ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRPG.271.16.2014 - Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy MiędzyrzeczDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRPG.271.16.2014 - Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Międzyrzecz

Szczegóły informacji

WRPG.271.16.2014 - Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Międzyrzecz

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 296366 - 2014

Termin składania ofert / wniosków: 2014-09-15 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2014-09-15 10:30:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, pok. 201 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2014-09-05 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz: Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Międzyrzecz
Numer ogłoszenia: 356676 - 2014; data zamieszczenia: 27.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 296366 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Międzyrzecz.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Międzyrzecz zgodnie z wytycznymi oraz zaleceniami dotyczącymi konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 2/PO IiŚ/9.3/2013 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej. 1.1.Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem: - Utworzenie bazy danych; - Sporządzenie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Międzyrzecz; - Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania PGN na środowisko wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko; - Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostki samorządu terytorialnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 7 do SIWZ. 1.2. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu wykonywanych usług z zastosowaniem prawa opcji o którym mowa w Art. 34 ust 5 Pzp. 1) Prawo opcji polega na realizacji zakresu czynności określonych w pkt 3.1.1 tiret trzecie (3) - szerzej opisany w pkt IV Załącznika nr 7 do SIWZ dotyczący przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania PGN na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko. 2) Uruchomienie prawa opcji uzależnione jest od wynikającej z opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania PGN na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko. 3) Minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany dotyczy pozostałych czynności określonych w Załączniku nr 7 do SIWZ. 4) Przypadek gdy w wyniku uzyskanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie będzie konieczne przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania PGN na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, a więc nie będzie konieczności uruchomienia prawa opcji, nie może stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.72.00.00-0, 71.24.00.00-2, 80.00.00.00-4, 48.60.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie współfinansowane w ramach PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • AT GROUP S.A., ul. Główna 5, 42-693 Krupski Młyn, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43170,73 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 41820,00
 • Oferta z najniższą ceną: 35000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 85977,00
 • Waluta: PLN.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WRPG.271.16.2014                                                                                                                  
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Międzyrzecz”
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                                   UL. RYNEK 1
                                                   66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7420228
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
AT GROUP S.A., ul. Główna 5, 42-693 Krupski Młyn
Oferta nr 4 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jej wartość po zwiększeniu środków w budżecie uchwałą Nr XLV/411/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30.09.2014 r. nie przekracza środków jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 7 ofert.
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 5 wykonawców.
Ocenie podlegało 5 ofert, które otrzymały następującą ocenę:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Punktacja
1
Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 14, 91-334 Łódź
51 000,00 zł
82,00
2
Energoekspert energia i ekologia Sp. z o.o.,
ul. Karłowicza 11a, 40-145 Katowice
85 977,00 zł
48,64
3
Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, ul. Rymera 3/4, 40-048 Katowice
67 650,00 zł
61,82
4
AT GROUP S.A., ul. Główna 5, 42-693 Krupski Młyn
41 820,00 zł
100,00
5
WESTMOR CONSULTING Urszula Wódkowska, ul. 1 Maja 1A, 87-704 Bądkowo
76 260,00 zł
-
6
Atmoterm S.A., ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole
75 000,00 zł
55,76
7
Argox Eco Energia Tomasz Jaremklewicz, ul. Obwodowa 11j, 03-532 Warszawa
35 000,00 zł
-
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 15.09.2014 r.
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na zadanie: Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Międzyrzecz.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę 17 500,00 zł.
Do upływu wyznaczonego terminu wpłynęło 7 ofert – zgodnie z poniższą tabelą:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
1
Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii sp. z o.o.,
ul. Kwidzyńska 14, 91-334 Łódź
51 000,00 zł
2
Energoekspert energia i ekologia Sp. z o.o., ul. Karłowicza 11a, 40-145 Katowice
85 977,00 zł
3
Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii,
ul. Rymera 3/4, 40-048 Katowice
67 650,00 zł
4
AT GROUP S.A., ul. Główna 5, 42-693 Krupski Młyn
41 820,00 zł
5
WESTMOR CONSULTING Urszula Wódkowska, ul. 1 Maja 1A,
87-704 Bądkowo
76 260,00 zł
6
Atmoterm S.A., ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole
75 000,00 zł
7
Argox Eco Energia Tomasz Jaremklewicz, ul. Obwodowa 11j,
03-532 Warszawa
35 000,00 zł
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 12.09.2014 r.  
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ. Odpowiedź została zamieszczona poniżej w załącznikach.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz: Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Międzyrzecz
Numer ogłoszenia: 296366 - 2014; data zamieszczenia: 05.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz , ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyrzecz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Międzyrzecz.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Międzyrzecz zgodnie z wytycznymi oraz zaleceniami dotyczącymi konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 2/PO IiŚ/9.3/2013 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej. 1.1.Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem: - Utworzenie bazy danych; - Sporządzenie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Międzyrzecz; - Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania PGN na środowisko wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko; - Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostki samorządu terytorialnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 7 do SIWZ. 1.2. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu wykonywanych usług z zastosowaniem prawa opcji o którym mowa w Art. 34 ust 5 Pzp. 1) Prawo opcji polega na realizacji zakresu czynności określonych w pkt 3.1.1 tiret trzecie (3) - szerzej opisany w pkt IV Załącznika nr 7 do SIWZ dotyczący przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania PGN na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko. 2) Uruchomienie prawa opcji uzależnione jest od wynikającej z opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania PGN na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko. 3) Minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany dotyczy pozostałych czynności określonych w Załączniku nr 7 do SIWZ. 4) Przypadek gdy w wyniku uzyskanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie będzie konieczne przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania PGN na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, a więc nie będzie konieczności uruchomienia prawa opcji, nie może stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.72.00.00-0, 71.24.00.00-2, 80.00.00.00-4, 48.60.00.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych następujących usług:co najmniej jednego zamówienia polegającego na opracowaniu przynajmniej jednego z poniższych dokumentów - Plan gospodarki niskoemisyjnej - Plan działań na rzecz zrównoważonej energii SEAP - Program zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii - Projekt/Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta - Program ograniczenia/likwidacji niskiej emisji - Programu ochrony powietrza oraz b) co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko dla jednego z dokumentów wymienionych w pkt a).
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Należy wykazać jedynie usługi, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ, 2) pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, 3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.1 zmiana warunków wykonania umowy będąca konsekwencją wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia: a) w przypadku niezawinionego przez Wykonawcę przedłużenia się procedur administracyjnych, na etapie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnień; b) konieczność dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa, mających wpływ na wykonywanie przedmiotu zamówienia 1.2. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 1 termin wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia ich wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 1.3. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej w pkt 1 ppkt b) odpowiednie zapisy umowne zostaną dostosowane do obowiązujących przepisów prawa. 2. Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.miedzyrzecz.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, pok.201 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane w ramach PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-05 13:09:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-05 13:16:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-27 14:51:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4123 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony