ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.16.2020 - Wycinka drzew oraz przycinka koron drzew na terenie gminy MiędzyrzeczDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.16.2020 - Wycinka drzew oraz przycinka koron drzew na terenie gminy Międzyrzecz

Szczegóły informacji

WRG.271.16.2020 - Wycinka drzew oraz przycinka koron drzew na terenie gminy Międzyrzecz

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 606137-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-11-12 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-11-12 12:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

Ogłoszono dnia: 2020-11-04 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert z udziałem Wykonawców, w związku z okolicznościami wywołanymi epidemią COVID-19, sesja otwarcia ofert odbędzie się poprzez transmisję online na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 510530394-N-2020 z dnia 02.12.2020 r.
Gmina Międzyrzecz: Wycinka drzew oraz przycinka koron drzew na terenie gminy Międzyrzecz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 606137-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wycinka drzew oraz przycinka koron drzew na terenie gminy Międzyrzecz
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.16.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Wycinka drzew oraz przycinka koron drzew na terenie gminy Międzyrzecz. 2. Do wycinki przeznaczone jest 72 sztuki drzew, do korekty koron przewidziano 30 sztuk drzew. Drewno powstałe podczas realizacji prac pozostaje własnością Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 77211400-6
 
Dodatkowe kody CPV: 77211500-7, 77313000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 71671.08
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Zakład Projektowania i Usług Komunalnych PORAJ Wawrzyniec Zieliński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Zielona Kotlina 31
Kod pocztowy: 66-400
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 116500
Oferta z najniższą ceną/kosztem 116500
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 160920
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 20 listopada 2020 r.
 
WRG.271.16.2020
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Wycinka drzew oraz przycinka koron drzew na terenie gminy Międzyrzecz”.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
 
Zakład Projektowania i Usług Komunalnych „PORAJ” Wawrzyniec Zieliński
Zielona Kotlina 31, 66-400 Gorzów Wlkp.
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 1 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, ponieważ zamawiający zwiększył tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 
W niniejszym postępowaniu wpłynęły 3 oferty:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Pkt w kryterium Cena
Skrócenie terminu realizacji
Pkt w kryterium Termin realizacji
Łączna punktacja
1
Zakład Projektowania i Usług Komunalnych „PORAJ” Wawrzyniec Zieliński,
Zielona Kotlina 31, 66-400 Gorzów Wlkp.
116 500 zł
60
8 dni
40
100
2
Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS
Sp. z o.o. Sp. k.,
Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski
160 920 zł
43,44
8 dni
40
83,44
3
Agencja Usługowa Stanisław Cap,
Święty Wojciech 52, 66-300 Międzyrzecz
154 440 zł
45,26
8 dni
40
85,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 12 listopada 2020 r.
WRG.271.16.2020
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 85 000,00 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęły 3 oferty:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Skrócenie terminu realizacji
Warunki płatności
1
Zakład Projektowania Usług Komunalnych „PORAJ” Wawrzyniec Zieliński,
Zielona Kotlina 31, 66-400 Gorzów Wlkp.
116 500 zł
8 dni
zgodnie
ze wzorem umowy
2
Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS
Sp. z o.o. Sp. K.
Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski
160 920 zł
8 dni
zgodnie
ze wzorem umowy
3
Agencja Usługowa Stanisław Cap,
Święty Wojciech 52, 66-300 Międzyrzecz
154 548 zł
8 dni
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia zawarcia umowy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 606137-N-2020 z dnia 2020-11-04 r.
Gmina Międzyrzecz: Wycinka drzew oraz przycinka koron drzew na terenie gminy Międzyrzecz
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : Nie

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-04 11:24:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-04 11:26:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-02 08:37:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
624 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony