ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP BukowiecDrukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP Bukowiec

Szczegóły informacji

Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP Bukowiec

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna Bukowiec

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 566974-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-08-05 11:30:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-08-05 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

Ogłoszono dnia: 2020-07-28 przez Katarzyna Szadkowska

Treść:

Ogłoszenie nr 510215551-N-2020 z dnia 30-10-2020 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP Bukowiec
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566974-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu, Krajowy numer identyfikacyjny 211037534, ul. Bukowiec  71 A, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 607 886 081, e-mail dareksurma@op.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: stowarzyszenie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP Bukowiec
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP Bukowiec
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34144210-3
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 747967.48
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: WAWRZASZEK ISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Leszczyńska 22
Kod pocztowy: 43-300
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kraj/woj.: śląskie
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 999990
Oferta z najniższą ceną/kosztem 999990
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 999990
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 17 września 2020 r.
                                                                                                                                                       
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP Bukowiec”.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
 
„WAWRZASZEK ISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa,
ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biała
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 1 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, ponieważ Zamawiający zwiększył tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
W niniejszym postępowaniu wpłynęła 1 oferta:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
w złotych
Pkt
Okres gwarancji
i rękojmi
Pkt
Łączna punktacja
1
„WAWRZASZEK ISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa, ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biała
999 990,00
60
24 miesiące
40
100
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 5 sierpnia 2020  r.
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP Bukowiec”.
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 380 000,00 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Okres gwarancji
i rękojmi
Warunki płatności
1
„WAWRZASZEK ISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa,
ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biała
999 990,00 zł
24 miesiące
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Termin realizacji zamówienia: 10.12.2020 r.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 31 lipca 2020  r.
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Szadkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-28 08:09:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Szadkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-28 08:12:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-30 14:38:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
957 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony