ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRPG.271.24.2014 - Usługa bieżącego utrzymanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu Gminy Międzyrzecz w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRPG.271.24.2014 - Usługa bieżącego utrzymanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu Gminy Międzyrzecz w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Szczegóły informacji

WRPG.271.24.2014 - Usługa bieżącego utrzymanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu Gminy Międzyrzecz w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 252631 - 2014

Termin składania ofert / wniosków: 2014-12-15 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2014-12-15 09:30:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, pok. 201

Ogłoszono dnia: 2014-12-05 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz: Usługa bieżącego utrzymanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu Gminy Międzyrzecz w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r
Numer ogłoszenia: 3422 - 2015; data zamieszczenia: 08.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 252631 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa bieżącego utrzymanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu Gminy Międzyrzecz w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę bieżącego utrzymania urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858) wraz z wpustami ściekowymi na terenach i drogach należących do Gminy Międzyrzecz, bądź będących w jej zarządzie, zlokalizowanych w miejscowościach: Międzyrzecz, Jagielnik, Kęszyca Leśna, Bobowicko, Kaława, Nietoperek, Bukowiec, Wyszanowo, Gorzyca i Pniewo. Zamówienie obejmuje kompleks działań zapewniających stały i nieprzerwany odbiór odprowadzanych z powierzchni wód opadowych, a w szczególności udrażnianie, naprawy i konserwacje sieci na terenie gminy Międzyrzecz. 2. Przedmiot umowy obejmuje usługę bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy Międzyrzecz. Zakres usług dotyczy terenów należących do Gminy, w tym w szczególności: teren miasta Międzyrzecz (tereny i drogi należące, bądź będące w zarządzie Gminy Międzyrzecz), Jagielnik, Kęszyca Leśna, Bobowicko, Kaława, Nietoperek, Bukowiec, Wyszanowo, Gorzyca i Pniewo.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.64.00.00-5, 50.80.00.00-3, 50.51.10.00-0, 90.00.00.00-7, 45.24.60.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • P.H.U. KASIL Agnieszka Lis, ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 263011,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 184315,50
 • Oferta z najniższą ceną: 184315,50 / Oferta z najwyższą ceną: 246996,96
 • Waluta: PLN.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 23.12.2014 r.
WRPG.271.24.2014
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Usługa bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu Gminy Międzyrzecz w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.”
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                                   UL. RYNEK 1
                                                   66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7420228
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
 
P.H.U. „KASIL” Agnieszka Lis
ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań
Oferta nr 3 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jej cena nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Cena brutto oferty: 184 315,50 zł
Czas przystąpienia do usunięcia awarii: 2 godziny.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 4 wykonawców.
Ocenie podlegały 4 oferty, które otrzymały następującą ocenę:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Czas przystąpienia do usunięcia awarii
Punktacja kryterium cena
Punktacja kryterium czas przystąpienia do usunięcia awarii
Łączna punktacja
1
SPECTARE Sp. z o.o.
ul. Obrońców Tobruku
25/144,
01-494 Warszawa
227 964,00 zł
2 godziny
79,23
2
81,23
2
MPWiK Sp. z o.o.
Święty Wojciech 46,
66-300 Międzyrzecz
233 766,78 zł
2 godziny
77,27
2
79,27
3
P.H.U. „KASIL” Agnieszka Lis
ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań
184 315,50 zł
2 godziny
98
2
100
4
Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „NIEWIADOMSKI” sp.
z o.o., ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz – lider
i Firma Handlowo Usługowa „INSTAL-SERWIS” Jacek Fabiańczyk, Osiek,
ul. Św. Katarzyny 34,
59-300 Lubin – partner
246 996,96 zł
2 godziny
73,13
2
75,13
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz: Usługa bieżącego utrzymanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu Gminy Międzyrzecz w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Numer ogłoszenia: 252631 - 2014; data zamieszczenia: 05.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz , ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyrzecz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa bieżącego utrzymanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu Gminy Międzyrzecz w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę bieżącego utrzymania urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858) wraz z wpustami ściekowymi na terenach i drogach należących do Gminy Międzyrzecz, bądź będących w jej zarządzie, zlokalizowanych w miejscowościach: Międzyrzecz, Jagielnik, Kęszyca Leśna, Bobowicko, Kaława, Nietoperek, Bukowiec, Wyszanowo, Gorzyca i Pniewo. Zamówienie obejmuje kompleks działań zapewniających stały i nieprzerwany odbiór odprowadzanych z powierzchni wód opadowych, a w szczególności udrażnianie, naprawy i konserwacje sieci na terenie gminy Międzyrzecz. 2. Przedmiot umowy obejmuje usługę bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy Międzyrzecz. Zakres usług dotyczy terenów należących do Gminy, w tym w szczególności: teren miasta Międzyrzecz (tereny i drogi należące, bądź będące w zarządzie Gminy Międzyrzecz), Jagielnik, Kęszyca Leśna, Bobowicko, Kaława, Nietoperek, Bukowiec, Wyszanowo, Gorzyca i Pniewo. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 3.1. Załącznikiem nr 9 do SIWZ - mapy, 3.2. Załącznikiem nr 10 do SIWZ - szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w okresie obowiązywania umowy w przypadku wybudowania i oddania do użytku nowych odcinków kanalizacji deszczowej, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.64.00.00-5, 50.80.00.00-3, 50.51.10.00-0, 90.00.00.00-7, 45.24.60.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca musi wykazać realizację co najmniej 2 usług (nie mniej niż) odpowiadających swoim charakterem przedmiotowi zamówienia lub usług podobnych, tj. utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych, na łączną wartość min. 250 000 zł brutto potwierdzonych dowodami, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przez usługi podobne rozumie się zarówno prace związane z utrzymaniem urządzeń kanalizacji deszczowej, jak i urządzeń kanalizacji sanitarnej
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia. Wykonawcy muszą dysponować minimum urządzeniem do czyszczenia sieci typu WUKO dostępnym na każde żądanie Zamawiającego
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą, posiadającą zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonej aktualnej opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Należy wskazać wyłącznie usługi, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ, 2) pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ , o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, 3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Czas przystąpienia do usunięcia awarii - 2
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.miedzyrzecz.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz pok. 201 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-05 12:58:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-05 13:09:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-01-08 08:58:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1888 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony