.k., ul. Mroźna 27, 03-654 Warszawa
116 013,60 zł
42,77
12 miesięcy
40,00
82,77
3
MPC Paweł Oleksiewicz,
ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno
100 860,00 zł
49,20
12 miesięcy
40,00
89,20
4
KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań
82 705,20 zł
60,00
12 miesięcy
40,00
100,00
5
EXIMO PROJECT Sp. z o.o., ul. Poznańska 31, 85-129 Bydgoszcz
93 972,00 zł
52,81
0
0,00
52,81
6
g.IT Solutions Michał Daszkiewicz, Malina 62, 99-300 Kutno
88 363,20 zł
56,16
12 miesięcy
40,00
96,16
7
Web-Profit Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie
123 984,00 zł
40,02
12 miesięcy
40,00
80,02
8
Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o.,
ul. Plebańska 3/8, 44-100 Gliwice
93 234,00 zł
53,22
12 miesięcy
40,00
93,22
9
CPU ZETO Sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra
90 465,02 zł
54,85
12 miesięcy
40,00
94,85
10
FHU Horyzont Krzysztof Lech,
ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice
88 560,00 zł
56,03
12 miesięcy
40,00
96,03
11
PIESE GOBIT w spadku, ul. Walczaka 20, 66-400 Gorzów Wlkp.
90 036,00 zł
55,11
12 miesięcy
40,00
95,11
12
Ton Color Marek Kołodziejski,
ul. Ludowa 5C, 65-742 Zielona Góra
89 150,00 zł
55,66
12 miesięcy
40,00
95,66
13
Ośrodek Komputerowy INFOSTIL
Sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp.
102 336,00 zł
48,49
12 miesięcy
40,00
88,49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert z udziałem Wykonawców, w związku z okolicznościami wywołanymi epidemią COVID-19, sesja otwarcia ofert odbędzie się poprzez transmisję online na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem:  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 10 czerwca 2020 r.
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 95 000,00 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęło 13 ofert:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Dodatkowa gwarancja
i rękojmia
Warunki płatności
1
NetCom Sp. z o.o.,
ul. Jarzębinowa 22/1, 53-120 Wrocław
116 112,00 zł
12 miesięcy
wg  wzoru umowy
2
Computex Sp. z o.o. Sp.k., ul. Mroźna 27, 03-654 Warszawa
116 013,60 zł
12 miesięcy
wg  wzoru umowy
3
MPC Paweł Oleksiewicz,
ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno
100 860,00 zł
12 miesięcy
wg  wzoru umowy
4
KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań
82 705,20 zł
12 miesięcy
wg  wzoru umowy
5
EXIMO PROJECT Sp. z o.o., ul. Poznańska 31, 85-129 Bydgoszcz
93 972,00 zł
0
wg  wzoru umowy
6
g.IT Solutions Michał Daszkiewicz, Malina 62, 99-300 Kutno
88 363,20 zł
12 miesięcy
wg  wzoru umowy
7
Web-Profit Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie
123 984,00 zł
12 miesięcy
wg  wzoru umowy
8
Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o.,
ul. Plebańska 3/8, 44-100 Gliwice
93 234,00 zł
12 miesięcy
wg  wzoru umowy
9
CPU ZETO Sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra
90 465,02 zł

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-02 11:55:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-02 12:04:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-21 09:55:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1185 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »