ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRPG.271.20.2014 - Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy MiędzyrzeczDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRPG.271.20.2014 - Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Międzyrzecz

Szczegóły informacji

WRPG.271.20.2014 - Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Międzyrzecz

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 335700 - 2014

Termin składania ofert / wniosków: 2014-10-30 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2014-10-30 09:30:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, pok. 201

Ogłoszono dnia: 2014-10-09 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Międzyrzecz
Numer ogłoszenia: 390318 - 2014; data zamieszczenia: 27.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 335700 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Międzyrzecz.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2014 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 2. Podstawa - uchwała Nr XLII/369/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 3.Wysokość udzielanego kredytu do kwoty - 1 000 000,00 PLN. 4. Spłata kredytu - w miesięcznych ratach według harmonogramu, począwszy od miesiąca stycznia 2015 roku do września 2023 roku.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze, ul. Żeromskiego 2, 65-066 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 340157,13 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 206954,95
 • Oferta z najniższą ceną: 206954,95 / Oferta z najwyższą ceną: 260793,88
 • Waluta: PLN.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 07.11.2014 r.
WRPG.271.20.2014
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Międzyrzecz”
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                                   UL. RYNEK 1
                                                   66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7420228
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Regionalne Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze
ul. Żeromskiego 2, 65-066 Zielona Góra
Cena brutto oferty – 206 954,95 zł.
 
Oferta nr 2 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jej cena nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 2 wykonawców.
Ocenie podlegały 2  oferty, które otrzymały następującą ocenę:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena
Punktacja
1
Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz
ul. Waszkiewicza 24, 66-300 Międzyrzecz
260 793,88 zł
79,36
2
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Regionalne Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze, ul. Żeromskiego 2, 65-066 Zielona Góra
206 954,95 zł
100
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 24.10.2014 r.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły pytania do treści SIWZ. Odpowiedzi zostały zamieszczone poniżej w załącznikach.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 14.10.2014 r.
 
Wykonawcy biorący udział w zamówieniu
 
Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Z uwagi na fakt, że w załączniku nr 2 do SIWZ błędnie wskazano liczbę dni w miesiącach luty, kwiecień, czerwiec i wrzesień 2023 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej www.bip.miedzyrzecz.pl poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ – Tabela obliczenia ceny zamówienia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Międzyrzecz
Numer ogłoszenia: 335700 - 2014; data zamieszczenia: 09.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz , ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyrzecz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Międzyrzecz.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2014 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 3.2. Podstawa - uchwała Nr XLII/369/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 3.3. Szczegółowe warunki zamówienia: 3.3.1. Wysokość udzielanego kredytu do kwoty - 1 000 000,00 PLN. 3.3.2. Spłata kredytu - w miesięcznych ratach według harmonogramu, począwszy od miesiąca stycznia 2015 roku do września 2023 roku. 3.3.3. Możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez dodatkowych opłat, po zawiadomieniu Banku o planowanej przedterminowej spłacie z 7 - dniowym wyprzedzeniem. 3.3.4. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału - odsetki płatne od faktycznego zadłużenia. 3.3.5. Okres odsetkowy obejmuje okres jednego miesiąca kalendarzowego. 3.3.6. Spłata odsetek w okresach miesięcznych - do 15-go danego miesiąca, począwszy od następnego miesiąca po uruchomieniu transzy, na podstawie zawiadomień Banku o ich wysokości co najmniej 7 dni przed terminem ich wymagalności faxem lub drogą elektroniczną. 3.3.7. Spłata odsetek za wrzesień 2023 roku ma nastąpić razem z ostatnią ratą kredytu. 3.3.8. W przypadku, gdy dzień spłaty odsetek, przypadający na 15-go każdego miesiąca lub dzień spłaty, wynikający z harmonogramu spłaty kredytu, będzie dniem wolnym od pracy, odpowiednio odsetki bądź rata kapitałowa, wymagalne będą w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. 3.3.9. Zapłata prowizji od faktycznie wykorzystanej transzy następować będzie w dniu planowanego uruchomienia transzy kredytu (przed jego przelewem na rachunek wskazany przez gminę). 3.3.10. Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco. 3.3.11. Rozliczenia między Zamawiającym a Bankiem będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 3.3.12. Kredyt będzie oprocentowany wg zmiennej stawki procentowej WIBOR 1M powiększonej o marżę, która przez cały okres kredytowania nie może być zwiększona. Stawka WIBOR 1M na każdy okres odsetkowy usta¬lona będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBOR 1M obowiązujących w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy. 3.3.13. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu następować będzie raz w miesiącu na początku każdego miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, zmiana oprocentowania następować będzie w pierwszy dzień roboczy przypadający po tym dniu. Stopa procentowa ulegać będzie zatem zmianie od pierwszego dnia roboczego miesiąca. 3.3.14. Postawienie środków z kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 3.3.15. Zamawiający zastrzega sobie prawo uruchamiania środków kredytowych w terminie do 31 grudnia 2014 r. Określenie transz wypłat kredytu oraz terminów postawienia ich do dyspozycji Zamawiającego, następować będzie poprzez złożenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na środki na 7 dni przed ich uruchomieniem. 3.3.16. Datą uruchomienia transzy kredytu może być tylko dzień roboczy, za który przyjmuje się dzień, w którym banki dokonują zwykłych czynności w kraju Zamawiającego i Banku. 3.3.17. Wypłata środków z kredytu będzie następowała na rachunek wskazany przez Zamawiającego. 3.3.18. Bank będzie naliczał odsetki wyłącznie od wypłaconych transz kredytu. 3.3.19. Bank nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu. 3.3.20. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kredytu lub skorzystania tylko z jego części bez podania przyczyny. 3.3.21. Kredyt udzielony w złotych polskich (PLN). 3.3.22. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z obsługą udzielnego kredytu, z wyjątkiem prowizji w wysokości do 0,5 %, która będzie pobiera¬na od faktycznie wykorzystanych transz kredytu. 3.3.23. Wykonawca zapłaci: odsetki za zwłokę w udzieleniu transzy - w wysokości 0,05% wartości transzy za każdy dzień zwłoki, za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - kwotę równą 10% sumy zamówienia. 3.4. Informacja dotycząca sytuacji finansowej gminy dostępna jest w załączniku nr 8 do SIWZ. 3.5. Istotne postanowienia umowy stanowią załączniki nr 7A i 7B do SIWZ. 3.6. Wykonawca wskaże imiennie pracownika do obsługi Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia. 3.7. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692) średni kurs złotego w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249 zł.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2023.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności przez bank - Wykonawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 - tekst jednolity z późn. zm.)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu usług zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca musi wykazać, że w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę w zakresie udzielenia kredytu o wartości kredytu co najmniej 1 000 000,00 zł na okres kredytowania (spłaty kredytu) nie krótszy niż 5 lat, potwierdzoną dowodami, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W wykazie należy wskazać jedynie usługi, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
) wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ wraz z wypełnioną Tabelą Obliczenia Ceny Zamówienia wg załącznika Nr 2 do SIWZ; 2) pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp; 3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Możliwość dokonywania ewentualnych istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich zmian zawarte są w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik Nr 7A do SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.miedzyrzecz.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz pok. 201 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-09 13:56:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-09 14:22:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-11-27 14:34:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1639 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony