ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRPG.271.13.2014 - Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Międzyrzecz w roku szkolnym 2014/2015Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRPG.271.13.2014 - Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Międzyrzecz w roku szkolnym 2014/2015

Szczegóły informacji

WRPG.271.13.2014 - Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Międzyrzecz w roku szkolnym 2014/2015

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 258172 - 2014

Termin składania ofert / wniosków: 2014-08-11 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2014-08-11 09:30:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, pok. 201 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2014-08-01 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Międzyrzecz w roku szkolnym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 291268 - 2014; data zamieszczenia: 02.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 258172 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Międzyrzecz w roku szkolnym 2014/2015.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Międzyrzecz w roku szkolnym 2014/2015, które obejmuje: 1) Wykonywanie transportem własnym z wykorzystaniem autobusu stanowiącego własność Zleceniodawcy codziennego przewozu uczniów na terenie Gminy Międzyrzecz w roku szkolnym 2014/2015 wraz z opieką nad przewożonymi. Dowóz odbywa się na trasie z domu do szkoły i z powrotem we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2014/2015. Dowożeniem objęte będą dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Międzyrzecz i uczęszczające do oddziałów zerowych, szkół podstawowych i gimnazjów. Usługa obejmuje przejazdy pomiędzy miejscowościami: Bobowicko, Bukowiec, Gorzyca, Kalsko, Kaława, Kęszyca, Kęszyca Kolonia, Kęszyca Leśna, Kuligowo, Kursko, Kuźnik, Kwiecie, Lubosinek, Marianowo, Nietoperek, Pieski, Pniewo, Rojewo, Skoki, Szumiąca, Wysoka, Wyszanowo, Żółwin. Usługa może być realizowana na biletach miesięcznych szkolnych. 2) Przyjęcie do eksploatacji autobusu stanowiącego własność Zamawiającego. Za najem autobusu, Wykonawca wnosić będzie miesięczny czynsz najmu na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0, 60.11.20.00-6, 60.17.20.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o., ul. Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 369407,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 389923,20
 • Oferta z najniższą ceną: 389923,20 / Oferta z najwyższą ceną: 389923,20
 • Waluta: PLN.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 12.08.2014 r.
WRPG.271.13.2014                                                                                                                  
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Międzyrzecz w roku szkolnym 2014/2015”.
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                                   UL. RYNEK 1
                                                   66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7420228
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o., ul. Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wlkp.
Oferta nr 1 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jej cena nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę.
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 1 wykonawca.
Ocenie podlegały 1 oferta, które otrzymała następującą ocenę:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Punktacja
1
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o., ul. Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wlkp.
389.923,20 zł
100,00
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Międzyrzecz: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Międzyrzecz w roku szkolnym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 258172 - 2014; data zamieszczenia: 01.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz , ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyrzecz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Międzyrzecz w roku szkolnym 2014/2015.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Międzyrzecz w roku szkolnym 2014/2015, które obejmuje: 1) Wykonywanie transportem własnym z wykorzystaniem autobusu stanowiącego własność Zleceniodawcy codziennego przewozu uczniów na terenie Gminy Międzyrzecz w roku szkolnym 2014/2015 wraz z opieką nad przewożonymi. Dowóz odbywa się na trasie z domu do szkoły i z powrotem we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2014/2015. Dowożeniem objęte będą dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Międzyrzecz i uczęszczające do oddziałów zerowych, szkół podstawowych i gimnazjów. Usługa obejmuje przejazdy pomiędzy miejscowościami: Bobowicko, Bukowiec, Gorzyca, Kalsko, Kaława, Kęszyca, Kęszyca Kolonia, Kęszyca Leśna, Kuligowo, Kursko, Kuźnik, Kwiecie, Lubosinek, Marianowo, Nietoperek, Pieski, Pniewo, Rojewo, Skoki, Szumiąca, Wysoka, Wyszanowo, Żółwin. Usługa może być realizowana na biletach miesięcznych szkolnych. 2) Przyjęcie do eksploatacji autobusu stanowiącego własność Zamawiającego. Za najem autobusu, Wykonawca wnosić będzie miesięczny czynsz najmu na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Przed przystąpieniem do realizacji usługi WYKONAWCA ustali optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych kursów mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży i z uwzględnieniem następujących założeń: Dziecko powinno być dowiezione do szkoły, w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez nie o czasie zajęć lekcyjnych i odwiezione po ich zakończeniu. Tygodniowy rozkład jazdy (szczegółowe godziny kursów) ustali WYKONAWCA z dyrektorami szkół.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0, 60.11.20.00-6, 60.17.20.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.06.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 5000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy pzp w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 - tekst jednolity z późn. zm.); 2) wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 11.08.2014 r., do godz. 09:00; 3) w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; c) kwotę gwarancji lub poręczenia; d) termin ważności gwarancji lub poręczenia; e) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 4) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty w osobnej koszulce - nie bindować i nie zszywać z ofertą, kserokopię zaś poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty w sposób trwały (zszyta bindowana itp.); 5) wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w ppkt 2) terminu znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego; 6) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 z dopiskiem - Wadium - Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Międzyrzecz w roku szkolnym 2014/2015; 7) wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym; 8) Zamawiający zwraca wadium: a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 11; b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; c) niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 9) Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego; 10) w przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skierowane zostanie jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą; 11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 25 ust. 1 ustawy pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, albo b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonej kopii aktualnej licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego wykazu realizacji w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych następujących usług: minimum 3 usługi, dotyczące przewozu osób o wartości minimum 300 000 zł brutto każda, potwierdzonych dowodami, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia. Wykonawca musi dysponować co najmniej 15 autobusami o liczbie miejsc siedzących nie mniej niż 40 każdy, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zasad ich niezbędnego wyposażenia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca musi dysponować co najmniej 15 osobami posiadającymi uprawnienia - prawo jazdy i świadectwo kwalifikacji do kierowania pojazdem odpowiedniej kategorii lub (zamiast świadectwa kwalifikacji) ukończony odpowiedni kurs dokształcający dla kierowców przewożących osoby wraz z ważnymi orzeczeniami lekarza medycyny pracy i psychologa.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W wykazie należy ująć jedynie usługi, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ, 2) pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, 3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Strony przewidują warunki zmiany przedmiotu wykonania umowy (np. zmiana liczby dowożonych uczniów do szkół, zmiana tras przejazdu). Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.miedzyrzecz.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, pok.201 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-08-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-08-01 13:36:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-08-01 13:38:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-09-02 11:52:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1295 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony