ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Świadczenie usług w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie MiędzyrzeczDrukuj informację Zamówienie publiczne: Świadczenie usług w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzecz

Szczegóły informacji

Świadczenie usług w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzecz

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr TED: 2020/S 250-626540

Termin składania ofert / wniosków: 2021-12-01 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-12-01 11:15:00

Ogłoszono dnia: 2020-12-23 przez

Treść:

Polska-Międzyrzecz: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2020/S 250-626540
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
Podstawa prawna:
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Sekcja I: Właściwy organ
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Międzyrzecz
Krajowy numer identyfikacyjny: WRG.271.9.2020
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Międzyrzecz
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-300
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl
Tel.: +48 957426930
Faks: +48 957426979
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzecz
II.1.2)Główny kod CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
 
Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
Inne usługi transportowe
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Międzyrzecz
II.2.4)Opis zamówienia:
Świadczenie usług w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzecz.
(charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)
II.2.7)Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia
Początek: 01/01/2022
Okres w miesiącach: 12
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
Procedura przetargowa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje dodatkowe:
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/12/2020

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony