ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRPG.271.28.2014 - Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi, pochodzącymi z terenu gminy MiędzyrzeczDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRPG.271.28.2014 - Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi, pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz

Szczegóły informacji

WRPG.271.28.2014 - Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi, pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 420886 - 2014

Termin składania ofert / wniosków: 2015-01-07 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2015-01-07 09:30:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz pok. 201 (sekretariat).

Ogłoszono dnia: 2014-12-29 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz: Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi, pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz
Numer ogłoszenia: 31550 - 2015; data zamieszczenia: 12.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 420886 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi, pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wyłapywaniu oraz opiece nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz, które obejmują: 1) przejęcie oraz przetransportowanie na swój koszt wszystkich wyłapanych zwierząt z terenu Gminy Międzyrzecz, aktualnie znajdujących się w oddziałach Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Marii Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, w celu dalszego sprawowania nad nimi opieki - 31 sztuk. 2) odławianie zwierząt, ich transport w czasie 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego do schroniska lub innego miejsca przetrzymania bezdomnych zwierząt, prowadzonego przez Wykonawcę lub współpracującego z Wykonawcą na podstawie umowy gwarantującej odbiór wyłapanych zwierząt, 3) przeprowadzanie piętnastodniowej kwarantanny dla nowo przybyłych zwierząt oraz w przypadku pogryzienia przeprowadzania obserwacji w kierunku wścieklizny w placówce wyznaczonej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, 4) prowadzenie ewidencji zwierząt i przekazywanie jej na bieżąco Zamawiającemu - w rozliczeniu miesięcznym, 5) niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu, tuż po wyłapaniu zwierzęcia, informacji zawierającej krótki opis zwierzęcia wraz z fotografią. Informację należy sporządzić w formie umożliwiającej jej podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, 6) utrzymanie, opieka nad wyłapanymi zwierzętami, zapewnienie im wyżywienia oraz opieki lekarsko weterynaryjnej (profilaktyka, leczenie, kastracja i sterylizacja), 7) usypianie ślepych miotów, 8) poszukiwanie chętnych do adopcji bezdomnych zwierząt, 9) informowanie Zamawiającego o każdym przypadku odejścia zwierzęcia (oddania do adopcji, padnięcia, uśpienia). 2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zadania z należytą starannością, posługiwać się przy wyłapywaniu atestowanymi środkami i urządzeniami oraz stosować środki transportu dopuszczone decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii. 3. Wykonawca odłowione zwierzęta będzie przewoził do miejsca czasowego ich przetrzymywania które zostało zatwierdzone przez właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.38.00.00-0, 85.20.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Vet-ZOO Serwis, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 153833,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 145000,00
 • Oferta z najniższą ceną: 145000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 145000,00
 • Waluta: PLN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 19.01.2015 r.
WRPG.271.28.2014
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi, pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz”
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                               UL. RYNEK 1
                                               66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7420228
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
 
Vet-Agro Serwis, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka
Oferta nr 1 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uzyskała łącznie największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, a jej cena nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę.
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 1 wykonawca.
Ocenie podlegała 1 oferta, która otrzymała następującą ocenę:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Ceny brutto
Czas na wyłapanie zwierzęcia
Punktacja kryterium cena
Punktacja kryterium czas na wyłapanie zwierzęcia
Łączna punktacja
1
Vet-Agro Serwis, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka
Zgodnie z tabelą
12 godzin
95
5
100
 
 
Wykonawca zaproponował ceny jednostkowe zgodnie z poniższą tabelą:
Lp.
Wyszczególnienie
Cena jednostkowa brutto
 
Punktacja
1
Wyłapanie i transport bezdomnego zwierzęcia
464,20 zł
20
2
Przyjęcie psa do Schroniska (opłata obejmuje wymagane szczepienia profilaktyczne i wszystkie konieczne zabiegi weterynaryjne)
47,06
5
3
Sterylizacja, kastracja, trwałe znakowanie (w przypadku, gdy nie znajdzie się właściciel po 14 dniach)
111,78
10
4
Pobyt psa w Schronisku (stawka za dobę pobytu)
9,38
60
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz: Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi, pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz
Numer ogłoszenia: 420886 - 2014; data zamieszczenia: 29.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz , ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyrzecz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi, pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wyłapywaniu oraz opiece nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz, które obejmują: 1) przejęcie oraz przetransportowanie na swój koszt wszystkich wyłapanych zwierząt z terenu Gminy Międzyrzecz, aktualnie znajdujących się w oddziałach Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Marii Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, w celu dalszego sprawowania nad nimi opieki - 31 sztuk. 2) odławianie zwierząt, ich transport w czasie 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego do schroniska lub innego miejsca przetrzymania bezdomnych zwierząt, prowadzonego przez Wykonawcę lub współpracującego z Wykonawcą na podstawie umowy gwarantującej odbiór wyłapanych zwierząt, 3) przeprowadzanie piętnastodniowej kwarantanny dla nowo przybyłych zwierząt oraz w przypadku pogryzienia przeprowadzania obserwacji w kierunku wścieklizny w placówce wyznaczonej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, 4) prowadzenie ewidencji zwierząt i przekazywanie jej na bieżąco Zamawiającemu - w rozliczeniu miesięcznym, 5) niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu, tuż po wyłapaniu zwierzęcia, informacji zawierającej krótki opis zwierzęcia wraz z fotografią. Informację należy sporządzić w formie umożliwiającej jej podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, 6) utrzymanie, opieka nad wyłapanymi zwierzętami, zapewnienie im wyżywienia oraz opieki lekarsko weterynaryjnej (profilaktyka, leczenie, kastracja i sterylizacja), 7) usypianie ślepych miotów, 8) poszukiwanie chętnych do adopcji bezdomnych zwierząt, 9) informowanie Zamawiającego o każdym przypadku odejścia zwierzęcia (oddania do adopcji, padnięcia, uśpienia). 2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zadania z należytą starannością, posługiwać się przy wyłapywaniu atestowanymi środkami i urządzeniami oraz stosować środki transportu dopuszczone decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii. 3. Wykonawca odłowione zwierzęta będzie przewoził do miejsca czasowego ich przetrzymywania które zostało zatwierdzone przez właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.38.00.00-0, 85.20.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia. Weryfikacja tego warunku odbędzie się w oparciu o zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt wydane przez właściwy organ lub statut organizacji społecznej potwierdzający, że jej celem statutowym jest ochrona zwierząt, w tym m.in. prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnianie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, oraz że ma ona prawo prowadzić działalność zarobkową.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu usług zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Wykonawca musi wykazać realizację co najmniej jednej usługi o wartości brutto min. 70 000,00 złotych w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wyłapywaniu oraz opiece nad bezdomnymi zwierzętami potwierdzonej dowodami, że została wykonana lub jest wykonywana należycie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykonawca musi dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego wyłapywania bezdomnych zwierząt, w szczególności:a) atestowanymi urządzeniami do wyłapywania i obezwładniania zwierząt: chwytak automatyczny (min. 1 szt.), sieć weterynaryjna (min. 1 szt.) b) pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt (min. 1 szt.).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W wykazie należy ująć jedynie usługi, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ, 2) pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, 3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin - czas na wyłapanie zwierzęcia - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w formie aneksu: 1) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty; 2) w przypadku, gdy nastąpi zmiana urzędowej stawki podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.miedzyrzecz.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.01.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz pok. 201 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-29 16:21:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-29 16:24:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-02-12 12:19:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1341 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony