ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRPG.271.22.2014 - Doposażenie sal wiejskich w m. Kalsko, Kuligowo, Pieski, Wysoka - gmina MiędzyrzeczDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRPG.271.22.2014 - Doposażenie sal wiejskich w m. Kalsko, Kuligowo, Pieski, Wysoka - gmina Międzyrzecz

Szczegóły informacji

WRPG.271.22.2014 - Doposażenie sal wiejskich w m. Kalsko, Kuligowo, Pieski, Wysoka - gmina Międzyrzecz

Status: unieważniony

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 385444 - 2014

Termin składania ofert / wniosków: 2014-12-02 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2014-12-02 09:30:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, pok. 201

Ogłoszono dnia: 2014-11-24 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz, 04.12.2014 r.
WRPG.271.22.2014
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Doposażenie sal wiejskich
w m. Kalsko, Kuligowo, Pieski, Wysoka – gmina Międzyrzecz”.
 
Nazwa zamawiającego:     GMINA MIĘDZYRZECZ
                                                   UL. RYNEK 1
                                                   66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
Informacja o unieważnieniu postępowania
Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) unieważnił postępowanie, ponieważ oferta
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.  
 
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto:
 • Część 1: 20 491,84 zł
 • Część 2: 22 270,96 zł
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Część 1
Cena brutto
Część 2
Cena brutto
1
KAL-SPORT Hurtownia Sportowa, Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów
31 670,00 zł
32 060,00 zł
2
PPHU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław
27 921,00 zł
22 878,00 zł
3
FHU HASAJ Bogdan Błaszczak, ul. Konstytucji 3 Maja 2A, 66-300 Międzyrzecz
-
30 606,00 zł
4
PORE Investment Grzegorz Słowik, ul. Polna 13D, 64-360 Zbąszyń
-
24 421,97 zł
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 28.11.2014 r.
 
Wykonawcy biorący udział w zamówieniu
 
Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zmiany dotyczą załącznika nr 1 - oferta oraz załącznika nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej www.bip.miedzyrzecz.pl poprawione załączniki do SIWZ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz: Doposażenie sal wiejskich w m. Kalsko, Kuligowo, Pieski, Wysoka - gmina Międzyrzecz
Numer ogłoszenia: 385444 - 2014; data zamieszczenia: 24.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz , ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyrzecz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie sal wiejskich w m. Kalsko, Kuligowo, Pieski, Wysoka - gmina Międzyrzecz.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie sal wiejskich w m. Kalsko, Kuligowo, Pieski, Wysoka - gmina Międzyrzecz. 2. Zamówienie będzie realizowane w dwóch częściach: 1) Doposażenie sal wiejskich w m. Kalsko, Kuligowo, Pieski, Wysoka - gmina Międzyrzecz - sprzęt komputerowy, audio i AGD. 2) Doposażenie sal wiejskich w m. Kalsko, Kuligowo, Pieski, Wysoka - gmina Międzyrzecz - sprzęt rekreacyjny i użytkowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla obu części stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692) średni kurs złotego w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249 zł.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.23.13.00-0, 30.23.60.00-2, 39.71.31.00-4, 39.71.11.10-3, 39.70.00.00-9, 32.34.00.00-8, 39.22.00.00-0, 39.00.00.00-2, 37.00.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu spełniania warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1)wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ wraz z tabelą obliczenia ceny; 2)pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp; 3)pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin dostawy - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dla części 1: 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w umowie: 1) W przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie. 2) Dopuszcza się zmianę terminów realizacji niniejszej umowy, o których mowa w § 2. Terminy realizacji przedmiotu umowy mogą ulec przesunięciu: a) w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej) mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia. W takim przypadku termin realizacji będzie przesunięty o czas działania siły wyższej i czas niezbędny na usunięcie skutków działania tej siły, b) jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie prac niezbędnych do realizacji zamówienia, do których wykonania zobowiązany jest Zamawiający, termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania przez Zamawiającego przedmiotowych prac. 3) Dopuszcza się zmianę wartości umowy określonej w §4 ust. 1, jeśli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, w następujących przypadkach: a) w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę specjalnych rabatów, b) w przypadku obniżenia ceny przez producenta w takich przypadkach wartość umowy zostanie odpowiednio zmniejszona. 4) W przypadku gdy przedmiot umowy zaoferowany w ofercie zostanie wycofany z produkcji lub dystrybucji Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany przedmiotu umowy na wersję o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wersja zaproponowana w ofercie. W takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny ofertowej, terminu wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia zawartych w SIWZ. Wykonawca zapewni Zamawiającego pisemnie, iż przedmiot umowy opisany w § 1 niniejszej umowy został wycofany z produkcji lub dystrybucji jednocześnie proponując zmiany. Zamawiający może propozycję odrzucić. 2. Umowny termin zapłaty może ulec zmianie, jeżeli wykonawca z przyczyn wymienionych w ust. 3 pkt. 2, 3, 4 lub innych nie będzie mógł dostarczyć towaru danego asortymentu wolnego od wad w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. W takim przypadku zapłata za asortyment dostarczony po tym terminie uzależniona będzie od daty otrzymania środków pomocowych z PROW na lata 2007 - 2013, na konto Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę umowy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. Dla części 2: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności w trakcie realizacji niniejszej umowy: 1) termin określony w § 2 ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy; b) zaistnienia przypadku działania siły wyższej, przez którą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze: niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie; c) brak danego asortymentu u producentów co uniemożliwi dostawę tego asortymentu w terminie realizacji umowy; d) umowny termin zapłaty może ulec zmianie, jeżeli wykonawca z przyczyn wymienionych w pkt. 1 a - c, pkt. 2 lub innych nie będzie mógł dostarczyć towaru danego asortymentu wolnego od wad w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. W takim przypadku zapłata za asortyment dostarczony po tym terminie uzależniona będzie od daty otrzymania środków pomocowych z PROW na lata 2007 - 2013, na konto Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. 2) W przypadku gdy przedmiot umowy zaoferowany w ofercie zostanie wycofany z produkcji lub dystrybucji Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany przedmiotu umowy na wersję o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wersja zaproponowana w ofercie. W takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny ofertowej, terminu wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia zawartych w SIWZ. Wykonawca zapewni Zamawiającego pisemnie, iż przedmiot umowy opisany w § 1 niniejszej umowy został wycofany z produkcji lub dystrybucji jednocześnie proponując zmiany. Zamawiający może propozycję odrzucić. 3. W przedstawionych w § 10 ust. 2 podpunkt 1 i 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalają nowe terminy realizacji niniejszej umowy, z tym, że okres przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy równy będzie co najmniej okresowi przerwy lub postoju. 4. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej, potwierdzonej przez każdą ze stron umowy. 5. Strona ubiegająca się o zmianę umowy w ww. przypadkach, winna zwrócić się do Wykonawcy/Zamawiającego w formie pisemnej z wnioskiem, o wprowadzenie zmian w umowie aneksem, w terminie 3 dni od daty zaistniałej zmiany.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.miedzyrzecz.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz, pok. 201 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany w ramach PROW 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-24 15:43:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-24 15:45:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-04 15:06:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1623 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony