ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.22.2020 - Usługa oświetlenia od zmierzchu do świtu miejsc publicznych, ulic, placów, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich na terenie gminy Międzyrzecz w 2021 r., z uwzględnieniem działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz kosztów związanych z usługą oświetlenDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.22.2020 - Usługa oświetlenia od zmierzchu do świtu miejsc publicznych, ulic, placów, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich na terenie gminy Międzyrzecz w 2021 r., z uwzględnieniem działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz kosztów związanych z usługą oświetlen

Szczegóły informacji

WRG.271.22.2020 - Usługa oświetlenia od zmierzchu do świtu miejsc publicznych, ulic, placów, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich na terenie gminy Międzyrzecz w 2021 r., z uwzględnieniem działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz kosztów związanych z usługą oświetlen

Status: rozstrzygnięty

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Nr UZP: 510410209-N-2021

Ogłoszono dnia: 2021-01-29 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Ogłoszenie nr 510410209-N-2021 z dnia 29.01.2021 r.
Gmina Międzyrzecz: Usługa oświetlenia od zmierzchu do świtu miejsc publicznych, ulic, placów, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich na terenie gminy Międzyrzecz w 2021 r., z uwzględnieniem działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz kosztów związanych z usługą oświetlenia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa oświetlenia od zmierzchu do świtu miejsc publicznych, ulic, placów, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich na terenie gminy Międzyrzecz w 2021 r., z uwzględnieniem działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz kosztów związanych z usługą oświetlenia
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.22.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Usługa oświetlenia od zmierzchu do świtu miejsc publicznych, ulic, placów, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich na terenie gminy Międzyrzecz w 2021 r., z uwzględnieniem działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz kosztów związanych z usługą oświetlenia
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 405859.92
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Enea Oświetlenie Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ku Słońcu 34
Kod pocztowy: 71-080
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 499527.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 499527.12
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 499527.12
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Gmina Międzyrzecz jest zobowiązana do oświetlenia dróg na swoim terenie. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833) do zadań własnych Gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i paliwa gazowe należy między innymi finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy: ulic, placów, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich, dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przebiegających w granicach terenu zabudowy, części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, wymagających odrębnego oświetlenia (przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów, stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej). Art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo energetyczne jest rozwinięciem ogólnego przepisu, zawartego w art. 7 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.). Zadanie to realizowane jest poprzez finansowanie kosztów: zużycia energii elektrycznej, dystrybucji energii elektrycznej do urządzeń oświetleniowych i utrzymania urządzeń oświetleniowych. Koszty zużycia energii elektrycznej Gmina pokrywa na podstawie umowy zawartej z podmiotem, wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Koszty dystrybucji energii elektrycznej do urządzeń oświetleniowych Gmina pokrywa na podstawie umowy zawartej z właścicielem sieci (tj. linii napowietrznych i linii kablowych) – Enea Operator Sp. z o.o. Kolejnym zadaniem własnym Gminy w zakresie energii elektrycznej jest obowiązek narzucony art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo energetyczne („planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy”). Z uwagi na fakt, że oprawy stanowiące majątek Gminy są urządzeniami stosunkowo nowymi – nie wymagają pilnej wymiany. Problemem jest natomiast stan urządzeń oświetleniowych własności Enea Oświetlenie Sp. z o.o. W związku z tym strony ustaliły, że właściciel urządzeń zacznie je stopniowo wymieniać na nowe i energooszczędne oprawy sodowe, w zamian otrzymując od Gminy zwrot poniesionych nakładów w postaci zwiększonej stawki za bieżące utrzymanie części opraw na terenie gminy Międzyrzecz. Pozwoli to uzyskać lepszą jakość oświetlenia (zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa), redukcję emisji substancji szkodliwych dla środowiska (m.in. CO2, pyłów CO, SO2), zmniejszyć energochłonność, a tym samym zapotrzebowanie na energię elektryczną (mniejszy przesył i zużycie), co w rezultacie doprowadzi do obniżenia rachunków. Koszt wymiany urządzeń zwiększy cenę usługi oświetlenia w roku bieżącym, a jednocześnie zmniejszy cenę tej usługi w latach następnych. Przesłanki do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki wynikają z treści art. 67 ust. 1 pkt 1 lit „a” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ Enea Oświetlenie Sp. z o.o. jest właścicielem około 63,95% opraw oświetleniowych w naszej gminie. W związku z tym należy stwierdzić, że jedynym wykonawcą przedmiotowej usługi może być Enea Oświetlenie Sp. z o.o.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-29 13:01:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-29 13:03:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-29 13:03:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
500 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony