ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.18.2020 - Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy MiędzyrzeczDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.18.2020 - Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz

Szczegóły informacji

WRG.271.18.2020 - Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 613496-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-11-30 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-11-30 12:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

Ogłoszono dnia: 2020-11-20 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert z udziałem Wykonawców, w związku z okolicznościami wywołanymi epidemią COVID-19, sesja otwarcia ofert odbędzie się poprzez transmisję online na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 510563508-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.
Gmina Międzyrzecz: Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 613496-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.18.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wyłapywaniu oraz opiece nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz, które obejmują: 1) przejęcie oraz przetransportowanie na swój koszt wszystkich wyłapanych zwierząt z terenu Gminy Międzyrzecz, aktualnie znajdujących się w schronisku dla zwierząt w Młodolinie 1, 66-520 Dobiegniew, w celu dalszego sprawowania nad nimi opieki - 26 sztuk. 2) odławianie zwierząt, ich transport w czasie 12 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego do schroniska lub innego miejsca przetrzymania bezdomnych zwierząt, prowadzonego przez Wykonawcę lub współpracującego z Wykonawcą na podstawie umowy gwarantującej odbiór wyłapanych zwierząt, 3) przeprowadzanie piętnastodniowej kwarantanny dla nowo przybyłych zwierząt oraz w przypadku pogryzienia przeprowadzania obserwacji w kierunku wścieklizny w placówce wyznaczonej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, 4) prowadzenie ewidencji zwierząt i przekazywanie jej na bieżąco Zamawiającemu - w rozliczeniu miesięcznym, 5) niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu, tuż po wyłapaniu zwierzęcia, informacji zawierającej krótki opis zwierzęcia wraz z fotografią. Informację należy sporządzić w formie umożliwiającej jej podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, 6) utrzymanie, opieka nad wyłapanymi zwierzętami, zapewnienie im wyżywienia oraz opieki lekarsko weterynaryjnej (profilaktyka, leczenie, kastracja i sterylizacja), 7) usypianie ślepych miotów, 8) poszukiwanie chętnych do adopcji bezdomnych zwierząt, 9) informowanie Zamawiającego o każdym przypadku odejścia zwierzęcia (oddania do adopcji, padnięcia, uśpienia).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 98380000-0
 
Dodatkowe kody CPV: 85200000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 249897.12
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: MADOLIN GROUP Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Młodolino 1
Kod pocztowy: 66-520
Miejscowość: Dobiegniew
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 282716.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 266096.15
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 282716.75
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 11.12.2020 r.
WRG.271.18.2020
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
MADOLIN GROUP Sp. z o. o., Młodolino 1, 66-520 Dobiegniew
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 1 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Ceny brutto
Czas na wyłapanie zwierzęcia
Punktacja kryterium cena
Punktacja kryterium czas na wyłapanie zwierzęcia
Łączna punktacja
1
MADOLIN GROUP Sp. z o.o., Młodolino 1, 66-520 Dobiegniew
Zgodnie z tabelą
4 godziny
60
40
100
2
Fundacja „Zawsze Razem”,
ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
 
Wykonawca zaproponował ceny jednostkowe zgodnie z poniższą tabelą:
Lp.
Wyszczególnienie
Cena jednostkowa brutto
Punktacja
1
Wyłapanie i transport bezdomnych zwierząt (za akcję)
596,55 zł
10
2
Przyjęcie zwierzęcia do schroniska (opłata obejmuje wymagane szczepienia profilaktyczne i wszystkie konieczne zabiegi weterynaryjne)
 
98,01 zł
 
5
3
Sterylizacja, kastracja, trwałe znakowanie (w przypadku, gdy nie znajdzie się właściciel po 14 dniach)
205,20 zł
5
4
Pobyt zwierzęcia w schronisku (stawka za dobę pobytu)
17,99 zł
40
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 30.11.2020 r.
 
WRG.271.18.2020
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz.
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 290 000,00 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęły dwie oferty.
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Ceny brutto
Czas na wyłapanie zwierzęcia
1
MADOLIN GROUP Sp. z o.o.,
Młodolino 1, 66-520 Dobiegniew
Zgodnie z tabelą
4 godziny
 
2
Fundacja „Zawsze Razem”,
ul. M.Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka
Zgodnie z tabelą
3 godziny
 
 
Wykonawcy zaproponowali ceny jednostkowe brutto zgodnie z poniższą tabelą:
 
Lp.
Wyszczególnienie
Oferta nr 1
Oferta nr 2
1
Wyłapanie i transport bezdomnych zwierząt
(za akcję)
596,55 zł
430,50 zł
2
Przyjęcie zwierzęcia do schroniska (opłata obejmuje wymagane szczepienia profilaktyczne i wszystkie konieczne zabiegi weterynaryjne)
98,01 zł
 
369,00 zł
 
3
Sterylizacja, kastracja, trwałe znakowanie
(w przypadku, gdy nie znajdzie się właściciel
po 14 dniach
205,20 zł
369,00 zł
4
Pobyt zwierzęcia w schronisku
(stawka za dobę pobytu)
17,99 zł
16,61 zł
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 613496-N-2020 z dnia 2020-11-20 r.
Gmina Międzyrzecz: Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
 
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-20 12:30:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-20 12:33:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-31 11:06:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
517 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony