ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRPG.271.17.2014 - Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymania ich w należytym stanie oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z tych nieruchomości w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r. Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRPG.271.17.2014 - Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymania ich w należytym stanie oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z tych nieruchomości w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

Szczegóły informacji

WRPG.271.17.2014 - Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymania ich w należytym stanie oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z tych nieruchomości w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr TED: 2014/S 173-306634

Termin składania ofert / wniosków: 2014-10-20 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2014-10-20 09:30:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, pok. 201 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2014-09-05 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz, 18.12.2014 r.
 
Informujemy, że w dniu 18.12.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Dz. Urz. UE pod nr 2014/S 244-430413
Opublikowane ogłoszenie zamieszczono w zakładce "pliki do pobrania"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymania ich w należytym stanie oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z tych nieruchomości w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.”
 
Nazwa zamawiającego:
GMINA MIĘDZYRZECZ
UL. RYNEK 1
66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELEFON 095 7426930    FAX 095 7420228
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
 
Veolia Usługi dla Środowiska S.A.
Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Podmiejska 19, 66-400 Gorzów Wlkp.
Oferta nr 3 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jej cena nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania, gdyż zamawiający dokonał zwiększenia kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Cena brutto oferty: 4 702 320,00 zł
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 3 wykonawców.
Ocenie podlegały 3 oferty, które otrzymały następującą ocenę:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Punktacja
1
Tonsmeier Zachód Sp. z o.o., ul. Szosa Bytomska 1,
67-100 Kiełcz
5 281 200,00 zł
89,04
2
TRANS-FORMACJA Marcin Wijatyk, ul. Słoneczna 17, 66-213 Ołobok
4 665 600,00 zł
-
3
Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Podmiejska 19, 66-400 Gorzów Wlkp.
4 702 320,00 zł
100
4
Konsorcjum: Lider: PPHU „NIEWIADOMSKI” Sp. z o.o. ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz i Partner: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LS-PLUS” Sp. z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska
5 054 400,00 zł
93,03
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 10.10.2014 r.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły pytania do treści SIWZ. Odpowiedzi zostały zamieszczone poniżej w załącznikach.
Ponadto Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
SIWZ. Pkt 3.1.9.2) SIWZ oraz § 1 ust. 11 pkt. 2 projektu umowy otrzymują brzmienie:
„w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego informacji o lokalizacji nowej nieruchomości zamieszkałej, oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (w budynkach jednorodzinnych będą to 2 pojemniki sztywne jeden na odpady zmieszane i drugi na odpady ulegające biodegradacji oraz worki, natomiast w budynkach wielorodzinnych będą to pojemniki bądź kontenery – ważne aby były odpowiednio opisane i w odpowiednim kolorze). W przypadku pojemników jednorazowego użytku (worków) Wykonawca dostarcza je właścicielom nieruchomości w dniach odbioru poszczególnych frakcji odpadów w nich gromadzonych, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków.
Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady ulegające biodegradacji będą się odbywały raz na pół roku, natomiast na odpady zmieszane i pozostałe selektywne raz na rok, według ustalonego harmonogramu przygotowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany na czyste lub umycia i dezynfekcji pojemników w indywidualnych przypadkach, z tym że ilość zgłoszeń w trakcie trwania umowy nie może przekroczyć 30.
Wielkość pojemnika powinna odpowiadać liczbie osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz ilości wytwarzanych odpadów. Minimalne pojemności poszczególnych pojemników zostały określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz. Według danych z ostatnich miesięcy mieszkaniec gminy Międzyrzecz średnio wytwarza 21 kg odpadów zmieszanych miesięcznie. Zaleca się wyposażyć nieruchomości zamieszkałe w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych o pojemności nie mniejszej niż:
- na terenie miasta – 35 l/osobę,
- na terenie wiejskim z uwagi na odbiór odpadów raz na dwa tygodnie – 70 l/osobę.
Wykonawca winien uzgodnić z właścicielem ilość i wielkość pojemników do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów. Nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi Wykonawca wyposaża w odpowiednią ilość i rodzaj pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych także w sytuacji, gdy uzgodnienie z właścicielem nieruchomości ogranicza wyposażenie tej nieruchomości jedynie do pojemników do nieselektywnej zbiórki odpadów.”
 
Z uwagi na fakt, że zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy z Prawo zamówień publicznych przekazał drogą elektroniczną ogłoszenie dodatkowych informacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 10.09.2014 r.
Informujemy, że ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na stronie internetowej Zamawiającego udostępniona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 05.09.2014 r.
Informujemy, że w dniu 05.09.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i opublikowane ogłoszenie o zamówieniu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego po publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-05 13:41:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-05 13:41:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-18 11:07:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3136 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony