ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRPG.271.19.2014 - Utworzenie placu zabaw na działce nr 501/9 w Międzyrzeczu oraz zagospodarowanie placu zabaw w m. Nietoperek - gmina Międzyrzecz w trybie zaprojektuj - wybudujDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRPG.271.19.2014 - Utworzenie placu zabaw na działce nr 501/9 w Międzyrzeczu oraz zagospodarowanie placu zabaw w m. Nietoperek - gmina Międzyrzecz w trybie zaprojektuj - wybuduj

Szczegóły informacji

WRPG.271.19.2014 - Utworzenie placu zabaw na działce nr 501/9 w Międzyrzeczu oraz zagospodarowanie placu zabaw w m. Nietoperek - gmina Międzyrzecz w trybie zaprojektuj - wybuduj

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 312296 - 2014

Termin składania ofert / wniosków: 2014-10-06 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2014-10-06 09:30:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, pok. 201 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2014-09-19 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz: Utworzenie placu zabaw na działce nr 501/9 w Międzyrzeczu oraz zagospodarowanie placu zabaw w m. Nietoperek - gmina Międzyrzecz w trybie zaprojektuj - wybuduj
Numer ogłoszenia: 247193 - 2014; data zamieszczenia: 28.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 312296 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie placu zabaw na działce nr 501/9 w Międzyrzeczu oraz zagospodarowanie placu zabaw w m. Nietoperek - gmina Międzyrzecz w trybie zaprojektuj - wybuduj.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw w trybie zaprojektuj i wybuduj. 3.1. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą niżej wymienione zadania. 3.1.1 zadania 1 - utworzenie placu zabaw w Międzyrzeczu ul. Kopernika- działka gruntu o nr ewidencyjnym 501/9 obręb geodezyjny Międzyrzecz 2. 3.1.2 zadanie 2 - doposażenie placu zabaw w Nietoperku - działka gruntu o nr ewidencyjnym 106. 3.2. Zamówienie obejmuje zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych wraz z certyfikatami wydanymi przez jednostki certyfikujące posiadające akredytację PCA zgodnie z obowiązującymi normami serii PN-EN 1176 i PN-EN 1177, TUV, SUD zgodnie z wcześniej wykonaną własną (Wykonawcy) koncepcją zagospodarowania terenu na placach zabaw na terenach komunalnych Gminy Międzyrzecz oraz wykonaną własną (Wykonawcy) dokumentacją projektową, w związku z czym w skład przedmiotu zamówienia wchodzi: 3.2.1. wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym w ciągu do 2 tygodni od podpisania umowy koncepcji zagospodarowania terenu każdego z nowych i doposażonych placów zabaw z zachowaniem stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami - 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF osobno dla każdego placu zabaw; 3.2.2 na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji w ciągu do 2 tygodni sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF osobno dla każdego placu zabaw dla realizacji placów zabaw opisanych w pkt. 3.1.1 i 3.1.2, zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w imieniu Gminy Międzyrzecz na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej (Projektu Zagospodarowania Terenu) utworzenia i doposażenia placów zabaw do Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) oraz uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu w terminie krótszym niż 30 dni od daty zgłoszenia. Zamawiający przekaże Wykonawcy mapy do celów projektowych. 3.3 W skład przedmiotu zamówienia wchodzą ponadto niżej wymienione zadania. 1) Posadowienie nowych urządzeń zabawowych w gruncie - w fundamencie betonowym za pomocą stalowych ocynkowanych kotew - zgodnie ze sztuką budowlaną i wytycznymi Producenta. 2) Wydanie 36-miesięcznej gwarancji na dostarczone i zamontowane wyposażenie. 3) Wydanie powykonawczej deklaracji Wykonawcy o zgodności z normami wymienionymi w punkcie 3.2 dla każdego z zamontowanych urządzeń. 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 3.5. Wykonawca udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy licząc od następnego dnia od daty odbioru końcowego oraz rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy. 3.6. Wykonawca złoży wraz z ofertą karty techniczne urządzeń zabawowych potwierdzających zgodność z przedmiotem zamówienia (dokładny rysunek urządzenia, opis, parametry). 3.7. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia, ponieważ zamieszczone wycinki mapek nie uwzględniają złożoności terenów placów zabaw. 3.8. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej, która zawierać będzie łącznie cenę prac projektowych, robót budowlanych i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zadania zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i SIWZ, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia. 3.9.1. Ustalona wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. 3.9.2. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 3.9.3 Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje również: 1) organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe, 2) ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy, 3) zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP, 4) zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, 5) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, w terminie nie późniejszym niż termin odbioru przedmiotu zamówienia. 3.10 Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych, równoważnych określonych w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia. Podane parametry techniczne są parametrami minimalnymi. Dostarczone materiały nie mogą mieć parametrów gorszych niż opisane. Wszystkie nazwy własne należy traktować jako te lub równoważne.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 37.50.00.00-3, 37.53.51.00-8, 37.53.50.00-7, 71.22.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: PROW 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Inter-Flora sp. z o.o., ul. Grabskiego 22, 55-011 Siechnice, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 66595,98 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 77454,08
 • Oferta z najniższą ceną: 77454,08 / Oferta z najwyższą ceną: 77454,08
 • Waluta: PLN.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 21.10.2014 r.
WRPG.271.19.2014                                                                                                                  
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Utworzenie placu zabaw na działce nr 501/9 w Międzyrzeczu oraz zagospodarowanie placu zabaw w m. Nietoperek – gmina Międzyrzecz w trybie „zaprojektuj – wybuduj”
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                                   UL. RYNEK 1
                                                   66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7420228
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
Inter-Flora sp. z o.o., ul. Grabskiego 22, 55-011 Siechnice.
Oferta nr 1 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jej wartość, nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę.
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 1 wykonawca.
Ocenie podlegała 1 oferta, która otrzymała następującą ocenę:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Punktacja
1
Inter-Flora sp. z o.o., ul. Grabskiego 22, 55-011 Siechnice
77 454,08 zł
100
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz: Utworzenie placu zabaw na działce nr 501/9 w Międzyrzeczu oraz zagospodarowanie placu zabaw w m. Nietoperek - gmina Międzyrzecz w trybie zaprojektuj - wybuduj
Numer ogłoszenia: 312296 - 2014; data zamieszczenia: 19.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz , ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyrzecz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie placu zabaw na działce nr 501/9 w Międzyrzeczu oraz zagospodarowanie placu zabaw w m. Nietoperek - gmina Międzyrzecz w trybie zaprojektuj - wybuduj.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw w trybie zaprojektuj i wybuduj. 3.1. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą niżej wymienione zadania. 3.1.1 zadania 1 - utworzenie placu zabaw w Międzyrzeczu ul. Kopernika- działka gruntu o nr ewidencyjnym 501/9 obręb geodezyjny Międzyrzecz 2. 3.1.2 zadanie 2 - doposażenie placu zabaw w Nietoperku - działka gruntu o nr ewidencyjnym 106. 3.2. Zamówienie obejmuje zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych wraz z certyfikatami wydanymi przez jednostki certyfikujące posiadające akredytację PCA zgodnie z obowiązującymi normami serii PN-EN 1176 i PN-EN 1177, TUV, SUD zgodnie z wcześniej wykonaną własną (Wykonawcy) koncepcją zagospodarowania terenu na placach zabaw na terenach komunalnych Gminy Międzyrzecz oraz wykonaną własną (Wykonawcy) dokumentacją projektową, w związku z czym w skład przedmiotu zamówienia wchodzi: 3.2.1. wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym w ciągu do 2 tygodni od podpisania umowy koncepcji zagospodarowania terenu każdego z nowych i doposażonych placów zabaw z zachowaniem stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami - 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF osobno dla każdego placu zabaw; 3.2.2 na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji w ciągu do 2 tygodni sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF osobno dla każdego placu zabaw dla realizacji placów zabaw opisanych w pkt. 3.1.1 i 3.1.2, zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w imieniu Gminy Międzyrzecz na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej (Projektu Zagospodarowania Terenu) utworzenia i doposażenia placów zabaw do Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) oraz uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu w terminie krótszym niż 30 dni od daty zgłoszenia. Zamawiający przekaże Wykonawcy mapy do celów projektowych. 3.3 W skład przedmiotu zamówienia wchodzą ponadto niżej wymienione zadania. 1) Posadowienie nowych urządzeń zabawowych w gruncie - w fundamencie betonowym za pomocą stalowych ocynkowanych kotew - zgodnie ze sztuką budowlaną i wytycznymi Producenta. 2) Wydanie 36-miesięcznej gwarancji na dostarczone i zamontowane wyposażenie. 3) Wydanie powykonawczej deklaracji Wykonawcy o zgodności z normami wymienionymi w punkcie 3.2 dla każdego z zamontowanych urządzeń. 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 3.5. Wykonawca udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy licząc od następnego dnia od daty odbioru końcowego oraz rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy. 3.6. Wykonawca złoży wraz z ofertą karty techniczne urządzeń zabawowych potwierdzających zgodność z przedmiotem zamówienia (dokładny rysunek urządzenia, opis, parametry). 3.7. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia, ponieważ zamieszczone wycinki mapek nie uwzględniają złożoności terenów placów zabaw. 3.8. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej, która zawierać będzie łącznie cenę prac projektowych, robót budowlanych i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zadania zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i SIWZ, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia. 3.9.1. Ustalona wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. 3.9.2. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 3.9.3 Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje również: 1) organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe, 2) ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy, 3) zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP, 4) zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, 5) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, w terminie nie późniejszym niż termin odbioru przedmiotu zamówienia. 3.10 Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych, równoważnych określonych w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia. Podane parametry techniczne są parametrami minimalnymi. Dostarczone materiały nie mogą mieć parametrów gorszych niż opisane. Wszystkie nazwy własne należy traktować jako te lub równoważne.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 37.50.00.00-3, 37.53.51.00-8, 37.53.50.00-7, 71.22.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu robót zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień w zakresie montażu urządzeń zabawowych lub budowy placu zabaw na minimalną kwotę 50 000 zł brutto każde potwierdzonych dowodami wydanymi przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca winien wykazać, że dla wykonania zamówienia dysponuje 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 - tekst jednolity z późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane. Uwaga: Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W wykazie należy ująć wyłącznie roboty, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ; 2) pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp; 3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.miedzyrzecz.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz, pok. 201 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane w ramach PROW na lata 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-19 11:52:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-19 12:59:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-11-28 10:53:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1666 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony