ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.12.2020 - Dostawa pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i zabawek oraz wyposażenia meblowego do klubu dziecięcego w MiędzyrzeczuDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.12.2020 - Dostawa pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i zabawek oraz wyposażenia meblowego do klubu dziecięcego w Międzyrzeczu

Szczegóły informacji

WRG.271.12.2020 - Dostawa pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i zabawek oraz wyposażenia meblowego do klubu dziecięcego w Międzyrzeczu

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 586557-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-09-30 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-09-30 13:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

Ogłoszono dnia: 2020-09-17 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert z udziałem Wykonawców, w związku z okolicznościami wywołanymi epidemią COVID-19, sesja otwarcia ofert odbędzie się poprzez transmisję online na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem:  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 510224858-N-2020 z dnia 12-11-2020 r.
Gmina Międzyrzecz: Dostawa pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i zabawek oraz wyposażenia meblowego do klubu dziecięcego w Międzyrzeczu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Dostawa jest elementem projektu pt. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 586557-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540182452-N-2020, 540185017-N-2020
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i zabawek oraz wyposażenia meblowego do klubu dziecięcego w Międzyrzeczu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.12.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i zabawek oraz wyposażenia meblowego do klubu dziecięcego w Międzyrzeczu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 6A, 6B, 6C i 6D do SIWZ. 2. Zamówienie zostało podzielone na cztery części: Część 1: dostawa pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i zabawek - EFS. Część 2: dostawa pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i zabawek – MALUCH+. Część 3: dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego – EFS. Część 4: dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego – MALUCH+.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6
 
Dodatkowe kody CPV: 37520000-9, 37523000-0, 37524100-8, 37521000-6, 39162110-9, 39292300-8, 22110000-4, 22120000-7, 37420000-8, 39161000-8, 39150000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i zabawek - EFS
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10173.25
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: 13p Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Międzyleska 2-4
Kod pocztowy: 50-514
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 10213.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10213.92
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29606.10
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i zabawek – MALUCH+
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 43205.85
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Nowa Szkoła Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
Kod pocztowy: 90-248
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 40450
Oferta z najniższą ceną/kosztem 40450
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 99925.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego – EFS
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 27296.13
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Graniczna 46
Kod pocztowy: 93-428
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 25562.07
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25562.07
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 68098.95
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego – MALUCH+
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 66754.28
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Graniczna 46
Kod pocztowy: 93-428
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 86571.57
Oferta z najniższą ceną/kosztem 86571.57
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 136031.85
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 16 października 2020 r.
WRG.271.12.2020
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i zabawek oraz wyposażenia meblowego do klubu dziecięcego w Międzyrzeczu”.
 
Część 1: dostawa pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i zabawek - EFS.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
13p Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 7 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
W niniejszym postępowaniu wpłynęło 6 ofert:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
w złotych
Pkt
Dodatkowy
okres
gwarancji
i rękojmi
Pkt
Klauzula społeczna
Pkt
Łączna punktacja
1
TRONUS POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa
29606,10
20,70
12 miesięcy
38
TAK
2
60,70
4
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
12400,02
-
12 miesięcy
-
TAK
-
-
5
INSTALKO Paweł Strzelczyk,
ul. Rolna 24a, 66-300 Międzyrzecz
12001,32
51,06
12 miesięcy
38
NIE
0
89,06
7
13p Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław
10213,92
60
12 miesięcy
38
TAK
2
100
9
Nowa Szkoła Sp. z o.o.,
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź
11680,00
52,47
12 miesięcy
38
NIE
0
90,47
10
CEZAS s.c., ul. Śląska 96,
66-400 Gorzów Wlkp.
13725,57
44,65
12 miesięcy
38
TAK
2
84,65
 
 
Część 2: dostawa pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i zabawek – MALUCH+.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 8 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, ponieważ zamawiający zwiększył tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.  
W niniejszym postępowaniu wpłynęło 5 ofert:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
w złotych
Pkt
Dodatkowy
okres
gwarancji
i rękojmi
Pkt
Klauzula społeczna
Pkt
Łączna punktacja
1
TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2A,
01-237 Warszawa
99925,20
24,29
12 miesięcy
38
TAK
2
64,29
4
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
50884,29
-
12 miesięcy
-
TAK
-
-
6
INSTALKO Paweł Strzelczyk, ul. Rolna 24a, 66-300 Międzyrzecz
53229,36
45,60
12 miesięcy
38
NIE
0
83,60
7
13p Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław
49070,64
49,46
12 miesięcy
38
TAK
2
89,46
8
Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź
40450,00
60
12 miesięcy
38
NIE
0
98
 
Część 3: dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego – EFS.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 4 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
W niniejszym postępowaniu wpłynęły 4 oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
w złotych
Pkt
Dodatkowy
okres
gwarancji
i rękojmi
Pkt
Klauzula społeczna
Pkt
Łączna punktacja
1
TRONUS POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa
68098,95
22,52
12 miesięcy
38
TAK
2
62,52
2
A&E Sp. z o.o., ul. Sielska 17A, 60-129 Poznań
37999,98
40,36
12 miesięcy
38
TAK
2
80,36
4
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
25562,07
60
12 miesięcy
38
TAK
2
100
12
CEZAS s.c., ul. Śląska 96,
66-400 Gorzów Wlkp.
35330,52
43,41
12 miesięcy
38
TAK
2
83,41
 
Część 4: dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego – MALUCH+.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 4 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, ponieważ zamawiający zwiększył tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 
W niniejszym postępowaniu wpłynęły 3 oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
w złotych
Pkt
Dodatkowy
okres
gwarancji
i rękojmi
Pkt
Klauzula społeczna
Pkt
Łączna punktacja
1
TRONUS POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa
136031,85
38,18
12 miesięcy
38
TAK
2
78,18
4
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
86571,57
60
12 miesięcy
38
TAK
2
100
11
CEZAS s.c., ul. Śląska 96,
66-400 Gorzów Wlkp.
90040,56
57,69
12 miesięcy
38
TAK
2
97,69
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 30 września 2020 r.
 
WRG.271.12.2020
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:
Dla części nr 1 – 14 000 zł brutto
Dla części nr 2 – 28 000 zł brutto
Dla części nr 3 – 30 000 zł brutto
Dla części nr 4 – 82 000 zł brutto
W wymaganym terminie wpłynęły następujące oferty:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Część
Łączna cena brutto
Dodatkowy okres gwarancji
i rękojmi
Klauzula społeczna
1 wraz ze zmianą 3
TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2A,
01-237 Warszawa
1
29 606,10 zł
 
12 miesięcy
TAK
1
TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2A,
01-237 Warszawa
2
99 925,20 zł
12 miesięcy
TAK
1 wraz ze zmianą 3
TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2A,
01-237 Warszawa
3
68 098,95 zł
12 miesięcy
TAK
1
TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2A,
01-237 Warszawa
4
136 031,85 zł
12 miesięcy
TAK
2
A&E Sp. z o.o., ul. Sielska 17A, 60-129 Poznań
3
38 000,00 zł
12 miesięcy
TAK
4
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
1
12 400,02 zł
12 miesięcy
TAK
4
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
2
50 884,29 zł
12 miesięcy
TAK
4
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
3
25 562,07 zł
12 miesięcy
TAK
4
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
4
86 571,57 zł
12 miesięcy
TAK
5
INSTALKO Paweł Strzelczyk, ul. Rolna 24a, 66-300 Międzyrzecz
1
11 884,32 zł
12 miesięcy
NIE
6
INSTALKO Paweł Strzelczyk, ul. Rolna 24a, 66-300 Międzyrzecz
2
53 229,36 zł
12 miesięcy
NIE
7
13p Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław
1
10 213,92 zł
12 miesięcy
TAK
7
13p Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław
2
49 070,64 zł
12 miesięcy
TAK
8
Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź
2
40 450,00 zł
12 miesięcy
NIE
9
Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź
1
11 680,00 zł
12 miesięcy
NIE
10
CEZAS s.c., ul. Śląska 96, 66-400 Gorzów Wlkp.
1
13 725,57 zł
12 miesięcy
TAK
11
CEZAS s.c., ul. Śląska 96, 66-400 Gorzów Wlkp.
4
90 204,51 zł
12 miesięcy
TAK
12
CEZAS s.c., ul. Śląska 96, 66-400 Gorzów Wlkp.
3
35 361,27 zł
12 miesięcy
TAK
 
Termin realizacji zamówienia: do 10 grudnia 2020 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 24 września 2020 r.
WRG.271.12.2020
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu wpłynęło pytanie do treści SIWZ.
Odpowiedzi zamieszczone zostały w zamieszczone w załącznikach.
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:
Warunki udziału w postępowaniu. Punkt 5.1.3 – dotyczący części 3 otrzymuje brzmienie:
„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia).
Dla części 3: Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub podmiot udostępniający zasoby zdolności technicznej wykaże, że  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę o łącznej wartości 20 000,00 zł brutto polegającą na dostawie wyposażenia meblowego oraz załączy dowody, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.”
 
Załącznik 6A – poz. 35 Koń na biegunach – prawidłowa ilość to 3 szt.
 
Załącznik 6C – poz. 21 Makatka – prawidłowa ilość to 1 szt.
 
Z uwagi na fakt, że zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 540185017-N-2020 z dnia 24-09-2020 r.
Międzyrzecz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 586557-N-2020
Data: 17/09/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) 3)dla części 3: Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub podmiot udostępniający zasoby zdolności technicznej wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę o łącznej wartości 50 000,00 zł brutto polegającą na dostawie wyposażenia meblowego oraz załączy dowody, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) 3)dla części 3: Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub podmiot udostępniający zasoby zdolności technicznej wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę o łącznej wartości 20 000,00 zł brutto polegającą na dostawie wyposażenia meblowego oraz załączy dowody, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 22 września 2020 r.
WRG.271.12.2020
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu wpłynęło pytanie do treści SIWZ.
Odpowiedzi zamieszczone zostały w zamieszczone w załącznikach.
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert: 30 września 2020 r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 30 września 2020 r. godz. 13:00
 
Z uwagi na fakt, że zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 586557-N-2020
Data: 17/09/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-25, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-30, godzina: 11:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 586557-N-2020 z dnia 2020-09-17 r.
Gmina Międzyrzecz: Dostawa pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i zabawek oraz wyposażenia meblowego do klubu dziecięcego w Międzyrzeczu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
Nazwa projektu lub programu: Dostawa jest elementem projektu pt. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-17 15:07:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-17 15:09:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-12 11:06:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
941 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony