ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.10.2020 - Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Międzyrzeczu na działkach nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 – obręb geodezyjny Międzyrzecz 1Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.10.2020 - Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Międzyrzeczu na działkach nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 – obręb geodezyjny Międzyrzecz 1

Szczegóły informacji

WRG.271.10.2020 - Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Międzyrzeczu na działkach nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 – obręb geodezyjny Międzyrzecz 1

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 563289-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-08-07 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-08-07 13:00:00

Miejsce złożenia oferty: ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

Ogłoszono dnia: 2020-07-16 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert z udziałem Wykonawców, w związku z okolicznościami wywołanymi epidemią COVID-19, sesja otwarcia ofert odbędzie się poprzez transmisję online na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem:  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 510184497-N-2020 z dnia 24-09-2020 r.
Gmina Międzyrzecz: Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Międzyrzeczu na działkach nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 – obręb geodezyjny Międzyrzecz 1

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 563289-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540139840-N-2020
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Międzyrzeczu na działkach nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 – obręb geodezyjny Międzyrzecz 1
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.10.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Międzyrzeczu na działkach nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189. Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje swym zakresem wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót od właściwego organu administracji budowlanej oraz budowę drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie opracowanej i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 71320000-7, 71248000-8, 45233220-7, 45233222-1, 45316110-9, 45232130-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6444255.70
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: BRUBET Ryszard Winnicki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Łąkowa 2
Kod pocztowy: 66-300
Miejscowość: Międzyrzecz
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4975127.37
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4797000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9495600
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Międzyrzecz, 9 września 2020 r.
WRG.271.10.2020                                                                                                                     
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Międzyrzeczu na działkach nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 – obręb geodezyjny Międzyrzecz 1”.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
 
BRUBET Ryszard Winnicki, ul. Łąkowa 2,
66-300 Międzyrzecz
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 8 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
W niniejszym postępowaniu wpłynęło 8 ofert:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
w złotych
Pkt
Okres gwarancji
i rękojmi
Pkt
Łączna punktacja
1
Konsorcjum:
INFRAKOM Chwalim Sp. z o.o. Sp. k., Chwalim 109, 66-120 Kargowa, INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp. k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan
9495600,00
-
60 miesięcy
-
-
2
Zakład Instalacyjno Budowlany Mateusz Maćkowiak, ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek
6844270,19
43,61
60 miesięcy
40
83,61
3
Exalo Drilling S.A., ul. Plac Staszica 9, 64-920 Piła
7375879,76
40,47
60 miesięcy
40
80,47
4
NODO Sp. z o.o., ul. Gronowska 46, 64-100  Leszno
4797000,00
-
60 miesięcy
-
-
5
GOREM Sp. z o.o., ul. Wiślna 15, 80-555 Gdańsk
6691200,00
-
60 miesięcy
-
-
6
Konsorcjum:
Niewiadomski Sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz, PPHU Niewiadomski Władysław Niewiadomski, ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz, Zakład Wyrobów Betonowych Dionizy Woiński, ul. Wojska Polskiego 45, 66-435 Krzeszyce
6040376,36
49,42
60 miesięcy
40
89,42
7
Agencja Usługowa Stanisław Cap,
Święty Wojciech 52, 66-300 Międzyrzecz
7862160,00
-
60 miesięcy
-
-
8
BRUBET Ryszard Winnicki, ul. Łąkowa 2,
66-300 Międzyrzecz
4975127,37
60
60 miesięcy
40
100
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 7 sierpnia 2020 r.
WRG.271.10.2020
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 6 800 000,00 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęły 8 ofert:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Okres gwarancji
i rękojmi
Warunki płatności
1
Konsorcjum:
INFRAKOM Chwalim Sp. z o.o. Sp. k., Chwalim 109, 66-120 Kargowa,
INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan
9495600,00 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
2
Zakład Instalacyjno Budowlany Mateusz Maćkowiak, ul. Świętojańska 7,
64-310 Lwówek
6844270,19 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
3
Exalo Drilling S.A., ul. Plac Staszica 9,
64-920 Piła
7375879,76 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
4
NODO Sp. z o.o., ul. Gronowska 46,
64-100  Leszno
4797000,00 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
5
GOREM Sp. z o.o., ul. Wiślna 15, 80-555 Gdańsk
6691200,00 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
6
Konsorcjum:
Niewiadomski Sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz,
PPHU Niewiadomski Władysław Niewiadomski, ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz,
Zakład Wyrobów Betonowych Dionizy Woiński, ul. Wojska Polskiego 45, 66-435 Krzeszyce
6040376,36 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
7
Agencja Usługowa Stanisław Cap,
Święty Wojciech 52, 66-300 Międzyrzecz
7862160,00 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
8
BRUBET Ryszard Winnicki, ul. Łąkowa 2,
66-300 Międzyrzecz
4975127,37 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Termin realizacji zamówienia: 30.11.2021 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 4 sierpnia 2020 r.
WRG.271.10.2020
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ.
Odpowiedzi zamieszczone zostały w zamieszczone w załącznikach.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 30 lipca 2020 r.
WRG.271.10.2020
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert: 7 sierpnia 2020 r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 7 sierpnia 2020 r. godz. 13:00
 
Z uwagi na fakt, że zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ.
Odpowiedzi zamieszczone zostały w zamieszczone w załącznikach.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 540139840-N-2020 z dnia 30-07-2020 r.
Międzyrzecz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 563289-N-2020
Data: 16/07/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-08-03, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-08-07, godzina: 11:00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 28 lipca 2020 r.
WRG.271.10.2020
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ.
Odpowiedzi zamieszczone zostały w zamieszczone w załącznikach.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 27 lipca 2020 r.
WRG.271.10.2020
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ.
Odpowiedzi zamieszczone zostały w zamieszczone w załącznikach.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 563289-N-2020 z dnia 2020-07-16 r.
 
Gmina Międzyrzecz: Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Międzyrzeczu na działkach nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 – obręb geodezyjny Międzyrzecz 1
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-16 20:51:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-16 20:53:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-24 11:52:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1721 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony