ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.14.2020 - Dostawa wyposażenia RTV i AGD do klubu dziecięcego w MiędzyrzeczuDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.14.2020 - Dostawa wyposażenia RTV i AGD do klubu dziecięcego w Międzyrzeczu

Szczegóły informacji

WRG.271.14.2020 - Dostawa wyposażenia RTV i AGD do klubu dziecięcego w Międzyrzeczu

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 601377-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-11-02 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-11-02 13:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

Ogłoszono dnia: 2020-10-23 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert z udziałem Wykonawców, w związku z okolicznościami wywołanymi epidemią COVID-19, sesja otwarcia ofert odbędzie się poprzez transmisję online na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 510538629-N-2020 z dnia 09.12.2020 r.
Gmina Międzyrzecz: Dostawa wyposażenia RTV i AGD do klubu dziecięcego w Międzyrzeczu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Dostawa jest elementem projektu pt. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 601377-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyposażenia RTV i AGD do klubu dziecięcego w Międzyrzeczu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.14.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia RTV i AGD do klubu dziecięcego w Międzyrzeczu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Przedmiotowa dostawa jest elementem projektu pt. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz projektu pt. „Klub dziecięcy w Międzyrzeczu” współfinansowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39710000-2
 
Dodatkowe kody CPV: 39700000-9, 32000000-3, 30213100-6, 42962000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 17023.93
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: MPC Paweł Oleksiewicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Podrzeczna 38
Kod pocztowy: 99-300
Miejscowość: Kutno
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 21349.99
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21349.99
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 37560
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 12 listopada 2020 r.
WRG.271.14.2020
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa wyposażenia RTV i AGD do klubu dziecięcego w Międzyrzeczu”.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
 
MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 2 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, ponieważ zamawiający zwiększył tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 
W niniejszym postępowaniu wpłynęły 4 oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Pkt
Dodatkowy
okres
gwarancji
i rękojmi
Pkt
Klauzula społeczna
Pkt
Łączna punktacja
1
Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów
23 171,97 zł
55,28
12 miesięcy
38
NIE
0
93,28
2
MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Podrzeczna 38,
99-300 Kutno
21 349,99 zł
60
12 miesięcy
38
NIE
0
98
3
KAL-SPORT Hurtownia Sportowa Paweł Kalita, Al. T. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów
37 560,00 zł
34,11
12 miesięcy
38
NIE
0
72,11
4
Swisspol Ltd sp. z o.o., ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław
28 871,70 zł
44,37
12 miesięcy
38
NIE
0
82,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 2 listopada 2020 r.
WRG.271.14.2020
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Dostawa wyposażenia RTV i AGD do klubu dziecięcego w Międzyrzeczu”
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 20 000 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęły następujące oferty:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Łączna cena brutto
Dodatkowy okres gwarancji
i rękojmi
Klauzula społeczna
1
Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów
23 171,97 zł
12 miesięcy
NIE
2
MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno
21 349,98 zł
12 miesięcy
NIE
3
KAL-SPORT Hurtownia Sportowa Paweł Kalita, Al. T. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów
37 560,00 zł
12 miesięcy
NIE
4
Swisspol Ltd sp. z o.o., ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław
28 871,69 zł
12 miesięcy
NIE
 
Termin realizacji zamówienia: do 21 grudnia 2020 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 601377-N-2020 z dnia 2020-10-23 r.
Gmina Międzyrzecz: Dostawa wyposażenia RTV i AGD do klubu dziecięcego w Międzyrzeczu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Dostawa jest elementem projektu pt. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
 
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-23 08:26:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-23 08:27:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-09 14:05:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
545 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony