ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.25.2020 - Usługa dowozu wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w terminie od 4 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.25.2020 - Usługa dowozu wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w terminie od 4 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Szczegóły informacji

WRG.271.25.2020 - Usługa dowozu wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w terminie od 4 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 764579-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-12-17 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-12-17 12:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

Ogłoszono dnia: 2020-12-09 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert z udziałem Wykonawców, w związku z okolicznościami wywołanymi epidemią COVID-19, sesja otwarcia ofert odbędzie się poprzez transmisję online na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 510562734-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.
Gmina Międzyrzecz: Usługa dowozu wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w terminie od 4 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 764579-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa dowozu wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w terminie od 4 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.25.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. świadczenie w ramach regularnych przewozów osób, usługi w zakresie dowozu i opieki w czasie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz na trasie z domu do szkoły i z powrotem, 1.2. świadczenie w ramach regularnych specjalnych przewozów osób, usługi w zakresie dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich) zamieszkałych w gminie Międzyrzecz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzyrzeczu ul. Pamiątkowa 17, wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz na trasie z domu do szkoły i z powrotem, 1.3. przyjęcie do eksploatacji autobusu stanowiącego własność Zamawiającego i wykorzystanie go do przewozu dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych oraz uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej dla dorosłych na terenie gminy Międzyrzecz. Za najem autobusu, Wykonawca wnosić będzie miesięczny czynsz najmu na warunkach określonych w projekcie umowy. 2. Dowóz odbywać się będzie na trasie z domu do szkoły i z powrotem w dniach prowadzonych zajęć szkolnych i przedszkolnych w terminie od 4 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. Dowożeniem objęte będą dzieci i uczniowie zamieszkali na terenie gminy Międzyrzecz i uczęszczające do przedszkoli i szkół podstawowych oraz uczniowie uczęszczający do szkoły podstawowej dla dorosłych. Usługa obejmuje przejazdy pomiędzy miejscowościami: Międzyrzecz, Bobowicko, Bukowiec, Głębokie, Gorzyca, Kalsko, Kaława, Kęszyca, Kęszyca Kolonia, Kęszyca Leśna, Kuligowo, Kursko, Nowe Kursko, Kuźnik, Jagielnik, Lubosinek, Nietoperek, Pieski, Pniewo, Rojewo, Skoki, Szumiąca, Wysoka, Wyszanowo, Zamostowo, Żółwin, Żółwin Kolonia, Porąbka, Zemsko.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60172000-4
 
Dodatkowe kody CPV: 60170000-0, 60112000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 577800
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Podmiejska 20
Kod pocztowy: 66-400
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 377733
Oferta z najniższą ceną/kosztem 377733
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 377733
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 28 grudnia 2020 r.
WRG.271.25.2020                                                                                                                     
 
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Usługa dowozu wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Międzyrzecz w terminie od 4 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.”
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o.,
ul. Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wlkp.
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 1 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, ponieważ Zamawiający zwiększył tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Czas podstawienia autobusu zastępczego
Punktacja za kryterium „Cena oferty”
Punktacja za kryterium „Czas podstawienia autobusu zastępczego”
Łączna punktacja
1
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o.,
ul. Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wlkp.
377 733 zł
do 30 minut
60
40
100
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Międzyrzecz, 17.12.2020 r.
WRG.271.25.2020
 
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Usługa dowozu wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w terminie od 4 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.”
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 371 000,00 zł brutto.
 
W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta.
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Czas podstawienia autobusu zastępczego
Warunki płatności
1
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o.,
ul. Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wlkp.
377 733,00 zł
do 30 minut
zgodnie
ze wzorem umowy
 
 
Termin wykonania zamówienia: od 4 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 764579-N-2020 z dnia 09.12.2020 r.
Gmina Międzyrzecz: Usługa dowozu wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w terminie od 4 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : Nie
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-09 14:59:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-09 15:00:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-31 09:10:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
569 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony