ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.8.2020 - Budowa szaletu miejskiego Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.8.2020 - Budowa szaletu miejskiego

Szczegóły informacji

WRG.271.8.2020 - Budowa szaletu miejskiego

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 554220-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-07-09 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-07-09 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

Ogłoszono dnia: 2020-06-24 przez Katarzyna Szadkowska

Treść:

Międzyrzecz, dnia 28 lipca 2020 r.
 
WRG.271.8.2020                                                                                                                       
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa szaletu miejskiego.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
Konsorcjum:
TOMBUD Paweł Jeziorski, Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz,
ECOGIGANT Łukasz Trębacz, ul. Kostrzyńska 168, 66-400 Gorzów Wlkp.
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 2 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
W niniejszym postępowaniu wpłynęły 2 oferty:
 
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Pkt
Okres gwarancji
i rękojmi
Pkt
Łączna punktacja
HAMSTER POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Pod Hałdą 37B, 44-206 Rybnik
269985,00 zł
53,03
60 miesięcy
40
93,03
Konsorcjum:
TOMBUD Paweł Jeziorski, Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz,
ECOGIGANT Łukasz Trębacz,
ul. Kostrzyńska 168, 66-400 Gorzów Wlkp.
238620,00 zł
60
60 miesięcy
40
100
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 9 lipca 2020 r.
 
 
WRG.271.8.2020
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
 
Dotyczy: Budowa szaletu miejskiego.
 
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 240 000,00 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Okres gwarancji
i rękojmi
Warunki płatności
1
HAMSTER POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Pod Hałdą 37B, 44-206 Rybnik
269985,00 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
2
Konsorcjum:
TOMBUD Paweł Jeziorski, Jagielnik 10a,
66-300 Międzyrzecz,
ECOGIGANT Łukasz Trębacz,
ul. Kostrzyńska 168, 66-400 Gorzów Wlkp.
238620,00zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Termin realizacji zamówienia: 28.12.2020 r.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 06.07.2020 r.
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ. 
Odpowiedzi zostały zamieszczone w odrębnym pliku.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert z udziałem Wykonawców, w związku z okolicznościami wywołanymi epidemią COVID-19, sesja otwarcia ofert odbędzie się poprzez transmisję online na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem:  
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Międzyrzecz, 26 czerwca 2020 r.
WRG.271.8.2020
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:
  1. Pkt. 15.1. SIWZ – zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
  2. Załącznik nr 1 do SIWZ – zgodnie z pkt. 10 formularza ofertowego wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego  wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto) przed podpisaniem umowy.
  3. Załącznik nr 6 do SIWZ zgodnie z § 14 ust. 1 wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.
  4. Załącznik nr 6 do SIWZ zgodnie z § 17 ust. 1 lit. b Strony dopuszczają możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany w sposobie spełnienia świadczenia w przypadku:
  • konieczności zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w przypadkach będących następstwem usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
  • zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
  • zmian zakresu robót budowlanych, które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania z przyczyn technicznych, a polegających na obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia, zastosowania rozwiązań zastępczych lub równoważnych, wykonania dodatkowych prac projektowych i robót budowlanych lub też
    w sytuacji kiedy ww. rozwiązania okażą się bardziej korzystne dla interesu publicznego,
  • zmian z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych umożliwiających zmianę sposobu wykonania przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania techniczne lub projektowe z korzyścią dla interesu publicznego.
Z uwagi na fakt, że zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 
Modyfikacja SIWZ zamieszczona została w załącznikach – zmiany naniesiono kolorem czerwonym
_______________________________________________________________________________________________________________________________
 
Ogłoszenie nr 540112902-N-2020 z dnia 26-06-2020 r.
Międzyrzecz: Budowa szaletu miejskiego
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 554220-N-2020
Data: 24/06/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: b) zmiany w sposobie spełnienia świadczenia w przypadku: - konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w przypadkach będących następstwem usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, - zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, może nastąpić, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, - zmiany w zakresie realizacji inwestycji które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania z przyczyn technicznych a polegających na obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia zastosowania rozwiązań zastępczych lub równoważnych, wykonania dodatkowych prac projektowych lub też w sytuacji kiedy w/w rozwiązania okażą się bardziej korzystne dla interesu publicznego. Zmiana zakresu prac określona w SIWZ jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami wymaganiami technicznymi oraz normami prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w sposób zgodny z SIWZ, - zmiany z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych umożliwiających zmianę sposobu wykonania przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania techniczne lub projektowe z korzyścią dla interesu publicznego.
W ogłoszeniu powinno być: b) zmiany w sposobie spełnienia świadczenia w przypadku: - konieczności zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w przypadkach będących następstwem usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, - zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, - zmian zakresu robót budowlanych, które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania z przyczyn technicznych, a polegających na obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia, zastosowania rozwiązań zastępczych lub równoważnych, wykonania dodatkowych prac projektowych i robót budowlanych lub też w sytuacji kiedy ww. rozwiązania okażą się bardziej korzystne dla interesu publicznego, - zmian z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych umożliwiających zmianę sposobu wykonania przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania techniczne lub projektowe z korzyścią dla interesu publicznego.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Ogłoszenie nr 554220-N-2020 z dnia 2020-06-24 r.
 
Gmina Międzyrzecz: Budowa szaletu miejskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Szadkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-24 13:51:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Szadkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-24 13:54:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-28 14:20:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1127 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony