ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRPG.271.8.2014 - REMONT I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102151F W MIEJSCOWOŚCI MIĘDZYRZECZ UL. WASZKIEWICZA - etap III od km 1+850,0 do km 2+051,0Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRPG.271.8.2014 - REMONT I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102151F W MIEJSCOWOŚCI MIĘDZYRZECZ UL. WASZKIEWICZA - etap III od km 1+850,0 do km 2+051,0

Szczegóły informacji

WRPG.271.8.2014 - REMONT I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102151F W MIEJSCOWOŚCI MIĘDZYRZECZ UL. WASZKIEWICZA - etap III od km 1+850,0 do km 2+051,0

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 136000-2014

Termin składania ofert / wniosków: 2014-05-12 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2014-05-12 09:30:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz pok. 201 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2014-04-22 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz: REMONT I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102151F W MIEJSCOWOŚCI MIĘDZYRZECZ UL. WASZKIEWICZA - etap III od km 1+850,0 do km 2+051,0
Numer ogłoszenia: 168834 - 2014; data zamieszczenia: 20.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 136000 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102151F W MIEJSCOWOŚCI MIĘDZYRZECZ UL. WASZKIEWICZA - etap III od km 1+850,0 do km 2+051,0.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa drogi gminnej nr 102151F ul. Waszkiewicza na odcinku od wyremontowanego w 2012 r. mostu przez rzekę Obrę do skrzyżowania z ul. Młyńską oraz z ul. 30go Stycznia (włącznie ze skrzyżowaniem - km 1+850,0 do km 2+051,0) w Międzyrzeczu. Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje swym zakresem pełnobranżowe prowadzenie robót tj. sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, roboty drogowe.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.23.13.00-8, 45.23.24.40-8, 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1, 45.23.21.30-2, 45.31.61.10-9, 45.31.62.13-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • BRUBET Ryszard Winnicki, ul. Łąkowa 2, 66-300 Międzyrzecz , kraj/woj. lubuskie.
 • Infrakom Sp. z o.o., ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1663105,63 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 2447700,00
 • Oferta z najniższą ceną: 2447700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2447700,00
 • Waluta: PLN.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 12.05.2014 r.
WRPG.271.8.2014                                                                                                                     
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „REMONT I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102151F W MIEJSCOWOŚCI MIĘDZYRZECZ UL. WASZKIEWICZA - etap III od km 1+850,0 do km 2+051,0”
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                                   UL. RYNEK 1
                                                   66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7420228
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
BRUBET Ryszard Winnicki, ul. Łąkowa 2, 66-300 Międzyrzecz – lider konsorcjum, Infrakom Sp. z o.o., ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan – partner konsorcjum.
Oferta nr 1 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jej wartość, po zwiększeniu środków na realizację zamówienia przez zamawiającego, nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę.
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 1 wykonawca.
Ocenie podlegała 1 oferta, która otrzymała następującą ocenę:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Punktacja
1
BRUBET Ryszard Winnicki, ul. Łąkowa 2, 66-300 Międzyrzecz – lider konsorcjum, Infrakom Sp. z o.o.,
ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan – partner konsorcjum.
2 447 700,00 zł
100
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 07.05.2014 r.  
 
Wykonawcy biorący udział w zamówieniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ. Odpowiedzi zostały zamieszczone poniżej w załącznikach.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 30.04.2014 r.
 
Wykonawcy biorący udział w zamówieniu
 
Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 1. Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, pokój 201 (sekretariat) w terminie do dnia 12.05.2014 r. do godz. 9:00. Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 12.05.2014 r. do godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miejskim
  w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, pokój 202.
 2. Pkt 21 ust. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 12.05.2014 r., do godz. 09:00”.
Z uwagi na fakt, że zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer ogłoszenia: 147274 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 136000 - 2014 data 22.04.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, fax. 95 7426979.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
 • W ogłoszeniu jest: 2) wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 07.05.2014 r., do godz. 09:00.
 • W ogłoszeniu powinno być: 2) wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 12.05.2014 r., do godz. 09:00.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz pok. 201 (sekretariat).
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.05.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz pok. 201 (sekretariat).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz: REMONT I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102151F W MIEJSCOWOŚCI MIĘDZYRZECZ UL. WASZKIEWICZA - etap III od km 1+850,0 do km 2+051,0
Numer ogłoszenia: 136000 - 2014; data zamieszczenia: 22.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz , ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyrzecz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102151F W MIEJSCOWOŚCI MIĘDZYRZECZ UL. WASZKIEWICZA - etap III od km 1+850,0 do km 2+051,0.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa drogi gminnej nr 102151F ul. Waszkiewicza na odcinku od wyremontowanego w 2012 r. mostu przez rzekę Obrę do skrzyżowania z ul. Młyńską oraz z ul. 30go Stycznia (włącznie ze skrzyżowaniem - km 1+850,0 do km 2+051,0) w Międzyrzeczu. Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje swym zakresem pełnobranżowe prowadzenie robót tj. sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, roboty drogowe. Zakres robót obejmuje: a) Wykonanie remontu i przebudowy nawierzchni drogi ul. Waszkiewicza od km 1+850,0 do km 2+051,0 (dł. ok. 201 mb), b) Wykonanie remontu nawierzchni jezdni ul. Wesołej - materiał inwestora (kostka granitowa), c) Wykonanie przebudowy i budowy chodników przy ul. Waszkiewicza, d) Wykonanie remontu skrzyżowań z drogami bocznymi w zakresie nawierzchni jezdni i chodników, e) Wykonanie dowiązań z istniejącymi nawierzchniami w obrębie przebudowywanych skrzyżowań zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, f) Wykonanie oświetlenia w ciągu ulicy Waszkiewicza (10 szt. słupów oświetleniowych). Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż słupy oświetleniowe w ilości 8 szt. usytuowane na moście przez rzekę Obrę zostały wymienione w roku 2012 i nie wchodzą w przedmiot zamówienia. g) Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ciągu ulicy Waszkiewicza na odcinku od wylotu fi 400 mm nr 4 (rz. Obra) do wpustu kanalizacji deszczowej nr W-47 włącznie - łącznie z separatorami substancji ropopochodnych, h) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego rozbudowywanych ulic oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego - zgodnie z załączonym projektem stałej organizacji ruchu, i) Wykonanie oznakowania czasowej organizacji ruchu zgodnie z załączonym projektem organizacji ruchu na czas robót, j) Na wysokości od km 1 + 975 do km 2 + 012 (ok. 37,0 mb) przewidziany jest do wykonania murek oporowy z kostki granitowej. W cenie ofertowej należy uwzględnić, iż przedmiotową kostkę zapewni inwestor. k) Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami w ciągu ul. Waszkiewicza na odcinku od istn. studni usytuowanej na wysokości mostu przez rzekę Obrę do studni nr Ks 54 (włącznie ze studnią - studnia rozprężna) - ul. Waszkiewicza - ponadto należy skalkulować odtworzenie nawierzchni drogi w miejscu ułożenia kanalizacji sanitarnej, l) Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, hydrantami w ciągu ul. Waszkiewicza na odcinku od węzła nr 66 zlokalizowanego przy moście przez rzekę Obrę (km 1+794,15) do węzła nr 48A (km 2 + 051,0) wraz z wpięciem w istniejącą sieć wodociągową - należy skalkulować odtworzenie nawierzchni drogi w miejscu ułożenia sieci wodociągowej. m) W cenie ofertowej należy również przewidzieć kamerowanie wykonanych sieci sanitarnych oraz deszczowych. UWAGA !!! Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie aby w miarę możliwości udostępnić mieszkańcom dojazdy do zlokalizowanych w obrębie przebudowywanej ulicy zakładów oraz budynków mieszkalnych. 2. Zakres objęty niniejszym zamówieniem określony został w projekcie branży drogowej jako etap IIIa. W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia m.in. koszty transportu materiałów i urobku, koszty pompowania wody z wykopów, geodezyjnego operatu powykonawczego, geodezyjnych pomiarów wykonanych elementów robót oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania zadania. Mapy powykonawcze należy popracować również w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików DXF. 3. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia robót budowlanych w terminie do 7 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy - protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi do 14 dni od daty podpisania umowy. W przypadku nie rozpoczęcia realizacji robót w wyżej wskazanym terminie wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary w wysokości 2.000 zł brutto za każdy dodatkowy dzień zwłoki w rozpoczęciu realizacji robót. 4. Z uwagi na uciążliwości komunikacyjne z jakimi wiąże się przedmiotowa inwestycja Zamawiający przewiduje realizacje przedmiotowego zadania w odcinkach, które należy wykonać w niżej określonych terminach: a) Odcinek I od km 1 + 850 do km 1 + 892,495 w terminie trzech tygodni (21 dni) licząc od dnia rozpoczęcia prowadzenia robót - należy pamiętać, iż termin rozpoczęcia robót wynosi maksymalnie 7 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy. Za niedotrzymanie terminu realizacji etapu I Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary w wysokości 4.000 zł brutto za każdy dzień zwłoki. b) Pozostałe odcinki Wykonawca winien realizować w oparciu o sporządzony przez siebie harmonogram oraz w terminach w nim ustalonych przy czym ostatni etap winien być zakończony nie później niż termin ostatecznego zakończenia przedmiotu zamówienia określony w umowie. 5. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ceny ofertowej. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego a także pokryje koszty napraw. 6. Z uwagi na fakt, iż teren budowy przylega bezpośrednio do zabudowy mieszkaniowo-usługowej, Wykonawca będzie realizował roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowo-usługowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W celu uniknięcia roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzację oraz ocenę stanu technicznego istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego jak również studni i dróg dojazdowych leżących w strefie wpływu drgań oraz innych skutków prowadzenia robót, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu który dokumentują. Jeden egzemplarz dokumentacji inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejącej zabudowy zlokalizowanej w sąsiedztwie pasa drogowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót. W strefach niekorzystnego wpływu prowadzonych robót Wykonawca winien prowadzić roboty tak aby skutki jego działalności nie wpłynęły na stan techniczny obiektów sąsiadujących z terenem budowy. W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest objąć monitoringiem wibracji budynki znajdujące się w odległości do 30 m od linii rozgraniczającej inwestycji w celu określenia wpływu budowy na budynki. Uszkodzenie budynków zlokalizowanych w odległości do 30 m od linii rozgraniczających w wyniku prowadzenia robót budowlanych stanowi ryzyko Wykonawcy. W związku z tym zakres monitoringu i sposób jego przeprowadzenia leżą po stronie Wykonawcy. Projekt monitoringu oddziaływania wibracji na budynki Wykonawca przedstawi inżynierowi do akceptacji. Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności dróg wewnętrznych. Jednakże ani inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w kontrakcie. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z roszczeniami odszkodowawczymi właścicieli istniejących nieruchomości w sąsiedztwie budowy, spowodowanymi jego działalnością, związaną z prowadzeniem robót budowlanych. W przypadku uszkodzeń układów drenarskich na działkach właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w obrębie prowadzonych robót Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na koszt własny. 7. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego istniejących dróg lokalnych znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu który dokumentują. Wykonawca podpisze dwustronne protokoły z zarządcami tych dróg. Jeden egzemplarz dokumentacji inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Po zakończeniu budowy Wykonawca ponownie sporządzi dokumentację inwentaryzacyjną i fotograficzną istniejących dróg według zasad opisanych powyżej i przekaże ją Zamawiającemu wraz z protokołami odbioru podpisanymi przez zarządcę drogi. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. 9. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych/ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu/robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. 10. Zamawiający wskaże miejsce składowania materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania takich jak m.in. kostka betonowa typu POLBRUK, kostka kamienna znajdująca się pod masą asfaltową obecnej jezdni i inne oraz urządzeń. Materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wbudowania należy przewieść na plac magazynowy spółek gminnych takich jak PUBR Międzyrzecz ul. Reymonta oraz MTBS Międzyrzecz ul. Krótka. W cenie ofertowej należy przewidzieć paletowanie oraz ofoliowanie przewożonych materiałów nadających się do ponownego wbudowania. Transport materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania odbywać się powinien w takich warunkach aby transportowany materiał nie uległ zniszczeniu bądź uszkodzeniu. Przewożony materiał w miejsce wskazane przez Zamawiającego należy zdać za pokwitowaniem w celu ilościowego rozliczenia Wykonawcy z materiałów rozbiórkowych nadających się do wbudowania. 11. Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta. 12. Z uwagi na realizację przedmiotowe inwestycji w obrębie terenów podlegających ochronie konserwatorskiej, Zamawiający powoła nadzór archeologiczny. 13. Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem należy prowadzić zgodnie i w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej przez Gorzowską Inżynierską Firmę Konsultingową InterPROJEKT. 14. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych, równoważnych dla określonych w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia. 15. Biorąc pod uwagę głębokość prowadzonych wykopów należy liczyć się z występowaniem wody gruntowej. W związku z powyższym może zachodzić konieczność wykonania odwodnienia wykopów na całej ich długości. Fakt ten Wykonawca ma obowiązek przewidzieć w swojej ofercie cenowej. W celu właściwego rozeznania panujących warunków gruntowo-wodnych do SIWZ załączono badania geologiczne. 16. Z uwagi na termin realizacji przedmiotu zamówienia oraz stopnia jego skomplikowania roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawca zobligowany jest prowadzić dwu zmianowo. Prowadzenie robót w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do piątku co najmniej w godzinach od 6.00 do 20.00 a w razie potrzeb technologicznych organizacyjnych i w razie zagrożenia niedotrzymania terminów określonych w umowie i harmonogramie w dodatkowo wydłużonym czasie pracy i w dni wolne od pracy informując Zamawiającego i Inżyniera o tym wydłużonym czasie pracy z wyprzedzeniem. 17. UWAGA !!! Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z projektem oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. Zamawiający do niniejszej specyfikacji załączył przedmiar robót, który stanowi jedynie pomoc dla potencjalnych wykonawców przy sporządzeniu oferty cenowej. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia oferty cenowej na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz SIWZ. 18. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692) średni kurs złotego w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249 zł. 19. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli 3-letniej gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia oraz zobowiązuje się do zapewnienia pełnej funkcjonalności całości przedmiotu zamówienia poprzez bezpłatne usuwanie usterek w zakresie udzielonej przez siebie gwarancji.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.23.13.00-8, 45.23.24.40-8, 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1, 45.23.21.30-2, 45.31.61.10-9, 45.31.62.13-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy pzp w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 - tekst jednolity z późn. zm.); 2) wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 07.05.2014 r., do godz. 09:00 Uwaga: 3) w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; c) kwotę gwarancji lub poręczenia; d) termin ważności gwarancji lub poręczenia; e) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 4) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty w osobnej koszulce - nie bindować i nie zszywać z ofertą, kserokopię zaś poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty w sposób trwały (zszyta bindowana itp.). 5) wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w ppkt 2) terminu znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. 6) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 z dopiskiem - Wadium - REMONT I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102151F UL. WASZKIEWICZA - etap III. 7) wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8) Zamawiający zwraca wadium: a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 11; b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; c) niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 9) Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego; 10) w przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skierowane zostanie jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu robót zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca musi wykazać, że posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 1) jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie ulicy co najmniej jednojezdniowej klasy co najmniej Z o długości nie mniejszej niż 500 m wraz z kanalizacją deszczową oraz; 2) jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie, kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o długości minimum 500 m oraz; 3) jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie oświetlenia drogowego w terenie miejskim o długości minimum 500 m oraz; 4) jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej w terenie miejskim o długości minimum 500 m potwierdzonych dowodami wydanymi przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1 SIWZ również w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie w ww. zakresach (z zachowaniem ich wartości), jeżeli były realizowane w ramach jednego zadania (wykonawca wówczas w załączniku nr 5 musi wyszczególnić ww. zakresy robót)
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 - tekst jednolity z późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane w następujących specjalnościach: 1) Kierownik budowy - uprawnienia budowlane branży sanitarnej bez ograniczeń oraz minimum trzy letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy; 2) Kierownik robót branży elektrycznej - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 3) Kierownik robót branży drogowej - w specjalności drogowej. Uwaga: Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W wykazie należy ująć jedynie roboty, o których mowa w pkt 5.1.1. SIWZ;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1)wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ 2)pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp 3)pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku: a) zmiany w zakresie świadczenia w przypadku rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania, b) zmiany w sposobie spełnienia świadczenia w przypadku: - konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w przypadkach będących następstwem usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, - zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, może nastąpić, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, - zmiany w zakresie realizacji inwestycji które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania z przyczyn technicznych a polegających na obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia zastosowania rozwiązań zastępczych lub równoważnych, wykonania dodatkowych prac projektowych lub też w sytuacji kiedy w/w rozwiązania okażą się bardziej korzystne dla interesu publicznego. Zmiana zakresu prac określona w SIWZ jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami wymaganiami technicznymi oraz normami prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w sposób zgodny z SIWZ, - zmiany z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych umożliwiających zmianę sposobu wykonania przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania techniczne lub projektowe z korzyścią dla interesu publicznego. c) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej części, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku: - nieterminowego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy, - opóźnienia w dokonywaniu odbiorów z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, - usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli usunięcia wad lub konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej ma wpływ na termin wykonania umowy, - zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą umową, - gdy Zamawiający poleci Wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu umowy,- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków uniemożliwiających wykonywanie robót, kolizji z sieciami infrastruktury nieprzewidzianej w dokumentacji projektowej, - niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów. Warunki zmiany: - wpis w dzienniku budowy Inżyniera Kontraktu lub przedstawiciela Zamawiającego o braku możliwości prowadzenia robót budowlanych z uwagi na złe warunki atmosferyczne, - z powodu siły wyższej, których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Inżyniera Kontraktu i zostało zaakceptowane przez Zamawiającego, - zmiany w zakresie terminów realizacji inwestycji, w tym terminów pośrednich, niezależnych od stron umowy m.in. o czas dokonania niezbędnych uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, wydania decyzji lub pozwoleń ponad okresy wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego. Zmiana terminu określonego w umowie jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym aby Wykonawca po ustaniu przeszkód mógł wykonać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z SIWZ, - zmian w zakresie realizacji inwestycji z przyczyn technicznych które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania w tym przede wszystkim w zakresie niezinwentaryzowanego mienia odkryć archeologicznych i podobnych przeszkód które zostały ujawnione podczas wykonywania prac. Zmiana zakresu zamówienia określonego w SIWZ jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać przedmiot umowy w sposób zgodny z SIWZ, - działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. d) zmiany wynagrodzenia w przypadku: - nadzwyczajnej zmiany stosunków przez co spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby Wykonawcy rażącą stratą czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy poprzez zmianę sposobu jej wykonania lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, opierając się na zasadach współżycia społecznego interesów Zamawiającego i Wykonawcy. Przy czym zmiana umowy dopuszczalna jest tylko w zakresie usunięcia rażącej straty jaką poniósłby Wykonawca w związku z wykonaniem zamówienia, - zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia co w konsekwencji prowadzić może do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, gdy zmiana taka jest korzystna dla interesu publicznego, podstawą obliczenia wartości robót stanowić będzie kosztorys ofertowy, - ustawowej zmiany stawki podatku VAT, - zlecenia wykonania robót zamiennych będących następstwem usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, o różnicę pomiędzy wartością robót zamiennych a wartością robót, które nie będą wykonywane - podstawą obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Wykonawca przyjmie ceny materiałów wg cen zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów lecz nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym wykonywane są roboty, e) zmiany podwykonawców, f) zmiany wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych części przedmiotu umowy, które będą realizowane przy udziale podwykonawców. 2. W przypadku, gdy dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1 wymaga zmiany dokumentacji projektowej, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.miedzyrzecz.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz pok. 201 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-22 13:14:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-22 13:26:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-05-20 08:56:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1926 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony