ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRPG.271.27.2014 - Wykonanie pomiarów geodezyjnych w 2015 r. na rzecz Gminy MiędzyrzeczDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRPG.271.27.2014 - Wykonanie pomiarów geodezyjnych w 2015 r. na rzecz Gminy Międzyrzecz

Szczegóły informacji

WRPG.271.27.2014 - Wykonanie pomiarów geodezyjnych w 2015 r. na rzecz Gminy Międzyrzecz

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 264657 - 2014

Termin składania ofert / wniosków: 2015-01-07 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2015-01-07 10:30:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, pok.201 (sekretariat).

Ogłoszono dnia: 2014-12-29 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz: Wykonanie pomiarów geodezyjnych w 2015 r. na rzecz Gminy Międzyrzecz
Numer ogłoszenia: 25972 - 2015; data zamieszczenia: 05.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 264657 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie pomiarów geodezyjnych w 2015 r. na rzecz Gminy Międzyrzecz.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje wykonywanie pomiarów geodezyjnych nieruchomości w 2015 r. 2. Wykonawca wybrany w drodze przetargu będzie wykonywać na rzecz Gminy Międzyrzecz indywidualnie na podstawie pisemnych zleceń, pomiary geodezyjne nieruchomości niezbędne do realizacji zadań gminy w zakresie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.). Zakres rzeczowy i ilościowy oraz termin realizacji usług będzie każdorazowo określany w zleceniu, w zależności od potrzeb i środków posiadanych przez Zamawiającego w budżecie na 2015 r. 3. Zamówienie zostało podzielone na 3 części: Część 1. Wykonanie podziałów działek z pełną stabilizacją oraz wykonanie połączenia działek, Część 2. Wykonanie wznowienia granic działki, przygotowanie opinii poprzedzającej postępowanie rozgraniczeniowe oraz wykonanie czynności w postępowaniu rozgraniczeniowym niezbędnych do wydania decyzji w I instancji (m. in.: ustalenie przebiegu granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie, sporządzenie protokołu granicznego lub ugody likwidującej spór co do przebiegu granic, brak możliwości ustalenia stanu prawnego nieruchomości), Część 3. Wykonanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500 i 1:1000.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.21.00-1, 71.22.22.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: Wykonanie podziałów działek z pełną stabilizacją oraz wykonanie połączenia działek
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Usługi Geodezyjno-Kartograficzne GEOVIK Piotr Witkowski, ul. Piastowska 38 B/10, 66-300 Międzyrzecz, kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8695,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 12085,00
 • Oferta z najniższą ceną: 12085,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12100,00
 • Waluta: PLN.
Część NR: 2   
Nazwa: Wykonanie wznowienia granic działki, przygotowanie opinii poprzedzającej postępowanie rozgraniczeniowe oraz wykonanie czynności w postępowaniu rozgraniczeniowym niezbędnych do wydania decyzji w I instancji
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Usługi Geodezyjno-Kartograficzne GEOVIK Piotr Witkowski, ul. Piastowska 38 B/10, 66-300 Międzyrzecz, kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22199,10 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 23838,00
 • Oferta z najniższą ceną: 23838,00 / Oferta z najwyższą ceną: 31350,00
 • Waluta: PLN.
Część NR: 3   
Nazwa: Wykonanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500 i 1:1000
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Mirosław Bublewicz, Bobowicko, ul. Międzyrzecka 10, 66-300 Międzyrzecz, kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8337,45 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 11048,00
 • Oferta z najniższą ceną: 11048,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11550,00
 • Waluta: PLN.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 19.01.2015 r.
WRPG.271.27.2014
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Wykonanie pomiarów geodezyjnych w 2015 r. na rzecz Gminy Międzyrzecz
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                               UL. RYNEK 1
                                               66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7420228
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:
 
Część 1 - Wykonanie podziałów działek z pełną stabilizacją oraz wykonanie połączenia działek.
 
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne GEOVIK Piotr Witkowski
ul. Piastowska 38 B/10, 66-300 Międzyrzecz
Oferta nr 2 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uzyskała łącznie największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, a jej cena nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 2 wykonawców.
Ocenie podlegały 2 oferty, które otrzymały następującą ocenę:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Termin
Punktacja kryterium cena
Punktacja kryterium termin
Łączna punktacja
1
Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
Mirosław Bublewicz
Bobowicko, ul. Międzyrzecka 10
66-300 Międzyrzecz
861,00 zł
28 dni
94,89
4,29
99,18
2
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne GEOVIK Piotr Witkowski
ul. Piastowska 38 B/10
66-300 Międzyrzecz
860,00 zł
24 dni
95
5
100
 
 
Część 2 - Wykonanie wznowienia granic działki, przygotowanie opinii poprzedzającej postępowanie rozgraniczeniowe oraz wykonanie czynności w postępowaniu rozgraniczeniowym niezbędnych do wydania decyzji w I instancji (m. in.: ustalenie przebiegu granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie, sporządzenie protokołu granicznego lub ugody likwidującej spór co do przebiegu granic, brak możliwości ustalenia stanu prawnego nieruchomości).
 
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne GEOVIK Piotr Witkowski
ul. Piastowska 38 B/10, 66-300 Międzyrzecz
Oferta nr 2 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uzyskała łącznie największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, a jej cena nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 2 wykonawców.
Ocenie podlegały 2 oferty, które otrzymały następującą ocenę:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Termin
Punktacja kryterium cena
Punktacja kryterium termin
Łączna punktacja
1
Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
Mirosław Bublewicz
Bobowicko, ul. Międzyrzecka 10
66-300 Międzyrzecz
2091,00 zł
25 dni
72,24
5
77,24
2
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne GEOVIK Piotr Witkowski
ul. Piastowska 38 B/10
66-300 Międzyrzecz
1590,00 zł
28 dni
95
4,64
99,64
 
 
Część 3 - Wykonanie pomiarów sytuacyjno–wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500
i 1:1000.
 
Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Mirosław Bublewicz
Bobowicko, ul. Międzyrzecka 10
66-300 Międzyrzecz
Oferta nr 1 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uzyskała łącznie największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, a jej cena nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 2 wykonawców.
Ocenie podlegały 2 oferty, które otrzymały następującą ocenę:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Termin
Punktacja kryterium cena
Punktacja kryterium termin
Łączna punktacja
1
Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
Mirosław Bublewicz
Bobowicko, ul. Międzyrzecka 10
66-300 Międzyrzecz
1291,50 zł
25 dni
95
5
100
2
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne GEOVIK Piotr Witkowski
ul. Piastowska 38 B/10
66-300 Międzyrzecz
1350,00 zł
25 dni
90,88
5
95,88
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz: Wykonanie pomiarów geodezyjnych w 2015 r. na rzecz Gminy Międzyrzecz
Numer ogłoszenia: 264657 - 2014; data zamieszczenia: 29.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz , ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyrzecz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie pomiarów geodezyjnych w 2015 r. na rzecz Gminy Międzyrzecz.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje wykonywanie pomiarów geodezyjnych nieruchomości w 2015 r. 2. Wykonawca wybrany w drodze przetargu będzie wykonywać na rzecz Gminy Międzyrzecz indywidualnie na podstawie pisemnych zleceń, pomiary geodezyjne nieruchomości niezbędne do realizacji zadań gminy w zakresie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.). Zakres rzeczowy i ilościowy oraz termin realizacji usług będzie każdorazowo określany w zleceniu, w zależności od potrzeb i środków posiadanych przez Zamawiającego w budżecie na 2015 r. 3. Zamówienie zostało podzielone na 3 części: Część 1. Wykonanie podziałów działek z pełną stabilizacją oraz wykonanie połączenia działek, Część 2. Wykonanie wznowienia granic działki, przygotowanie opinii poprzedzającej postępowanie rozgraniczeniowe oraz wykonanie czynności w postępowaniu rozgraniczeniowym niezbędnych do wydania decyzji w I instancji (m. in.: ustalenie przebiegu granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie, sporządzenie protokołu granicznego lub ugody likwidującej spór co do przebiegu granic, brak możliwości ustalenia stanu prawnego nieruchomości), Część 3. Wykonanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500 i 1:1000.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.21.00-1, 71.22.22.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych następujących usług: co najmniej 2 usług tożsamych z przedmiotem zamówienia z udokumentowaniem, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Spełnianie warunku oceniane będzie dla każdej z części zamówienia osobno. Wykonawca składając ofertę na daną część musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem tożsamym z daną częścią zamówienia
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii - wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W wykazie należy wykazać wyłącznie usługi, o których mowa w pkt 5.1.1. SIWZ;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1)wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ 2)pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp 3)pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin wykonania usługi - 5
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.miedzyrzecz.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, pok.201 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-29 12:32:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-29 13:02:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-02-05 11:26:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1368 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony